Đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản pháp luật về môi trường

Khánh Ly | 12/04/2023, 15:32

(TN&MT) - Ngày 12/4, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Môi trường về các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08), Thứ trưởng yêu cầu Vụ Môi trường tập trung vào các vấn đề theo ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, cử tri và sửa đổi theo hướng dễ hiểu, thông thoáng cho việc thực hiện.

anh-2(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT  Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi làm việc với Vụ Môi trường về các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Báo cáo về các kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2023, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường cho biết, năm 2023, Vụ Môi trường được giao chủ trì xây dựng “Thông tư quy định về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường”. Hiện nay, Vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư và dự kiến báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tuần tới.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08, sau khi được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng, Vụ đã gửi công văn đề nghị Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học chuẩn bị nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định và cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Đồng thời, tổ chức các buổi họp, làm việc để trao đổi, đề xuất các nội dung cần sửa đổi thuộc phạm vi quản lý của Vụ Môi trường.

anh-1(1).jpg
Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Vụ Môi trường hiện đang tiếp tục đôn đốc, tổng hợp văn bản đề xuất thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia và xây dựng Kế hoạch tổ chức họp Hội đồng thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 4. Trong quý I/2023, Vụ cũng đã nghiên cứu, có ý kiến thẩm định, góp ý với nội dung môi trường của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 27 địa phương; khoảng 10 Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành, Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược .

Về công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tính từ 1/1/2023 đến nay, Vụ Môi trường tiếp nhận 296 hồ sơ đề nghị thẩm định. Trong đó, có 81 hồ sơ đã có Quyết định phê duyệt, 39 hồ sơ đã có văn bản thông báo kết quả họp Hội đồng, 72 hồ sơ xin rút, hoãn hoặc trả hồ sơ do không đủ điều kiện, 103 hồ sơ đang trong hạn xử lý, chỉ có 1 hồ sơ chậm tiến độ xử lý (chiếm tỷ lệ 0,3%).

Trong quý I/2023, Vụ Môi trường đã nhận được 323 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM do UBND các tỉnh phê duyệt và đã tiến hành rà soát, cập nhật, theo dõi. Qua quá trình theo dõi, Vụ Môi trường nhận thấy một số quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM gửi về Bộ chỉ có Quyết định mà không có các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án ban hành kèm theo Quyết định. Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đầy đủ, Vụ Môi trường đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký Công văn số 2355/BTNMT-MT ngày 06/4/2023 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi các quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM do UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt về Bộ TN&MT. Vụ cũng chủ trì, phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành công văn đôn đốc các địa phương tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Trong quý I/2023, Vụ tập trung hoàn thiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 trên phạm vi toàn quốc theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; phối hợp với Cục KSONMT xây dựng báo cáo về công tác BVMT năm 2022 phục vụ Kế hoạch giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai tổng hợp kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua, Vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo trong đơn vị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023, Vụ trưởng Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, Vụ Môi trường sẽ tập trung triển khai xây dựng Thông tư về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08 và dự kiến cuối tháng 5 sẽ gửi xin ý kiến; tiếp tục phối hợp với Cục KSONMT hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định về phí BVMT đối với nước thải để báo cáo Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính trong tháng 5.

Vụ cũng sẽ triển khai các công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường và quy hoạch có liên quan đến môi trường. Trong đánh giá tác động môi trường, Vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng hướng dẫn kỹ thuật hiện có tốt nhất cho một số loại hình sản xuất tại Việt Nam, trước mắt trong năm 2023 tập trung điều tra, thống kê kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với loại hình sản xuất thép. Xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các địa phương; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư...

anh-3.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo của Vụ Môi trường và ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thống nhất với các kết quả triển khai công tác quý I và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý II của Vụ. Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của Vụ Môi trường, vừa tổ chức lại công việc của một Vụ mới thành lập, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác đánh giá môi trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong quý II, Vụ Môi trường cần chú trọng triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược. Trong đó, tổ chức xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá môi trường chiến lược; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Làm sao để việc đánh giá phải đảm bảo yêu cầu cả về tính pháp lý và tính kỹ thuật, thể hiện trách nhiệm của Bộ TN&MT trong công tác quản lý lĩnh vực.

Việc xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 và Thông tư 02 cần tập trung giải quyết các vấn đề đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Tư pháp chỉ ra, cùng với ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, cử tri. Các văn bản sửa đổi theo hướng dễ hiểu, thông thoáng cho việc thực hiện, gắn với chủ trương phân cấp phân quyền nếu có. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 đảm bảo ngắn gọn, chuẩn mực, chính xác...

Thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất của Vụ Môi trường về việc xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT tại Bộ TN&MT, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản, triển khai các nhiệm vụ.

Bài liên quan
 • Đông Nam Bộ: Nhiều chuyển động trong triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
  (TN&MT) - Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, các tỉnh, thành Đông Nam Bộ như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu ban hành các văn bản triển khai thi hành nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO