Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Lê Hùng (thực hiện) | 04/08/2022, 16:22

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (05/08/2002 - 05/08/2022), PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu xung quanh nhiệm vụ này.

PV: Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật mà Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

84-1-.jpg

Ông Nguyễn Bình Thuận - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu

Ông Nguyễn Bình Thuận: Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý cảu tỉnh, như: Bảng giá đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đồng bộ; quản lý, sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu còn xây dựng và triển khai nhiều chương trình, phương án bảo vệ môi trường gắn với phương châm “thích ứng” và “sống chung”. Cụ thể, triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; tăng cường công tác phòng, ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường tỉnh hàng năm; quản lý chặt chẽ mọi nguồn chất thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, y tế; tổ chức thẩm định 117 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 69 đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc xử lý nước thải phát sinh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; đồng thời, 100% nhà máy chế biến thủy sản nằm ngoài khu, cụm công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vận hành xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu còn phối hợp tổ chức gần 340 lớp tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về môi trường cho hàng ngàn lượt cán bộ phụ trách môi trường từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, chủ động sống chung với hạn hán, xâm nhập mặn; khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái và phát triển các loại hình tái chế, tái chế chất thải; phát động phong trào chống rác thải nhựa; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; đồng thời, đầu tư các lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên tại một số huyện để xử lý rác thải phát sinh; hỗ trợ gần 1.500 thùng đựng rác, thùng ủ rác hữu cơ làm phân compost và bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương thuộc vùng ĐBSCL chịu nhiều ảnh hưởng từ BĐKH, nước biển dâng. Để chủ động ứng phó, Sở TN&MT đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư về những tác động của BĐKH đối với đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai các giải pháp thích ứng để phòng chống hiệu quả với thiên tai, nhất là vùng ven biển; đồng thời, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai các dự án ứng phó với BĐKH, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

84-2-.jpg

Các lực lượng và người dân địa phương cùng triển khai các hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường ở đô thị và nông thôn.

PV: Ngoài những kết quả đã đạt được, theo ông đâu là những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Khó khăn lớn nhất hiện nay là cán bộ môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; số lượng cán bộ chuyên trách môi trường ở các xã, phường, thị trấn còn thiếu, bố trí chưa đủ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả trong công tác quản lý, giám sát môi trường ở địa phương; nước thải sinh hoạt đô thị chưa được thu gom, xử lý do tỉnh chưa đầu tư được công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho TP. Bạc Liêu và các đô thị trên địa bàn tỉnh nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt; các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của người dân phát triển nhanh, trong khi đó hệ thống thủy lợi cấp, thoát nước phục vụ cho vùng nuôi chưa được quy hoạch, xây dựng đồng bộ; năng lực dự báo, cảnh báo chất lượng nước mặt để phục vụ cho người dân chủ động lấy nước vào ao nuôi tôm còn thiếu và yếu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển vẫn chủ yếu theo phương thức quản lý ngành mà chưa chú trọng đến quản lý theo phương thức tổng hợp do các công cụ quan trọng để triển khai thực hiện phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển mới đang được xây dựng; tình trạng khai thác nước ngầm quá mức gây ra nhiều hệ lụy như: sụt lún, ô nhiễm tầng chứa nước… trên địa bàn tỉnh.

PV: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của địa phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH; tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước như: Dự án khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước và cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ chú trọng đầu tư xây dựng các công trình ứng phó với BĐKH; có chính sách ưu đãi sản xuất cũng như khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính ra môi trường; đẩy mạnh hợp tác, tài trợ quốc tế đa phương và song phương về xây dựng mô hình phát triển xanh, mô hình sinh thái, phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH , Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu kiến nghị các bộ, ngành chức năng tiếp tục quan tâm lồng ghép yếu tố bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH, khai thác tài nguyên vào trong các quy hoạch và xây dựng chính sách để có giải pháp chủ động hơn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị các bộ, ngành chức năng xem xét có chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư về vốn đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, xử lý rác thải và hạn chế sử dụng nhiêu liệu hóa thạch; thu hút các nguồn vốn trong nước và quốc tế hỗ trợ cho các địa phương trong đó có tỉnh Bạc Liêu để triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH...

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Những thành tựu đạt được trong công tác biên giới và địa giới hành chính
  (TN&MT) - Tiền thân của Trung tâm Biên giới và Địa giới là “Ban đo đạc 3” trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được thành lập ngày 20/2/1976. Đến nay, Trung tâm Biên giới và Địa giới trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ TN&MT đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác phân giới, cắm mốc và địa giới hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Tri thức Orange và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho giai đoạn 2019 - 2023, nhằm nâng cao nguồn chất lượng nhân lực và giải quyết những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác quỹ đất công: Triển khai nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác quản lý, khai thác quỹ đất công luôn được các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực từ đất đai
  Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai chủ trì buổi Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị cho dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).
 • Bổ nhiệm 3 lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  (TN&MT) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể dự và chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO