Thừa Thiên Huế: Giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội

Văn Dinh | 18/03/2021, 11:51

(TN&MT) - Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đề nghị lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo… Xem giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 8,36% năm 2016 còn 3,45% cuối năm 2020. Xét về quy mô số hộ nghèo giảm 53,94% là giảm hơm 1/2 số hộ nghèo tuyệt đối so với đầu kỳ. Bình quân tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,98%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo Chính phủ giao là 0,87%/năm, Nghị quyết Tỉnh uỷ giao 0,9%/năm; đồng thời thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nông thôn Thừa Thiên Huế ngày càng khởi sắc

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo góp phần ổn định đời sống của người dân. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, tiền điện, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý… thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2016 - 2020, có 12/25 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới (trong 27 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có 2 xã sáp nhập còn 25 xã), chiếm tỷ lệ 48,0%; có; 6/14 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn đầu tư Chương trình 135, chiếm 42,9%; không có xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (riêng chỉ tiêu này là chưa đạt mục tiêu đề ra là giảm từ 1-2 xã).

Phong trào chung tay vì người nghèo, trong đó nổi bật là sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 57 cơ quan, đơn vị, trường học đã vận động, đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo tại 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, góp phần vào việc thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần trong thực hiện phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo”, “ngày vì người nghèo”… đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh về nhà ở, vốn vay, trợ cấp xã hội và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Chính quyền cơ sở từ tỉnh, huyện, xã, thôn, bản rất sâu sát trong việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, đảm bảo việc thực hiện đúng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua việc hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động hỗ trợ thiên tai, cứu trợ… không có phản ánh sai sót về đối tượng hộ nghèo, cận nghèo thụ hưởng chính sách.

Đời sống người dân ngày càng được cải thiện

Giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo… xem nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đặc biệt, bí thư, chủ tịch các địa phương tự tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác giảm nghèo của mỗi địa phương để đưa ra các giải pháp cụ thể, chỉ tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2022 - 2025. Việc xây dựng tiêu chí giảm nghèo phải đi từ cơ sở để có cái nhìn khách quan từ địa phương, từ đó phân công trực tiếp cán bộ xã, phường hỗ trợ cho người dân trong công tác giảm nghèo.

“Các đơn vị phải sáng tạo hơn trong thực hiện các mô hình giảm nghèo; mỗi xã, phường phải xây dựng mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từ đó nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi tư duy ỷ lại, từng bước thoát nghèo bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, cơ chế, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đến các cấp, các ngành và địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến và đồng thuận của toàn xã hội.

Các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng vào chính sách hỗ trợ gắn với điều kiện, chính sách hỗ trợ tạo việc làm phải là việc làm có năng suất và thu nhập tốt, bảo đảm thoát nghèo bền vững. Các chính sách cần ưu tiên cho các nhóm đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo. Trước mắt, khẩn trương hỗ trợ kịp thời người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, không để người dân không có chỗ ở, bị thiếu đói… do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư và thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nguồn lực toàn xã hội và sự ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước trong công cuộc hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, nhất là mô hình giảm thiểu tác động của lũ lụt, chống tái nghèo; mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại các xã nghèo vùng dân tộc thiểu số, xã biên giới gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng...

Bài liên quan
 • Thừa Thiên Huế: Chủ động nguồn nước tưới vụ Đông Xuân 2020 – 2021
  (TN&MT) - Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng phương án ra quân vớt bèo, nạo vét các hói, kênh rạch bị bồi lấp, sửa chữa các tuyến kênh mương, đê bao hị hư hỏng, xuống cấp và có giải pháp chủ động nguồn nước tưới cho các vùng có nguy cơ thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2020 – 2021

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Cùng sạch

  Cùng sạch

  16:07 28/09/2023
  (TN&MT) - Làm cho thế giới sạch hơn - thông điệp này vẫn thường xuyên được lan tỏa và chuyển biến thành hành động, mục tiêu này vẫn được con người kiên định hướng tới. Nhưng ô nhiễm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì vẫn tiếp tục gia tăng.
 • TNG Holdings Vietnam tiếp sức giấc mơ đến trường cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn
  (TN&MT) - Tiếp sức cho những giấc mơ thay đổi cuộc đời của các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, TNG Holdings Vietnam vừa trao tặng 15 suất học bổng TNG Share, mỗi suất 10 triệu đồng cho các tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Học bổng được trao ngay tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.
 • Nghệ An: Mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại lớn ở các địa phương
  Theo báo cáo nhanh sơ bộ của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa lũ trong các ngày từ 25 đến 27/9 tuy chưa có ghi nhận thiệt thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều huyện. Đăc biệt là các huyện vùng cao như Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong…
 • Cần Thơ: Tích cực bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững
  (TN&MT)- Trong thời gian qua, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể TP. Cần Thơ đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, tăng cường tái chế phụ phẩm sau thu hoạch để bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh- sạch - đẹp, bền vững.
 • Đa dạng các hình thức giảm nghèo thông tin
  (TN&MT) - Thiếu hụt thông tin là một trong những chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trong bộ tiêu chí nghèo đa chiều. Nhiều địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải pháp thông tin, tuyền truyền để chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống kịp thời, đầy đủ; giúp người nghèo nắm được các thông tin, chính sách và học hỏi các những mô hình hay, cách làm tốt. Từ đó, thay đổi nhận thức vàquyết tâm vươn lên thoát nghèo.
 • Câu chuyện hiến đất bên dòng Nậm Xái
  Dòng Nậm Xái thường ngày êm đềm, trong xanh là vậy. Thế nhưng, mỗi khi mùa mưa lũ đến lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bậc phụ huynh, học sinh ở bản Nậm Xái khi con em mình phải liều mình băng qua dòng lũ dữ để đến trường, thậm chí phải nghỉ học. Với suy nghĩ “vì tương lai con em chúng ta”, ông Lô Văn Quyền, ở bản Nậm Xái đã không hề tiếc công, tiếc của, hiến cả đồi keo xây dựng trường học.
 • Nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ
  Từ tâm huyết muốn đưa các sản phẩm nông nghiệp của quê hương được sản xuất hữu cơ đảm bảo chất lượng tới người tiêu dùng. Những người nông dân xứ Thanh mạnh dạn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm sản xuất đưa ra những sản phẩm chất lượng từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ chính nghề nông.
 • Hòa Bình: Nhiều giải pháp giúp bà con các dân tộc vươn lên thoát nghèo
  (TN&MT) - Nhờ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, đời sống của người dân tộc thiểu số vùng cao Hòa Bình ngày càng được cải thiện, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điều này góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các dân tộc, khu vực trên địa bàn tỉnh.
 • Quảng Bình: Mưa lớn nhiều thôn bản bị chia cắt, cô lập
  Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tình hình mưa các trạm đo được tính từ 01h ngày 25 đến 17h ngày 26/9: Hóa Thanh 663,4 mm, Minh Hóa 554,8 mm, Dân Hóa 494 mm, Thanh Hóa 465 mm, Hương Hóa 493,8 mm, Tuyên Hóa 425,8 mm…
 • Sân khấu hóa tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá: Cách làm độc đáo, hiệu quả
  (TN&MT) - Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm đưa những kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống.
 • Tết Trung thu – Tết của sẻ chia
  (TN&MT) - Với mong muốn mang Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng cao, ngày 25/9/2023, Chi đoàn Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức chương trình “Tết trung thu – Tết của sẻ chia”, dành tặng những món quà ý nghĩa đến trẻ em đồng bào vùng cao thuộc Bản Hang Chú, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
 • Lai Châu chú trọng đầu tư phát triển cây chè
  (TN&MT) - Lai Châu có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng phát triển các sản phẩm nông nghiệp như chè, nếp tan Co Giàng, miến dong Bình Lư, sa nhân, đương quy, sơn tra,…Trong đó, cây chè ở tỉnh Lai Châu đã khẳng định được vị trí trong các sản phẩm nông nghiệp.
 • Hoàn thiện nội thất, đón lượng du khách “khủng” đổ về NovaWorld Phan Thiet
  Chứng kiến lượng khách nườm nượp đổ về NovaWorld Phan Thiet, biệt thự cho thuê thường xuyên trong tình trạng full – booking và chính bản thân cũng không thể book được biệt thự cho cả gia đình vào dịp lễ 2/9 vừa qua, nhiều gia chủ nóng lòng lên kế hoạch hoàn thiện nội thất ngay sau khi nhận nhà để đưa vào vận hành, khai thác cho thuê.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO