Sơn La xây dựng kế hoạch và kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021-2023

Nguyễn Nga | 29/11/2020, 20:21

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 2409/QĐ-UBND về kế hoạch và kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2021- 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Đoàn kiểm tra, giám sát với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La kiểm tra tại Công ty CP Phúc Sinh Sơn La

Năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018 - 2020, tỉnh Sơn La đã triển khai lồng ghép công tác bảo vệ môi trường với chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Đa dạng sinh học, các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương. Tập trung xử lý, khắc phục các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đẩy mạnh kiểm tra, xác nhận sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện như giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, nguyên nhân, tác hại, cách phòng chống ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; phòng ngừa, bảo vệ nguồn nước sạch, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu về bảo vệ môi trường… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Môi trường đô thị, vùng nông thôn và khu dân cư tập trung từng bước được cải thiện.

Thanh, kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được tập trung triển khai thường xuyên. Đặc biệt yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở có lượng chất thải lớn, các cơ sở nằm ở khu vực đầu nguồn nước, các cơ sở khai thác khoáng sản.

Kết quả, năm 2018, tiến hành thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường với 27 đơn vị; năm 2019 là 97 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính gần 1,8 tỷ đồng. Năm 2020, đã tiến hành thanh, kiểm tra 13 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 640 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung báo cáo ĐTM; giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ; không lập kế hoạch quản lý môi trường; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, tới thời điểm hiện tại, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 cơ bản đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Hoạt động thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản; đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện đồng bộ.

Các chỉ tiêu chính về môi trường dự kiến đạt được năm 2020 gồm: Tỷ lệ che phủ rừng 45,5%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đô thị 93,2%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 90,5%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 98%; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn 25%...

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra các nhiệm vụ chính trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây bức xúc môi trường ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong đó, tập trung tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, tập trung chính vào các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các cơ sở chế biến cà phê khu vực đầu nguồn nước, các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố môi trường.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải; tiếp tục bảo vệ tốt môi trường các lưu vực sông. Kiểm soát chặt chẽ các khu, cụm công nghiệp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT.

Triển khai thí điểm, lộ trình xã hội hóa công tác xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn. Xây dựng và đưa vào hoạt động, thống nhất quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về môi trường và đa dạng sinh học. Xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, mô hình tự quản tiên tiến ở địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tổ chức thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường. Xây dựng mô hình tự quản, tăng cường vai trò của cộng đồng trong giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường như hương ước, quy ước bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư, bản, tổ dân phố.

Dự kiến, tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021-2023 toàn tỉnh Sơn La là hơn 383.000 triệu đồng, trong đó, đề nghị nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ là 105.000 triệu đồng.

Các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2023 dự kiến triển khai, gồm: Dự án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP Sơn la (2020-2022); Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học (2020-2022); Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát khai thác sử dụng, lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước (2020-2022); Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông, suối chính trên địa bàn tỉnh và lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (2020-2022); Xây dựng đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về BĐKH (2020-2021); Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn (2020-2021)…

Xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường (2021-2023); Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước rỉ rác áp dụng công nghệ oxy hóa nâng cao tại Khu xử lý chất thải rắn TP Sơn La (2021-2022); Dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường tỉnh (2021-2023); Điều tra đánh giá các hồ chứa, các thủy vực và phân cấp khu bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Sơn La (2021); Thí điểm mô hình phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại vùng trồng nhãn gắn với cơ sở chế biến long nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã (2021)…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
 • Lào Cai: Triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Nhằm hưởng ứng tháng hành động về môi trường và truyền thông tới người dân chung tay bảo vệ môi trường và bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học. Vừa qua UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường.
 • Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp
  (TN&MT) - Với thực trạng phát thải khoảng 1 triệu tấn chất thải nhựa/năm, ngành nông nghiệp đang thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa một cách có hệ thống, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Vinh danh các thương hiệu kinh doanh xanh toàn cầu
  (TN&MT) - Dự kiến vào tháng 7/2023, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế toàn cầu và Lễ công bố Thương hiệu xuất sắc toàn cầu 2023. Một trong các hạng mục chính là Nhãn xanh toàn cầu 2023.
 • Điểm sáng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Thừa Thiên Huế
  (TN&MT) – Những năm gần đây tại Thừa Thiên Huế, nhiều loài động vật quý hiếm đã được người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên, qua đó cho thấy sự quan tâm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD), góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn.
 • Lợi ích từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) người dân huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu ngày càng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. Những cánh rừng trên địa bàn huyện nhờ đó ngày càng phát triển xanh tốt, tỷ lệ che phủ rừng tăng qua từng năm.
 • Dự báo thời tiết ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ nắng nóng gay gắt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 31/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt
  (TN&MT) - Năm 2023, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đang triển khai thực phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thị trấn và 3 xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ. Phấn đấu đến hết năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị đạt 93%; tại nông thôn đạt 88%. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, huyện.
 • Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai
  (TN&MT) - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2023.
 • Phú Thọ tập huấn xử lý sự cố đê điều
  (TN&MT) - Ngày 30/5, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn kỹ thuật xử lý sự cố đê điều, hồ đập và phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2023.
 • Nông nghiệp tuần hoàn mang lại kinh tế bền vững
  Nước ta đứng trước những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, trong đó chất thải trong chăn nuôi và trồng trọt cũng như những phụ phẩm nông nghiệp chưa được tận dụng, tái sử dụng dẫn đến lãng phí rất lớn. Điều này đặt ra vấn đề phải tìm giải pháp để phát triển mô hỉnh sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và môi trường.
 • Nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Vừa qua, trong thời gian 8 ngày, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
 • Dự báo thời tiết 30/5: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Nam Bộ niều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và và rải rác có dông.
 • Hà Nội: Vận động người dân chấp thuận đền bù nâng công suất bãi rác Xuân Sơn
  Ngày 29-5, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, địa phương đang tuyên truyền rộng rãi và áp đơn giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận về chính sách hỗ trợ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của bãi chôn lấp rác thải huyện Ba Vì kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly.
 • “Mô hình ngôi nhà xanh” bảo vệ môi trường, hỗ trợ gia đình khó khăn
  (TN&MT) – “Mô hình ngôi nhà xanh” là một trong những mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhằm hạn chế rác thải nhựa và tạo được nguồn quỹ hỗ trợ các hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
 • Thời tiết 29/5: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29/5 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO