Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Lê Hùng (thực hiện) | 04/08/2022, 16:22

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (05/08/2002 - 05/08/2022), PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu xung quanh nhiệm vụ này.

PV: Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật mà Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

84-1-.jpg

Ông Nguyễn Bình Thuận - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu

Ông Nguyễn Bình Thuận: Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý cảu tỉnh, như: Bảng giá đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đồng bộ; quản lý, sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu còn xây dựng và triển khai nhiều chương trình, phương án bảo vệ môi trường gắn với phương châm “thích ứng” và “sống chung”. Cụ thể, triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; tăng cường công tác phòng, ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường tỉnh hàng năm; quản lý chặt chẽ mọi nguồn chất thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, y tế; tổ chức thẩm định 117 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 69 đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc xử lý nước thải phát sinh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; đồng thời, 100% nhà máy chế biến thủy sản nằm ngoài khu, cụm công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vận hành xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu còn phối hợp tổ chức gần 340 lớp tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về môi trường cho hàng ngàn lượt cán bộ phụ trách môi trường từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, chủ động sống chung với hạn hán, xâm nhập mặn; khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái và phát triển các loại hình tái chế, tái chế chất thải; phát động phong trào chống rác thải nhựa; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; đồng thời, đầu tư các lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên tại một số huyện để xử lý rác thải phát sinh; hỗ trợ gần 1.500 thùng đựng rác, thùng ủ rác hữu cơ làm phân compost và bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương thuộc vùng ĐBSCL chịu nhiều ảnh hưởng từ BĐKH, nước biển dâng. Để chủ động ứng phó, Sở TN&MT đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư về những tác động của BĐKH đối với đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai các giải pháp thích ứng để phòng chống hiệu quả với thiên tai, nhất là vùng ven biển; đồng thời, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai các dự án ứng phó với BĐKH, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

84-2-.jpg

Các lực lượng và người dân địa phương cùng triển khai các hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường ở đô thị và nông thôn.

PV: Ngoài những kết quả đã đạt được, theo ông đâu là những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Khó khăn lớn nhất hiện nay là cán bộ môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; số lượng cán bộ chuyên trách môi trường ở các xã, phường, thị trấn còn thiếu, bố trí chưa đủ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả trong công tác quản lý, giám sát môi trường ở địa phương; nước thải sinh hoạt đô thị chưa được thu gom, xử lý do tỉnh chưa đầu tư được công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho TP. Bạc Liêu và các đô thị trên địa bàn tỉnh nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt; các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của người dân phát triển nhanh, trong khi đó hệ thống thủy lợi cấp, thoát nước phục vụ cho vùng nuôi chưa được quy hoạch, xây dựng đồng bộ; năng lực dự báo, cảnh báo chất lượng nước mặt để phục vụ cho người dân chủ động lấy nước vào ao nuôi tôm còn thiếu và yếu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển vẫn chủ yếu theo phương thức quản lý ngành mà chưa chú trọng đến quản lý theo phương thức tổng hợp do các công cụ quan trọng để triển khai thực hiện phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển mới đang được xây dựng; tình trạng khai thác nước ngầm quá mức gây ra nhiều hệ lụy như: sụt lún, ô nhiễm tầng chứa nước… trên địa bàn tỉnh.

PV: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của địa phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH; tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước như: Dự án khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước và cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ chú trọng đầu tư xây dựng các công trình ứng phó với BĐKH; có chính sách ưu đãi sản xuất cũng như khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính ra môi trường; đẩy mạnh hợp tác, tài trợ quốc tế đa phương và song phương về xây dựng mô hình phát triển xanh, mô hình sinh thái, phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH , Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu kiến nghị các bộ, ngành chức năng tiếp tục quan tâm lồng ghép yếu tố bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH, khai thác tài nguyên vào trong các quy hoạch và xây dựng chính sách để có giải pháp chủ động hơn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị các bộ, ngành chức năng xem xét có chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư về vốn đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, xử lý rác thải và hạn chế sử dụng nhiêu liệu hóa thạch; thu hút các nguồn vốn trong nước và quốc tế hỗ trợ cho các địa phương trong đó có tỉnh Bạc Liêu để triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH...

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Những thành tựu đạt được trong công tác biên giới và địa giới hành chính
  (TN&MT) - Tiền thân của Trung tâm Biên giới và Địa giới là “Ban đo đạc 3” trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được thành lập ngày 20/2/1976. Đến nay, Trung tâm Biên giới và Địa giới trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ TN&MT đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác phân giới, cắm mốc và địa giới hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa, lũ
(TN&MT) - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Tổng cục KTTV, Bộ TN&MT tổ chức buổi gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa, lũ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Đừng bỏ lỡ
 • Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Sáng 29/9, Sở Tài nguyên & Môi trường Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở TN&MT (1/10/2003 – 1/10/2023). Tại Lễ kỷ niệm, ông Vũ Ngọc Vương, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại quá trình hình thành, phát triển và lớn mạnh của Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên.
 • Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT
  Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì lễ công bố Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Võ Minh Vương. Tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình.
 • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
  Sáng ngày 28/9, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Bộ.
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO