Thanh Hóa: Quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả

Thanh Tâm | 10/03/2022, 16:30

Những năm qua, công tác quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt nhiều giải pháp được triển khai để ngăn chặn, xử lý cá cá nhân, tập thể gây ô nhiễm nguồn nước, góp phần thực hiện nghiêm Luật Tài nguyên Nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực tài nguyên nước. Những năm gần đây, Sở đã chú trọng, siết chặt quản lý sử dụng tài nguyên nước đem lại hiệu quả thiết thực.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; các đơn vị chức năng trực thuộc Sở TN&MT đã thực hiện công tác đo triều - mặn định kỳ hàng năm trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bạng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 06/01/2021 về việc đo triều - mặn trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bạng năm 2021. Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát công tác đo triều - mặn trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bạng năm 2021 theo nội dung Kế hoạch đã ban hành.

Kết quả đo đạc đã bổ sung chuỗi số liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, tính toán dự báo xâm nhập mặn phục vụ công tác chống hạn trong năm 2021 và các giai đoạn tiếp theo. Các kết quả thực đo đều có Thông báo số liệu gửi các ngành, địa phương liên quan trong tỉnh để có kế hoạch khai thác, sử dụng nước hợp lý, hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 10/5/2021 về điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Triển khai thực hiện Dự án “Lập Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” theo các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng về tài nguyên và môi trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 04/11/2021 về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021; tiến hành kiểm tra đối với 19 tổ chức theo Kế hoạch và thông báo đã được phê duyệt.

anh-2-2-.jpg
Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT đi kiểm tra thực tế cá chết hiện tượng  trên sông Mã

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua thực hiện công tác kiểm tra, về cơ bản các đơn vị, tổ chức được kiểm tra đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về tài nguyên nước và Giấy phép được cấp; có ý thức trong việc khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và đầu tư, nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Nhiều đơn vị đã đầu tư hệ thống công trình nhằm xử lý triệt để chất lượng nước thải đạt quy chuẩn để tuần hoàn sử dụng cho các mục đích khác nhau, tiết kiệm chi phí, tận dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường; bổ sung, lắp đặt thiết bị quan trắc, lập sổ theo dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Dự án “Lập, công bố Danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh”. Trên cơ sở kết quả thực hiện, ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh bao gồm 66 đoạn sông suối và 48 hồ chứa có dung tích từ 01 triệu m3 trở lên; tiến độ thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước từ năm 2019 đến năm 2023.

Với chức năng chính của ngành là quản lý về nguồn nước (gồm có lưu lượng, trữ lượng và chất lượng nguồn nước dưới đất và nước mặt); khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác thẩm định, cấp Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thuộc trường hợp phải cấp giấy phép theo quy định của pháp luật trên toàn tỉnh. Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và chất lượng ngày một được nâng lên, không có trường hợp giải quyết quá thời hạn, không có khiếu nại, phản ánh của nhân dân về các trường hợp được cấp phép.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, như tình trạng sụt lún đất tại công trình khai thác nước dưới đất, hiện tượng sụt giảm mực nước, thiếu nước, mất nước tại các giếng sinh hoạt của nhân dân tại một số khu vực dọc các tuyến sông Mã…

Nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý ô nhiễm nguồn nước

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

thanh-hoa-co-quan-chuc-nang-huyen-ba-thuoc-phat-hien-duong-ong-ngam-cua-cong-ty-quyet-duy-tuan-16182387429931672996176.jpg
Các ngành chức năng phát hiện sau đó tiến hành đào các đường ống ngầm xả thải ở các cơ sở sản xuất vàng mã trên địa bàn huyện Bá Thước

Tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước của đơn vị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đề án phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ triển khai công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước nằm trong Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước tại địa phương và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước nắm được các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức của các đơn vị trong việc, quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng phòng Tài nguyên nước (Sở TN&MT) cho biết: Phòng Tài nguyên nước là đơn vị trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên nước cho Sở. Những năm qua, công tác quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt trong công tác giám sát kiểm tra để ngăn chặn, xử lý các đơn vị, cá nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Nhiều trường hợp xả thải, không chấp hành các quy định pháp luật Tài nguyên nước đã bị xử lý nghiêm.

Bài liên quan
 • Long An: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã và đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. Vinh (Nghệ An): Tất cả các mẫu nước sạch đều đạt yêu cầu
  Mới đây, vào ngày 06/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Theo đó, tất cả 10/10 mẫu nước sạch đều đạt QCĐP 01:2021/NA.
 • Quảng Ngãi: Nhiều bất cập trong đầu tư công trình nước sạch
  Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm công trình nước sạch, mỗi công trình có kinh phí đầu ít nhất là 500 triệu đồng, thậm chí có những công trình hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, vì nhiều lý do có hơn 90% các công trình cấp nước ở nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.
 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Nhanh chóng khắc phục kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ
  (TN&MT) – Sau khi bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 8/2023, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các đơn vị tu sửa lại hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo đủ nước cho bà con sản xuất vụ mùa.
 • Ninh Thuận: Thực hiện vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
  (TN&MT) - Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
 • Để những mạch nguồn chảy mãi
  Việt Nam được dệt thêu bởi 3.450 sông, suối - tạo nên sự đa dạng cảnh sắc, con người và văn hóa độc đáo. Thế nhưng, sông ngòi - những mạch sống của các hệ sinh thái đang bị đầu độc bởi con người. Ngày nay, khó có thể kiếm được con sông nào giữ được một vài nét nguyên sơ.
 • Lạng Sơn: Đưa nước sạch đến với người dân vùng khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với hơn 270 hồ chứa, trên 970 đập dâng các loại, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực nông thôn, góp phần tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 • Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất đề nghị thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Sáng 29/8, UBDN TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức Hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-TNMT, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
 • Luật hóa quy định bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
  (TN&MT) - Để nâng cao vai trò của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong việc thống nhất các hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên lưu vực sông hiện nay, đồng thời tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
 • Tìm giải pháp làm "sống lại" 4 con sông nội đô
  (TN&MT) - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Làm “sống lại” 4 con sông nội đô: Tô Lịch – Kim Ngưu – Lừ - Sét”. TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và GS.TS Trần Đức Hạ, Ủy viên Ban thường vụ  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.
 • Kiến tạo quản lý bền vững tài nguyên nước: Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
  (TN&MT) - Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 (YP4W 2023) với chủ đề "An ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam" vừa được UNESCO Việt Nam phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ NN&PTNT tổ chức tại tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc (Hà Nội).
 • Tạo hành lang pháp lý đồng bộ quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đến nay, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua công cụ cấp phép.
 • Hương Khê- Hà Tĩnh: Bất ổn ở một Dự án cấp nước sạch
  Hứng nước mưa, sắm dụng cụ đi xin nước về dùng là cách mà hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã làm nhiều năm nay để có nước đảm bảo vệ sinh sử dụng. Vậy nhưng, khi Dự án nhà máy cung cấp nước sạch được đầu tư xây dựng chính ngay trên địa bàn thì những người dân này lại không được đưa vào đối tượng phục vụ ?.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO