Xây dựng kinh tế biển xanh – trọng điểm cho phát triển bền vững biển Quảng Ngãi

Lan Anh- Võ Hà | 19/11/2020, 12:07

(TN&MT) - Rà soát, chọn lọc và ưu tiên các ngành kinh tế biển bền vững được coi là trọng tâm phát triển kinh tế của địa phương, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX. Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi về chiến lược phát triển kinh tế biển xanh của địa phương.

Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi về chiến lược phát triển kinh tế biển xanh của địa phương.

Phóng viên: Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020” đã tạo những những chuyển biến như thế nào trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển, đảo của địa phương thưa ông?

Ông Đỗ Minh Hải: Để phát triển kinh tế biển, đảo theo hướng toàn diện, bền vững, phát huy có hiệu quả, hợp lý mọi tiềm năng lợi thế từ biển, đảo, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về“Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020”.

Nghị quyết gồm những nội dung chính như: Xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành trung tâm công nghiệp ven biển khu vực miền Trung; Xây dựng Lý Sơn thành đảo du lịch, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh; Đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biển, dịch vụ biển; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở TN&MT Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/ĐUS ngày 29/12/2016 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, công tác quản lý tài nguyên và môi trường biển, đảo của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài nguyên bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cụ thể, địa phương đã thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh; giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng; hoàn thành điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, đảo; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu IIMS và GIS tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường biển. Ngoài ra, công tác tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và bảo tồn đa dạng sinh học vùng biển, ven biển được chú trọng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố tràn dầu, nhất là tràn dầu trên biển….

Tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là kinh tế mũi nhọn 

Phóng viên: Từ khi Khu bảo tồn biển Lý Sơn được thành lập đã mang lại hiệu quả thế nào trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân? 

Ông Đỗ Minh Hải: Khu bảo tồn biển Lý Sơn được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích 7.925 ha. Từ khi, khu bảo tồn biển Lý Sơn đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái biển. Theo phản ánh của người dân trong khu vực thì các loại tài nguyên biển, đa dạng sinh học bước đầu được phục hồi, nguồn lợi thủy sản sinh sôi nảy nở, môi trường biển được kiểm soát tốt hơn, phục vụ cho việc phát triển du lịch sinh thái bền vững. Khách du lịch tham quan ngày càng tăng, cũng tạo sinh kế bền vững, ý thức bảo vệ môi trường biển của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn do chưa có chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ và hướng dẫn chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân để tạo được sinh kế bền vững cho người dân.

Từ khi Khu bảo tồn biển Lý Sơn được thành lập góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Phóng viên: Sự có mặt của nhiều dự án công nghiệp lớn là cơ hội để Quảng Ngãi hiện thực hóa chiến lược xây dựng Khu kinh tế (KKT) Dung Quất thành trung tâm công nghiệp của cả nước. Vậy thách thức lớn nhất đối với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường ven biển quanh các dự án công nghiệp lớn là gì? 

Ông Đỗ Minh Hải: Tác động đến môi trường biển không chỉ riêng hoạt động của các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất mà còn từ nhiều ngành kinh tế khác như nông nghiệp, du lịch, nuôi trồng thủy sản… Việc tác động đến môi trường biển của KKT Dung Quất chủ yếu là từ các dự án lớn.

Với chức năng của mình, Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các dự án này, đảm bảo thực hiện đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc cấp phép xả thải vào nguồn nước và cấp phép nhận chìm ở biển thực hiện theo quy định của pháp luật; nước thải từ các nguồn được giám sát chặt chẽ, theo dõi qua hệ thống quan trắc tự động tại nhà máy và đấu nối dữ liệu về Sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Nhìn chung công tác bảo vệ môi trường từ hoạt động của các dự án lớn trong KKT Dung Quất đã được kiểm soát tốt. Đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đã tổ chức kiểm tra, xử lý, đồng thời yêu cầu khắc phục và thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển tại KKT Dung Quất, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiên quyết không tham mưu cấp phép đầu tư các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Sở tập trung rà soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để tập trung quan trắc, giám sát, cảnh báo ô nhiễm, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào nguồn nước.

Người dân Quảng Ngãi thu gom rác thải bảo vệ môi trường biển

Phóng viên: Thời gian tới, ngành TN&MT Quảng Ngãi sẽ triển khai những giải pháp tổng thể và căn cơ gì để phát triển kinh tế biển một cách bền vững?

Ông Đỗ Minh Hải: Việc phát triển bền vững kinh tế biển phải dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, điều này mang tính chiến lược và lâu dài.

Trong thời gian tới ngành TN&MT Quảng Ngãi sẽ triển khai những giải pháp để phát triển kinh tế biển một cách bền vững, đó là:

Một là, rà soát, chọn lọc ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển bền vững được coi là trung tâm phát triển, mũi nhọn đột phá phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hai là, quy hoạch lại các ngành kinh tế biển phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; bảo đảm cân bằng sinh thái và hài hoà các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Ba là, thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án thân thiện với môi trường, đặc biệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải ở các huyện, thị xã, thành phố ven biển; kiên quyết không sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao ở vùng ven biển, hải đảo.

Bốn là, tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên biển để cung cấp thông tin nhằm đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên, môi trường biển, làm cơ sở định hướng phát triển các ngành kinh tế biển.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng và sự cần thiết phải tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, hướng tới phát triển bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
  Với tâm huyết và tình yêu dành cho biển, đảo, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay, để từ đó truyền đi thông điệp chung tay gìn giữ vịnh Nha Trang. Báo Khánh Hòa trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này.
 • Ngời sáng tinh thần người lính đảo
  (TN&MT) - Năm 2022, tôi có dịp trở lại Trường Sa cùng Đoàn công tác số 2 Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm, kiểm tra đảo và Nhà giàn DKI.
 • Khơi nguồn phát triển kinh tế biển xanh
  (TN&MT) - Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển đã triển khai được hơn 4 năm; đã có nhiều quyết sách đưa ra để phát triển bền vững kinh tế biển. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít rào cản, điểm nghẽn cần khơi thông để đạt được mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra. Nhân dịp Xuân mới, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tâm huyết với biển, đảo nước nhà đã đóng góp ý kiến trí tuệ, sáng kiến khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế biển xanh.
 • Khánh Hòa chú trọng phát triển bền vững kinh tế biển
  (TN&MT) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển (KTB) của Đảng và Nhà nước, cùng với việc đẩy mạnh quá trình đổi mới và mở cửa, các lĩnh vực KTB được Khánh Hòa tăng cường và đạt được những kết quả đáng tự hào.
 • Dáng hình Tổ quốc “phía chân trời”
  (TN&MT) - Theo cách gọi thân thương, huyện đảo Trường Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ta ở “phía chân trời” phía Đông, thuộc quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa. Nhóm (quần) đảo Trường Sa gồm khoảng 130 đảo, đá, cồn san hô, bãi cạn, bãi ngầm, bãi cát vụn san hô và rạn san hô vòng (Alton) hở và kín điển hình, phân bố rải rác trong một vùng biển rộng chừng 163.000km2.
 • Cần đẩy nhanh các giải pháp, khâu đột phá lĩnh vực Biển và Hải đảo Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
 • Đà Nẵng: Nhiều tín hiệu tích cực trong thực hiện IUU
  (TN&MT) - Đến nay, TP. Đà Nẵng có 567/588 tàu cá có chiều lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ năm 2007 đến nay, Đà Nẵng không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý.
 • Hướng đến khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
  (TN&MT) - Chiều 5/1, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo về Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Tết ở “chân trời” Tổ quốc
  (TN&MT) - Tay nhận phần quà của đất liền gửi tặng, chính trị viên nhà giàn DK1/10 Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: Ở tận phía chân trời của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa với, vững chắc tay súng, canh chủ quyền biển đảo vững chắc để nhân dân cả nước đón Tế
 • “Cú hích” phát triển kinh tế biển xanh
  (TN&MT) - Sự “góp mặt” của cảng biển Liên Chiểu sẽ góp phần làm tăng vị thế của vịnh Đà Nẵng trên bản đồ các vịnh biển của Việt Nam. Từ đây, Đà Nẵng có cơ hội bứt phá phát triển mạnh kinh tế biển một cách bền vững gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo...
 • Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
  (TN&MT) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Ông Nguyễn Đức Toàn giữ chức Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  Chiều 29/12, tại Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
 • Kỳ vọng một đại dương không rác thải nhựa - Chuẩn bị tốt điều kiện và nguồn lực cho cam kết chống ô nhiễm nhựa
  (TN&MT) - Với tinh thần chủ động, tiên phong tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, ngay từ rất sớm, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ- TTG của Chính phủ về phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương, giao Bộ TN&MT mà cụ thể là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện.
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển
  (TN&MT) - Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Côn Đảo tổ chức “Chuỗi hoạt động vì biển xanh”. Mục tiêu là nhằm góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT), phát triển bền vững biển, đảo tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Quảng Ngãi: Ngư dân chuyển biến tích cực trong nghề biển
  (TN&MT) - Tại Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến nay không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Sau những nỗ lực của chính quyền địa phương, ngư dân đã chấm dứt tình trạng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO