Tuyên Quang: Tiếp tục nâng cao công tác dân tộc trong tình hình mới

Việt Hùng - Ngọc Trâm | 07/01/2021, 20:47

(TN&MT) - Năm 2020, vượt lên trên những khó khăn, thách thức, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Đời sống nhân dân được cải thiện

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí 104.368,0 triệu đồng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để xây dựng 113 công trình hạ tầng; thực hiện duy tu bảo dưỡng 35 công trình; tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính, tạo điều kiện cho 2.510 hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo được hỗ trợ về nước sinh hoạt, 110 hộ được vay vốn phát triển sản xuất. Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 đã được triển khai, đầu tư 2 công trình giao thông, hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa với tổng kinh phí thực hiện trên 10.767,0 triệu đồng. Góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo đối với DTTS rất ít người của tỉnh.

Nhờ các chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm

Ban Dân tộc đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên đối với đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin cho người uy tín và cho đồng bào các dân tộc, qua đó đã vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Hiệu quả từ nguồn vốn của các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi theo hướng tích cực, khang trang hơn; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 giảm còn 9,03%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 15,09% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh (tương đương 16.238 hộ dân tộc thiểu số nghèo) tỷ lệ giảm trên 3% so với năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 về thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trì rà soát kế hoạch thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đưa đoàn đại biểu các DTTS của tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần II đảm bảo an toàn, trang trọng.

Bộ mặt nông thôn miền núi Tuyên Quang ngày càng đổi mới

Tiếp tục nâng cao công tác dân tộc

Bước sang năm 2021, trên cơ sở các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang xác định 5 nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện công tác dân tộc trong năm 2021.

Cụ thể, các nhiệm vụ được đề ra là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; duy trì thường xuyên công tác thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở địa phương, cơ sở.

Về giải pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, quán triệt nâng cao nhận thức đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; đề xuất cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong năm 2021; Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, chủ động tiếp thu đầy đủ, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; Hoàn thành việc rà soát, phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III và danh mục các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở đầu tư, hỗ trợ; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tiếp tục kiện toàn và xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện.

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tin tưởng rằng, với những thành quả đã đạt được trong công tác năm 2020 và sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc năm 2021 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
 • Vui chợ phiên vùng cao giữa lòng Hà Nội
  (TN&MT) - Như thường lệ, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 31/12/2020 đến 3/1/2021 diễn ra “Chợ phiên vùng cao chào Xuân 2021” với 50 gian hàng và khu vực nhà dân tộc Phù Lá bao gồm 33 gian hàng, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Giang: Tăng cường đổi mới công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản
(TN&MT) - Là một tỉnh miền núi vùng cao có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều dự án khai thác, chế biến khoáng sản mang lại những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và vùng đồng bào dân tộc nói riêng.
Đừng bỏ lỡ
 • Văn Yên (Yên Bái): Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được huyện Văn Yên quan tâm. Đến nay, huyện đã duy trì tỷ lệ 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý.
 • Bình Thuận: Giảm nguy cơ hoang mạc hóa từ việc giao khoán rừng cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều chính sách giao khoán rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần bảo vệ, phát triển rừng, giảm nguy cơ hoang mạc hóa trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn biến phức tạp.
 • Nâng cao hơn nữa vai trò của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG
  (TN&MT) - Ưu tiên tập trung hoàn thiện các thủ tục ban hành, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Hoàn thiện tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng phối hợp, hợp tác; triển khai Đề án Chuyển đổi số… Đây là các nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xác định ưu tiên tập trung thực hiện thời gian tới.
 • Bình Phước: Người dân vùng sâu, vùng xa Phú Riềng đổi đời nhờ nước sạch
  (TN&MT) - Từ nguồn vốn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) hàng ngàn hộ gia đình ở huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, qua đó góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế… nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
 • Cần Thơ: 339 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ đất và nhà ở
  (TN&MT) - Theo Báo cáo của ngành chức năng TP. Cần Thơ, từ 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 339 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo được hỗ trợ về đất ở, nhà ở với tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.
 • Tập trung giải pháp “xóa khát” vùng cao
  (TN&MT) - Một trong những rào cản hướng tới sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là bài toán an toàn, an ninh nguồn nước cho vực này còn nhiều bất cập.
 • Nguồn lực để Mường Lay (Điện Biên) phát triển rừng bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, TX. Mường Lay (Điện Biên) thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR), nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản, các tổ chức kinh tế nhận rừng để sản xuất, tạo cơ hội và động lực cải thiện đời sống cho người dân, cuộc sống người dân thêm ấm no nhờ rừng
 • Mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả ở Thanh Xương
  (TN&MT) - Công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Điện Biên nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đã đạt được những kết quả tích cực: Ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo vệ môi trường được nâng cao. Một số địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư thu gom, phân loại và xử lý rác tại nơi phát sinh, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn.
 • Lạng Sơn: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhằm chăm lo sức khỏe cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS luôn được tỉnh Lạng Sơn coi trọng.
 • Thừa Thiên - Huế: Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng nóng tại khu vực miền núi
  (TN&MT) - A Lưới là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên - Huế có nước khoáng nóng. Cơ quan chức năng đã và đang tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, quy hoạch khai thác nguồn tài nguyên này.
 • Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1558/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).
 • Cao Bằng: Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tết Trung thu là dịp các em thiếu nhi luôn háo hức, chờ đợi để được rước đèn, phá cỗ. Tuy nhiên, do điều kiện còn khó khăn, đối với nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Cao Bằng thì Tết Trung thu vẫn còn rất… “xa xỉ” và chưa được trọn vẹn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO