Việt Nam cùng thế giới: Tham gia thỏa thuận khung giảm ô nhiễm nhựa

Kim Liên (thực hiện) | 28/02/2022, 06:08

Việt Nam đã khẳng định trách nhiệm của mình đối với vấn nạn rác thải nhựa đại dương khi là một trong những quốc gia tiên phong trong giảm rác thải nhựa đại dương và là một trong các quốc gia tham gia xây dựng khung thoả thuận toàn cầu về giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương. Nhân dịp Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc diễn ra vào 28/2 này, Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam .

img_20220227_172351.jpg
Ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

- Xin ông cho biết, vì sao vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa đại dương cần đến một khung thoả thuận toàn cầu?

Ông Nguyễn Quế Lâm: Do bản chất của chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trao đổi thương mại dẫn tới chất thải nhựa và dòng chảy của nhựa ra đại dương, thách thức về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương là xuyên biên giới và trên phạm vi toàn cầu. Không quốc gia nào có thể một mình giải quyết một cách thỏa đáng các khía cạnh khác nhau của thách thức ô nhiễm nhựa đại dương.

Do đó, một khung thỏa thuận toàn cầu, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), dựa trên một tầm nhìn chung và rõ ràng với các mục tiêu tham vọng, các chỉ số phù hợp và các biện pháp cụ thể; một khuôn khổ hợp tác quốc tế cân bằng bao gồm các hành động phối hợp với sự tham gia của tất cả các bên, bao gồm các Chính phủ, các ngành công nghiệp, cộng đồng khoa học, các tổ chức xã hội,… để giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương, có tính đến điều kiện cũng như nhu cầu cụ thể của các quốc gia là cần thiết.

anh-o-nhiem-nhua.png

- Khác với những cam kết về môi trường và khí hậu khác, Việt Nam tham gia khi thế giới đã có đủ các nội dung của công ước; Với thỏa thuận này, Việt Nam là nước tiên phong, cùng các quốc gia xây dựng khung hiệp ước toàn cầu. Vậy vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế trong vấn đề giảm rác thải nhựa đại dương là gì? Và chúng ta đã thực hiện vai trò của mình như thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Quế Lâm: Có thể thấy quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định và thống nhất về việc xây dựng một khung thoả thuận toàn cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương. Cụ thể tại Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó một trong những mục tiêu quan trọng Chiến lược đặt ra là đến năm 2030: “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”. Một trong những giải pháp trong Chiến lược là “Nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế quan trọng về biển, trước mắt ưu tiên các lĩnh vực về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy hình thành khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”.

Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đặt ra yêu cầu trong giai đoạn 2026 - 2030: xây dựng và thực hiện “Đề án thúc đẩy hình thành khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”. Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

Tại các diễn đàn quốc tế, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước, chúng ta đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng và đồng hành cùng với quốc tế trong các tiến trình nhằm hướng tới một khung thoả thuận toàn cầu nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương. Cụ thể, năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 quốc gia thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về chất thải nhựa và vi nhựa đại dương. Năm 2018, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Canada, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết hành động cũng như kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển. Trong năm 2020, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các đối thoại song phương và đa phương với chính phủ các nước, thảo luận các giải pháp tối ưu và xây dựng các cơ chế tiềm năng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động tham gia trong tiến trình hình thành Ủy ban Đàm phán liên chính phủ (INC) và thể hiện sự ủng hộ của mình bằng việc cử đại diện tham gia Nhóm công tác đặc biệt về rác thải nhựa đại dương của Hội đồng môi trường của Liên hợp quốc (AHEG). Tại Phiên họp AHEG lần thứ 3, Việt Nam đã thể hiện quan điểm:“Chúng tôi nhận thấy vấn đề rác thải đại dương và vi nhựa là vấn đề đáng quan tâm. Các thách thức về rác thải đại dương và vi nhựa là vấn đề toàn cầu và đòi hỏi các giải pháp và sáng kiến toàn cầu phù hợp với các ưu tiên vùng và quốc gia”.

screenshot-2022-02-27-203351.png
 Khoảng 2.150 loài sinh vật biển đã tiếp xúc với nhựa (ảnh WWF)

Đồng thời, vào tháng 9/2021, Việt Nam cùng với CHLB Đức, Ecuador và Ghana đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương với mục tiêu xây dựng động lực để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương đã được tạo ra từ rất nhiều cuộc thảo luận quốc tế trước đó và đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề này tại UNEA-5.2. Một trong những kết quả đáng ghi nhận của Hội nghị là 76 quốc gia trong đó có Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Bộ trưởng nhằm xây dựng động lực và ý chí chính trị để thúc đẩy một chiến lược toàn cầu chặt chẽ nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương.

Với việc thông qua Tuyên bố này, Việt Nam đã tiến thêm bước nữa trong việc tiếp tục khẳng định những cam kết chính trị của mình với cộng đồng quốc tế, góp phần gửi tín hiệu mạnh mẽ tới UNEA-5.2 về sự ủng hộ rộng rãi đối với việc thành lập Ủy ban Đàm phán liên chính phủ để bắt đầu tiến trình đàm phán cho một Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

- Để chuẩn bị cho việc xây dựng và thực thi thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương, Việt Nam đã làm được những gì trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Quế Lâm: Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nguồn lực cần thiết và thiết lập cơ chế điều phối các bộ, ngành và địa phương liên quan trong quá trình Việt Nam đàm phán, tham gia thoả thuận; từ đó bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất của quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương, và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng thỏa thuận, ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương (Đề án).

Đề án dựa trên quan điểm thực hiện chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; tiên phong trong khu vực trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương; góp phần xây dựng và thực thi thành công mô hình nền kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả.

Với 6 nhiệm vụ chính được đưa ra bao gồm: (i) Xây dựng năng lực chuẩn bị đàm phán; (ii) Thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu; (iii) Bố trí nguồn lực công tác chuẩn bị đàm phán, (iv) Thiết lập cơ chế điều phối; (v) Huy động hỗ trợ trong nước và quốc tế; (vi) Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia, Đề án hướng tới mục tiêu bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích và nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

t9.jpeg
Tích cực tổ chức các hoạt động thu gom rác thải nhựa trên biển 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao là cơ quan chủ trì tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án. Chúng tôi đang tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Xin ông cho biết, một số những nội dung cốt lõi mà thỏa thuận khung đưa ra thảo luận trong lần này là gì? Và đối với Việt Nam, khi thực hiện những thỏa thuận này có khó khăn gì hay không? Cần có những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quế Lâm: Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) với rất nhiều các cuộc họp trù bị đã được thực hiện trong các ngày 21-25/02/2022. Tại Phiên họp thứ 2 của Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Đại diện thường trực mở rộng thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (OECPR-5.2), trong đó đã đưa ra thảo luận, xem xét chi tiết nội dung của các dự thảo Nghị quyết và quyết định được đệ trình để thông qua tại UNEA-5. Nội dung liên quan đến khung thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương đã được đưa ra thảo luận, xem xét dựa trên nội dung của 3 dự thảo Nghị quyết bao gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết do Peru và Rwanda đề xuất về việc thành lập Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ để đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mang tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa; (ii) Dự thảo Nghị quyết về Công cụ pháp lý quốc tế về ô nhiễm nhựa đại dương do Nhật Bản đề xuất; và (iii) Dự thảo Nghị quyết về Khung giải quyết ô nhiễm sản phẩm nhựa bao gồm ô nhiễm từ sản phẩm nhựa dùng một lần do Ấn Độ đề xuất.

Các cuộc thảo luận tại OECPR-5.2 lần này tiếp tục tập trung vào các nội dung cốt lõi của khung thoả thuận như: Phạm vi của khung thoả thuận (công cụ) được đề xuất: đây sẽ là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý, tự nguyện hay cả hai? Công cụ sẽ giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương hay ô nhiễm nhựa nói chung? Có bao gồm rác thải vi nhựa không? Khuôn khổ giải quyết ô nhiễm sản phẩm nhựa bao gồm ô nhiễm từ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; Phạm vi, khung thời gian của việc thành lập Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC) được đề xuất; Chi tiết các định nghĩa, phương pháp, tiêu chuẩn và quy định chung; Cơ chế đo lường, báo cáo, theo dõi và đánh giá; Cơ chế tài chính và kỹ thuật toàn cầu, cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ,…

Việt Nam nhấn mạnh sự ủng hộ đối với một khung thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa đại dương có tính đến điều kiện, hoàn cảnh khác nhau của mỗi nước. Ô nhiễm nhựa đại dương là thách thức chung của cộng đồng quốc tế song lại càng nghiêm trọng hơn đối với các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) và các nước kém phát triển.

Nhóm các nước này chiếm phần lớn và phải chịu nhiều áp lực từ gia tăng dân số, phát triển kinh tế trong khi trình độ sản xuất và công nghệ chưa phát triển. Do đó, Thoả thuận cần đảm bảo cơ chế nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản lý, xây dựng chính sách và pháp luật; đảm bảo chuyển giao công nghệ; cũng như hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nước đang phát triển và kém phát triển nhất. Việc thực hiện Thỏa thuận cũng cần có lộ trình và giải pháp phù hợp với từng nước khác nhau để thực hiện chuyển đổi trong hệ thống sản xuất, cung ứng, tiêu dùng các sản phẩm nhựa một cách hiệu quả.

screenshot-2022-02-27-203637.png
 ảnh cung cấp bởi WWF

Quan điểm chung của phía Việt Nam trong quá trình đàm phán là các thách thức của ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề toàn cầu nên đòi hỏi cách tiếp cận và giải pháp ở quy mô toàn cầu, nhưng phải phù hợp với các ưu tiên của khu vực và của Việt Nam. Chúng ta ủng hộ và sẵn sàng tham gia cùng với các quốc gia và các bên liên quan để xây dựng một Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, vì một đại dương trong sạch và vì một thế giới phát triển bền vững.

Để có thể thuận lợi thông qua thỏa thuận bộ khung tổng thể cho thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm nhựa, với sự đồng thuận và chung tay của tất cả các quốc gia, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện các giải pháp, theo ông thời điểm này chúng ta cần tập trung vào các vấn đề nào?

Ông Nguyễn Quế Lâm: Đây là chính thời điểm thích hợp để ủng hộ việc thành lập Ủy ban Liên chính phủ nhằm bắt đầu tiến trình đàm phán cho một Thoả thuận toàn cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương. Một văn kiện được thống nhất tại UNEA-5 sẽ gắn kết nỗ lực và sức mạnh của tất cả các quốc gia và bên liên quan để thực hiện mục tiêu chung là kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa, làm trong sạch đại dương, bảo vệ nguồn sống của chúng ta. Nỗ lực quốc tế này sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là mục tiêu số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển; thực thi UNCLOS; cũng như góp phần thực hiện Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái và Thập kỷ khoa học đại dương về phát triển bền vững của liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững 2021-2030.

Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta cần tiếp tục tích cực tham gia đàm phán xây dựng văn kiện cùng với tất cả các quốc gia; đồng thời kêu gọi các bên liên quan bao gồm các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cùng tích cực tham gia đóng góp các sáng kiến, tạo điều kiện thuận lợi để đàm phán xây dựng văn kiện thành công. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực thực hiện các cam kết tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu trong vấn đề giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương; tiếp tục tìm hiểu và theo dõi quan điểm của các quốc gia đối với việc xây dựng thoả thuận toàn cầu này để từ đó có những nghiên cứu, trao đổi thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội đàm nhằm thống nhất các quan điểm chung.

Và như đã nhắc đến ở trên, việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng Quyết định số 1407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương là rất quan trọng nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích và nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) sẽ diễn ra từ ngày 28/02/2022 đến 02/3/2022 với sự tham gia của hơn 100 nước thành viên của Liên hợp quốc (LHQ) trong đó có Việt Nam. Hội nghị lầg này sẽ thảo luận bộ khung tổng thể cho thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm nhựa. LHQ nhận định, đây có thể sẽ là hiệp ước toàn cầu quan trọng nhất kể từ sau Thỏa thuận Paris năm 2015 để thế giới cùng chung tay giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương, cứu môi trường sinh thái biển.

Bài liên quan
 • Giảm rác thải nhựa đại dương: Cần xây dựng nền tảng cơ chế rõ ràng về trách nhiệm
  (TN&MT) - Tổ chức bảo tổn thiên nhiên thế giới (WWF) tại Việt Nam đang đồng hành cùng Bộ TN&MT thực hiện các giải pháp cụ thể giảm rác thải nhựa đại dương, hướng tới một môi trường tốt đẹp hơn trong tương lai. Để hiểu hơn hoạt động này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc gặp gỡ ông Phạm Mạnh Hoài, Quản lý hợp phần quan hệ đối tác và chính sách về nhựa  thuộc WWF - Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bão KOINU đổi hướng di chuyển trước khi tiến vào Biển Đông
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão KOINU ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
Đừng bỏ lỡ
 • Dự báo xâm nhập mặn đến sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Mùa mưa năm nay theo dự báo chỉ tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 9 - 10 và sẽ kết thúc sớm vào giữa tháng 11. Do vậy, mùa khô năm 2023 - 2024, xâm nhập mặn dự báo xuất hiện sớm so với trung bình nhiều năm một tháng (bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12).
 • Bão KOINU có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, 7 giờ sáng 4/10, cơn bão KOINU cách phía Nam đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.
 • Bão KOINU cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410km
  (TN&MT) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão KOINU ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin), cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam.
 • Chỉ số bảo vệ môi trường Điện Biên xếp 19/63 tỉnh, thành trong cả nước
  (TN&MT) - Chỉ số bảo vệ môi trường của tỉnh Điện Biên trong 2 năm 2020 và 2021 luôn đứng trong top khá, xếp thứ 19/63 tỉnh thành trong cả nước. Thực tế cho thấy, những năm qua Điện Biên là tỉnh không để phát sinh mới về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những nỗ lực lớn của ngành tài nguyên môi trường trong việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường trong những năm trở lại đây.
 • Bộ TN&MT đứng thứ 2 về Chỉ số ICT Index 2022
  (TN&MT) - Tại Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index 2022). Bộ TN&MT đã bứt phá ngoạn mục, tăng hạng mạnh, vươn lên xếp thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công về chỉ số ICT Index 2022.
 • Dự báo thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
 • Quảng Ninh: Chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra theo chiều hướng ngày càng cực đoan, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
 • Chủ động ứng phó với bão KOINU ở vùng biển phía Đông Bắc Philippin
  (TN&MT) - Sáng 3/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 3688/VPTT về việc chủ động ứng phó với bão KOINU ở vùng biển phía Đông Bắc của Philippin.
 • Hậu Giang: Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn được các cấp, các ngành, người dân quan tâm triển khai thực hiện, góp phần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng ổn định, bền vững.
 • Lai Châu: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành và địa phương, tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.
 • Người dân Cẩm Lệ chung tay xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường
  (TN&MT) - Cẩm Lệ là quận vùng ven của Đà Nẵng nhưng những năm qua, địa phương luôn nỗ lực, quyết tâm cao để xây dựng quận xanh - sạch - đẹp, chung tay đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường.
 • Ngành KTTV liên tục hiện đại hóa phục vụ cảnh báo sớm thiên tai
  (TN&MT) - Với truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển, Ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã hoàn thiện thể chế chính sách, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV, tập trung đẩy mạnh việc xây dựng chính sách, pháp chế trong công tác điều tra cơ bản, dự báo phục vụ cộng đồng, thông tin lưu trữ tư liệu, giám sát biến đổi khí hậu, đặc biệt ngành liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cảnh báo sớm thiên tai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO