Sơn La: Sẽ thanh, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên diện rộng

Nguyễn Nga | 28/07/2022, 12:31

(TN&MT) - Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Công văn 2800/UBND-KT, ngày 27/7/2022, của UBND tỉnh Sơn La, về tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động chăn nuôi. UBND tỉnh yêu cầu, Sở NN&PTNT chủ trì, đề xuất thanh, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, quy mô trung bình, báo cáo kết quả trước ngày 30/10/2022.

Qua rà soát, tỉnh Sơn La hiện có trên 10 cơ sở chăn nuôi (lợn, bò) quy mô lớn và hàng nghìn cơ sở quy mô vừa, nhỏ, chăn nuôi nông hộ. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, song tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

a2.jpg

UBND tỉnh giao Sở TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM và các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả quy định bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Chăn nuôi 2018, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm, UBND tỉnh giao Sở TN&MT đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cấp Giấy phép môi trường lập hồ sơ thủ tục về môi trường; đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý chất thải phát sinh đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo ĐTM và các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường. Trường hợp phát hiện vi phạm, cương quyết xử lý nghiêm. Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo ĐTM, cấp Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh với các cơ sở chăn nuôi. Trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi, hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục ô nhiễm.

Giao Sở NN&PTNT khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật về chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trước ngày 30/12/2022.

Chủ trì khẩn trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, tiếp tục chủ trì rà soát các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày 1/1/2020 thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, yêu cầu các cơ sở phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp, thời gian chậm nhất ngày 31/12/2025.

Hàng năm trước ngày 30/3, chủ trì rà soát tất cả các cơ sở chăn nuôi trang trại đang hoạt động. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày 1/1/2020 mà không đáp ứng điều kiện chăn nuôi thì phải hoàn thiện đầy đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, chậm nhất ngày 31/12/2025. Trong đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Báo cáo kết quả rà soát với UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở TN&MT để phối hợp kiểm tra, giám sát.

Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức vùng chăn nuôi, sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung gắn với xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Trong quá trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi, nghiên cứu tham gia ý kiến theo đúng các quy định của Luật Chăn nuôi 2018, trong đó phải đảm bảo chặt chẽ yêu cầu quy định về khoảng cách an toàn, khu vực không được phép chăn nuôi gắn với các yếu tố điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường.

Đề xuất chương trình thanh, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, quy mô trung bình đang hoạt động. Hoàn thành và báo cáo kết quả thanh, kiểm tra với UBND tỉnh trước ngày 30/10/2022.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đội nghiệp vụ và Công an cấp huyện triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

a1.jpg

Giao UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nông hộ phải thực hiện xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu theo Điều 60 Luật Chăn nuôi 2018.

UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm các nội dung Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và các nội dung trong bản cam kết về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh.

Định kỳ hàng năm, rà soát tất cả các cơ sở chăn nuôi nông hộ (quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi) đang hoạt động trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng yêu cầu theo Điều 56 Luật Chăn nuôi 2018 và phải thực hiện xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu theo Điều 60 Luật Chăn nuôi 2018. Kiên quyết xử lý các hộ chăn nuôi không có giải pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải, mùi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tiếp tục rà soát các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, kịp thời báo cáo Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với các khu vực thuộc nội thành thành phố, thị trấn, khu dân cư mà UBND các huyện, thành phố không đề xuất đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, trường hợp để xảy ra ô nhiễm, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không đề xuất.

Trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường hoặc có các thông tin phản ánh về ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi, UBND các huyện, thành phố phải chủ động kiểm tra, xác minh nguyên nhân gây ô nhiễm và các nội dung thông tin phản ánh. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, cương quyết xử lý nghiêm.

Thành lập và duy trì các Tổ công tác của UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi nông hộ. Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước giữa Chủ tịch UBND cấp xã, các cơ sở với Chủ tịch UBND huyện. Nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về môi trường, chủ cơ sở và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND cấp huyện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, qua Sở TN&MT trước ngày 10/6 và 10/12. Riêng năm 2022 báo cáo trước ngày 15/9 và 10/12.

Sở TN&MT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 30/12.

Bài liên quan
 • Sơn La: Xác minh phản ánh ô nhiễm suối Nậm Chanh
  (TN&MT) - Chiều 16/7, Tổ công tác Sở TN&MT Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của nhân dân xã Mường Chanh về việc Dự án Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh của HTX Xây dựng và Phát triển nông thôn Mường Chanh hoạt động gây ô nhiễm suối Nậm Chanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, yêu cầu công khai danh sách các cơ sở sản xuất phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của đơn vị. Việc lắp đặt phải khẩn trương hoàn thành lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc liên tục tự động trước ngày 31/12/2024 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
 • Dự báo thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (8/9), Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nóng, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Thời tiết ngày 3/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết ngày 3/9, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong khi Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
 • Dự báo thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trong hôm nay (1/9), thời tiết miền Bắc nhìn chung có nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Miền Trung ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.
 • Quảng Nam: Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
  Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam triển khai các giải pháp hữu hiệu về bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới giảm nghèo bền vững.
 • Thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ mưa to chiều tối, Nam Bộ ngày nắng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 27/8, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Mưa có xu hướng tăng về chiều tối đến đêm khiến thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông.
 • Dự báo thời tiết ngày 25/8: Mưa lớn tiếp diễn, Bắc Bộ đến Nghệ An có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa từ rạng sáng nay (25/8) và sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Nghệ An, Thanh Hóa.
 • Thời tiết ngày 20/8: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/8, thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.
 • Dự báo thời tiết ngày 18/8: Trung Bộ vẫn nắng to, Bắc Bộ chuẩn bị mưa dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/8, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Thời tiết các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phổ biến là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.
 • Thời tiết ngày 13/8: Miền Bắc tiếp diễn mưa to, trời dịu mát
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, dự báo thời tiết 13/8/2023, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Voi 12/8
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Voi 12/8, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã phối hợp cùng một số đơn vị khởi xướng các hoạt động hưởng ứng, nhằm kêu gọi hành động khẩn cấp bảo tồn loài và giúp các quần thể voi tại Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ trở lại.
 • Thời tiết ngày 11/8: Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.
 • Thời tiết ngày 6/8/2023: Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 6/8, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa lớn cục bộ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO