Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I

Ngọc Trâm | 15/10/2021, 09:15

(TN&MT) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 với 10 dự án trọng tâm và dự kiến tổng mức vốn để thực hiện là 137.664,959 tỷ đồng.

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 đã được phê duyệt. Ảnh: M.T

Ưu tiên các địa bàn đặc biệt khó khăn

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được thực hiện trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất; Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân; Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tô chức thực hiện Chương trình; Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…

Giai đoạn I của Chương trình được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 với 10 dự án trọng tâm và dự kiến tổng mức vốn để thực hiện là 137.664,959 tỷ đồng.

Đối tượng của Chương trình là xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3%; Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%; Trên 80% phụ nữ có thai được khám định kỳ; 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS;…

Chương trình tập trung giải quyết đất ở cho hơn 17.400 hộ; Giải quyết nhà ở cho hơn 18.300 hộ; Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho hơn 47.200 hộ; Giải quyết sinh kế cho hơn 271.800 hộ; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 236.700 hộ; Hỗ trợ xây dựng hơn 800 công trình nước sinh hoạt tập trung với hơn 32.200 hộ thụ hưởng…

Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng hơn 800 công trình nước sinh hoạt tập trung, giải quyết tình trạng thiếu nước ở vùng cao, miền núi khó khăn

Kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện

Để triển khai thực hiện tốt Chương trình, Quyết định 1719/QĐ-TTg nêu rõ cần xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Đặc biệt, thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 Chương trình MTQG (Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) theo quy định.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định; Đồng thời, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình hàng năm và giai đoạn 5 năm, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2021.

Trước đó, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong nước và quốc tế triển khai Chương trình phối hợp công tác, thỏa thuận hỗ trợ đầu tư giai đoạn mới, trong đó tập trung vào triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đặt tại Ủy ban Dân tộc, có trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ủy ban Dân tộc đẩy mạnh phối hợp công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG

Đa dạng các giải pháp thực hiện

Về các giải pháp thực hiện Chương trình, Quyết định nêu rõ, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Chương trình đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người DTTS nhằm thay đổi và chuyển biển nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người DTTS, nhất là người DTTS nghèo.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào DTTS và miền núi để phục vụ công tác dự tỉnh, dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, cả đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ trong quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình...

Từ năm 2021 đến hết năm 2025, Chương trình sẽ triển khai 10 dự án

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Bài liên quan
  • Tạo đột phá trong phối hợp triển khai chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025
    (TN&MT) - Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung trọng tâm là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
  • Lấy ý kiến thay thế 2 Nghị định về tôn giáo, tín ngưỡng
    (TN&MT) - Đầu tháng 6/2022, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo hai nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO