Tập trung tuyên truyền, phát huy nội lực của nông dân và đồng bào DTTS

Ngọc Trâm | 13/10/2021, 18:21

(TN&MT) - Đó là nội dung chính trong Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội nông dân Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hoàng Thị Hạnh; Y Thông; các Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Nguyễn Xuân Định; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc 2 cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025.

 Nhiều chính sách cho vùng DTTS và miền núi

Trình bày Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2020, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng an ninh của Hội Nông dân Việt Nam cho biết, công tác phối hợp giai đoạn 2013 - 2020 đã được 2 cơ quan nghiêm túc quán triệt trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung Chương trình phối hợp số 951 và tình hình thực tiễn ở địa phương để xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp. Ở các địa phương đã có 52/52 tỉnh, thành phố ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ DTTS được các cấp Hội quan tâm, mở hàng chục nghìn lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, chuyên ngành tại các tỉnh với hàng triệu lượt hội viên tham gia.

Từ năm 2013 đến nay, trong công tác phối hợp ở các địa phương đã triển khai nhiều Đề án, dự án và mô hình, các hoạt động hỗ trợ nông dân (vật tư, phân bón, vốn); tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trọng tâm là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân đã tích cực phối hợp với các ngành, đặc biệt là với Ủy ban dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai sâu rộng các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, làng, ấp, bản, văn hóa...; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu; Chủ trì, phối hợp tổ chức 499.090 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương chưa xác định rõ cơ chế phối hợp, chưa phân công trách nhiệm một cách cụ thể, chưa phát huy hết thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện ở từng địa phương; Còn thiếu các mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phối hợp để hai cơ quan nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng; chưa kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Theo đó, để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng an ninh đề xuất, nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa 2 cơ quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới gắn với đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất thông qua các dự án, mô hình trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là phối hợp trong việc thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Chú trọng các dự án trong Chương trình MTQG

Theo Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan gia đoạn mới, Hội Nông dân sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc tham mưu, xây dựng các chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân vùng DTTS và miền núi chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các đề án, dự án hoặc trực tiếp thực hiện các dự án trong vùng DTTS. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình nông dân và nông thôn vùng dân tộc và miền núi.

Ủy ban Dân tộc phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân triển khai Đề án “Xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp vùng đồng bào DTTS và miền núi”; Phối hợp xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; mô hình liên kết hộ, tổ hợp tác...; Tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân các DTTS phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, “ly nông, bất ly hương”, “làng trong phố, phố trong làng”.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban Dân tộc tiếp tục tham mưu phối hợp với Hội Nông dân Việt nam thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình, chú trọng một số dự án, tiểu dự án thiết yếu như: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3: “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS và miền núi”; Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao các kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2020, đồng thời đã trao đổi, thảo luận nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn tới. Một số đại biểu cho rằng, công tác phối hợp giai đoạn tới cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai; cụ thể hóa trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nhằm triển khai có hiệu quả, đưa những mục tiêu đề ra trong Chương trình ký kết vào cuộc sống…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao hoa cho Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn 

Phát triển nội lực của nông dân, đồng bào DTTS 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Hội Nông dân Việt Nam có trên 10,29 triệu hội viên, trong đó trên 1,8 triệu hội viên là người DTTS. Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình nông dân, nông thôn vùng đồng bào DTTS được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo sát sao trong triển khai và thực hiện, nhất là ở các vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhận định, giai đoạn 2013 - 2020, các nội dung phối hợp giữa 2 cơ quan đã được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Theo đó, giai đoạn tới, 2 cơ quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp liên kết, đặc biệt là thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch Hội Nông dân cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện cần lắng nghe, tập hợp ý kiến của nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Từ đó, có những chính sách phù hợp với đặc thù của vùng và văn hóa của đồng bào DTTS; góp phần củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước, tạo động lực cho nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

"Thông qua các chương trình, chính sách để đẩy mạnh tuyên truyền, từ đó là thay đổi tư duy, hành động, phát huy nội lực của nông dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng vươn lên phát triển bền vững" - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Mặt khác, ngoài thực hiện tuyên truyền thường xuyên, Hội Nông dân Việt Nam sẽ chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp thông qua xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đồng tình với những chia sẻ, đóng góp của Chủ tịch Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn và các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời cho biết, để Chương trình phối hợp đạt hiệu quả, bám sát thực tiễn, Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng an ninh thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG thuộc Ủy ban Dân tộc sẽ là đầu mối tham mưu giúp việc 2 cơ quan triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp.

Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa 2 cơ quan sẽ được xây dựng với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 2 cơ quan và phù hợp với tình hình địa phương; Tổ chức sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp định kỳ hàng năm để có những đánh giá, nhận xét khách quan, từ đó đưa ra những chính sách phù hợp trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Chương trình phối hợp phải bám sát phương hướng, nhiệm vụ hàng năm, đẩy mạnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, đồng bào các dân tộc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác dân tộc; tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận... của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, hội viên nông dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025.

Bài liên quan
 • Xây dựng chế độ, chính sách bền vững cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn
  (TN&MT) - Chính sách bảo hiểm y tế đối với người DTTS; chế độ, chính sách hỗ trợ ngành giáo dục; chính sách tín dụng ưu đãi... là những nội dung được thảo luận tại cuộc họp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ban, ngành về nội dung đánh giá và đề xuất các giải pháp trong thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mùa vàng ở bản người Mông Khe Táu
(TN&MT) - Từ những đồi núi bạc màu, giờ đây những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ với một màu vàng ấm no đã hiện hữu trên bản người Mông Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái).
Đừng bỏ lỡ
 • Infographic: Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được miễn tiền sử dụng đất
  (TN&MT) - Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo… là những đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.
 • Đồng bào dân tộc miền núi sống trong vùng có nguy cơ sạt lở được hỗ trợ như thế nào?
  (TN&MT) - Gia đình tôi ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Hiện, nhà tôi sống ở khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét. Tôi được biết, nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân tái định cư sau khi bị thu hồi đất do đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai. Xin hỏi, cụ thể chính sách này được quy định tại đâu và như thế nào? (Lò Văn Chương, Điện Biên).
 • Infographic: Xử lý nước sinh hoạt mùa mưa lũ
  (TN&MT) - Xử lý nguồn nước cho người dân tại các vùng xảy ra mưa lũ và vệ sinh môi trường phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, ngay khi nước rút, cần thực hiện các biện pháp xử lý nước và môi trường để tránh ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thực hiện nguyên tắc “nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó”.
 • Nghệ An: Thông qua Nghị quyết tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã Thái Hòa
  (TN&MT) - Kỳ họp thứ Ba, khóa XVIII, HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 18/10/2021 đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển TX. Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý là tỉnh Nghệ An sẽ tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã miền núi này.
 •  Lào Cai: Tuyên truyền chống rác thải nhựa tại các chợ vùng cao
  (TN&MT) - Ô nhiễm môi trường tại các vùng nông thôn, ô nhiễm rác thải nhựa nhất là các vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào DTTS đang ở mức báo động. Để giảm tình trạng ô nhiêm môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi y thức của người dân, tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường tại các chợ phiên vùng cao.
 • Sơn La: Hiệu quả từ mô hình xử lý nước thải sơ chế cà phê hộ gia đình cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Để xử lý nước thải trong hoạt động sơ chế cà phê quả tươi đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, từ niên vụ 2020 - 2021, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã thực hiện thí điểm mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình ông Lò Văn Nghĩa, bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban.
 • Tổng Giáo phận Hà Nội: Hãy cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa
  (TN&MT) - Đại dịch có thể vẫn còn đó, nhưng niềm tin và phó thác vào một Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn hiện hữu và là nguồn sức mạnh giúp con người thêm mạnh mẽ, biết hợp sức đồng lòng và cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa hơn.
 • Inforgraphic: Sống xanh nơi vùng cao Ngọc Chiến
  (TN&MT) - Ngọc Chiến – miền quê cổ tích là cái tên được khá nhiều du khách nhắc tới khi đặt chân đến mảnh đất này. Từ xã vùng 3 còn nhiều khó khăn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, những năm gần đây, diện mạo nông thôn Ngọc Chiến đã thực sự khởi sắc, người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì nếp sống xanh. 
 • Nghệ An: Mưa kéo dài, nhiều tuyến đường ở miền núi tiếp tục sạt lở
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa Đông Bắc tăng cường đã gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường miền núi ở Nghệ An bị sạt lở. Các đơn vị quản lý giao thông đang tích cực khắc phục, đảm bảo lưu thông cho người dân.
 • Đem “cần câu” cho đồng bào về quê từ vùng dịch
  (TN&MT) - “Đề án tạo sinh kế bền vững cho bà con trở về từ vùng dịch” ở huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đang thực sự tạo niềm tin và hy vọng mới cho bài toán tạo “sinh kế” cho đồng bào trở về quê hương từ vùng dịch trong suốt thời gian qua. Đây là một cách làm hay, kịp thời mà nhiều địa phương khác nên tham khảo, học tập.
 • Đồng bào tôn giáo Đà Nẵng lan tỏa hành động xanh
  (TN&MT) - Theo ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, những năm qua, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao.
 • ­Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng huyện miền núi Bá Thước đến năm 2045
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4027/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước đến năm 2045.
 • Nghệ An: Khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở đất ở vùng cao
  (TN&MT) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trên địa bàn các xã: Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) và xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm (huyện Quỳ Châu) xảy ra mưa kéo dài, làm sạt lở đất, đá ở một số điểm gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng khắc phục, đảm bảo cho người dân lưu thông.
 • Mức phạt đối với hành vi xả thải làm ô nhiễm sông suối
  (TN&MT) - Hiện nay trên địa bàn nơi tôi sinh sống có một Công ty khai thác quặng gây rất nhiều ảnh hưởng tới những người dân sống quanh đây như: bụi, bẩn,.... Công ty còn trực tiếp rửa quặng tại đây xả ra suối làm ảnh hưởng tới nguồn nước. Xin hỏi, việc rửa quặng xả trực tiếp ra suối gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? (Nguyễn Văn Thơm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO