Tuyên Quang: Tiếp tục nâng cao công tác dân tộc trong tình hình mới

Việt Hùng - Ngọc Trâm | 07/01/2021, 20:47

(TN&MT) - Năm 2020, vượt lên trên những khó khăn, thách thức, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Đời sống nhân dân được cải thiện

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí 104.368,0 triệu đồng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để xây dựng 113 công trình hạ tầng; thực hiện duy tu bảo dưỡng 35 công trình; tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính, tạo điều kiện cho 2.510 hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo được hỗ trợ về nước sinh hoạt, 110 hộ được vay vốn phát triển sản xuất. Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 đã được triển khai, đầu tư 2 công trình giao thông, hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa với tổng kinh phí thực hiện trên 10.767,0 triệu đồng. Góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo đối với DTTS rất ít người của tỉnh.

Nhờ các chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm

Ban Dân tộc đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên đối với đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin cho người uy tín và cho đồng bào các dân tộc, qua đó đã vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Hiệu quả từ nguồn vốn của các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi theo hướng tích cực, khang trang hơn; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 giảm còn 9,03%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 15,09% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh (tương đương 16.238 hộ dân tộc thiểu số nghèo) tỷ lệ giảm trên 3% so với năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 về thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trì rà soát kế hoạch thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đưa đoàn đại biểu các DTTS của tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần II đảm bảo an toàn, trang trọng.

Bộ mặt nông thôn miền núi Tuyên Quang ngày càng đổi mới

Tiếp tục nâng cao công tác dân tộc

Bước sang năm 2021, trên cơ sở các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang xác định 5 nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện công tác dân tộc trong năm 2021.

Cụ thể, các nhiệm vụ được đề ra là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; duy trì thường xuyên công tác thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở địa phương, cơ sở.

Về giải pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, quán triệt nâng cao nhận thức đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; đề xuất cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong năm 2021; Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, chủ động tiếp thu đầy đủ, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; Hoàn thành việc rà soát, phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III và danh mục các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở đầu tư, hỗ trợ; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tiếp tục kiện toàn và xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện.

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tin tưởng rằng, với những thành quả đã đạt được trong công tác năm 2020 và sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc năm 2021 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
 • Vui chợ phiên vùng cao giữa lòng Hà Nội
  (TN&MT) - Như thường lệ, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 31/12/2020 đến 3/1/2021 diễn ra “Chợ phiên vùng cao chào Xuân 2021” với 50 gian hàng và khu vực nhà dân tộc Phù Lá bao gồm 33 gian hàng, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyên đề “Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc” – Bài 5: Huy động sức dân để bảo vệ môi trường
  Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các huyện vùng cao Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã tích triển khai nhiều phong trào, nhiều mô hình hay nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái là một trong những điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường.
 • Chuyên đề: Bảo vệ tài nguyên – môi trường trên rẻo cao Tây Bắc: 
Bài 4: Tạo đột phá trong quản lý khoáng sản chưa khai thác – Nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Theo danh mục Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vạt liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sơn La có hơn 150 điểm mỏ đã được đưa vào quy hoạch. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác.
 • Thanh Hóa: Đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng cao ở các huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn. Với mục tiêu, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố an ninh, quốc phòng.
 • Khởi sắc huyện vùng biên Sông Mã
  (TN&MT) - Tối ngày 2/3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện (7/3/1953-7/3/2023).
 • Những hương ước ở miền Tây xứ Nghệ
  Ở miền Tây xứ Nghệ, những năm gần đây “hương ước” tại nhiều bản làng dường như đã trở thành "hiến pháp" của làng, tạo ra sự ràng buộc, áp đặt và cưỡng chế của cộng đồng đối với mỗi cá nhân. Và, những hước ước giữ rừng, hương ước bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản…đang mang lại hiệu quả ngoài mong đợi đối với các bản làng vùng cao.
 • Quảng Trị: Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần triển kinh tế - xã hội, phục vụ giảm nghèo bền vững, qua đó giúp đời sống của người dân miền núi ngày một nâng lên. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị.
 • Chuyện giữ rừng của người Mông Nà Hẩu
  Với Người Mông của xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái), rừng được coi là nguồn sống, là sinh kế, là mái nhà chở che và cũng là chỗ dựa tinh thần cho 484 hộ, 2.490 con người.
 • [Infographic] – Sửa đổi chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Thể chế Nghị quyết 18-NQ/TW, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Các nội dung lấy ý kiến liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, được thể hiện ở các Điều 17, Điều 52, Điều 175.
 • Thu hẹp đất canh tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 5: Cần chấn chỉnh tình trạng lừa đảo đồng bào thiểu số bán đất
  Mặc dù, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, nhiều chính sách liên quan đến việc giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ở nhiều địa phương tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở và sản xuất.
 • Thu hẹp đất canh tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 4: Sử dụng hiệu quả quỹ đất ở Tây Nguyên
  Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, tình trạng đất canh tác bị thu hẹp đang có xu hướng tăng do suy thoái chất lượng đất, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được sử dụng hiệu quả, xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm…
 • Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất
  (TN&MT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất.
 • Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
  (TN&MT) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
 • Đa dạng hình thức truyền thông về TN&MT vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi vùng cao Tây Bắc, với trên 83% dân số là đồng bào DTTS, những năm qua, Sơn La luôn quan tâm chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về tài nguyên, môi trường, hướng tới thay đổi hành vi, ứng xử của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Cùng đồng bào đứng vững trước thiên tai
  Cuộc sống của người dân Cần Thơ nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Cần Thơ nói riêng ngày càng bền vững, an toàn trước thiên tai. Họ đã ứng phó ra sao, học cách sống chung với thiên tai thế nào, câu trả lời không phải ngày một ngày hai, mà là tổng kết một giai đoạn chính quyền, cơ quan chức năng và người dân, trong đó có đồng bào DTTS, đồng hành vượt khó, đứng vững trước thiên tai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO