Thảo luận, đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Việt Khang | 16/06/2021, 19:44

(TN&MT) - Sáng 16/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến "Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới. Tham gia hội thảo có 40 điểm cầu trên cả nước.

Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ và sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có các trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương.

Cụ thể, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng với bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Cách tiếp cận biện chứng này được thể hiện thống nhất, xuyên suốt trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, phản ánh đầy đủ các yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó gắn việc dựa vào dân để xây dựng Đảng, công tác dân vận thế nào, công tác kiểm tra, giám sát ra sao gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

11af2c10-7cfa-4560-8367-266b0154215d.jpeg

Toàn cảnh Hội thảo Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động cụ thể. Chú ý tinh thần đổi mới sáng tạo, tránh giáo điều, dập khuôn, máy móc, khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ Đại hội trước” – GS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn. Hội thảo thống nhất, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là phải xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về KT-XH, huy động nguồn lực cho phát triển để thay đổi nhanh chóng đời sống KT-XH của đất nước.

Đồng thời đề xuất việc xây dựng các chương trình hành động sát thực, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ Đại hội trước.

Theo ông Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, trong Văn kiện Đại hội XIII, nhiều khái niệm mới lần đầu tiên được xuất hiện không chỉ phản ánh về mặt nội dung mà chứa đựng cả phương thức phát triển mới như các khái niệm về quốc gia phát triển, quản trị quốc gia, chỉ số hạnh phúc, kinh tế tập đoàn…Văn kiện cũng có nội dung đề cập đến việc cơ cấu lại mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa khu vực nhà nước với khu vực ngoài nhà nước, giữa yếu tố trong nước với yếu tố quốc tế, giữa quản trị quốc gia với quản trị vùng và địa phương, giữa đô thị và nông thôn, giữa động lực vật chất và động lực tinh thần…

Các tham luận tại hội thảo đã nêu bật, làm rõ những nhận thức lý luận mới của Đại hội XIII để nâng cao khả năng đi vào thực tiễn, từ đó đóng góp vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO