Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam

PV | 02/11/2022, 23:59

(TN&MT) - Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2959/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam. Đây là một trong 2 đơn vị được hình thành mới sau khi Tổng cục Địa chất Khoáng sản thay đổi chức năng nhiệm vụ theo Quyết định của Chính phủ đối với chức năng nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

Cục Khoáng sản Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Cục Khoáng sản Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Khoáng sản

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật khác về khoáng sản;

b) Chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về khoáng sản;

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;

d) Ý kiến về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập;

đ) Ý kiến về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các

loại khoáng sản do các bộ, ngành, địa phương xây dựng;

e) Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

g) Quyết định việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định; quyết định việc khai thác hoặc không khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi phát hiện có khoáng sản;

h) Cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, chấp thuận trả lại, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khu vực khai thác khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; chấp thuận kế hoạch thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản; cho phép khai thác khoáng sản đi kèm thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

i) Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

k) Phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Thống kê trữ lượng khoáng sản; kiểm kê trữ lượng đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại theo Giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổng hợp thông tin, số liệu trên phạm vi cả nước về: thống kê, kiểm kê tài nguyên, trữ lượng khoáng sản; các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Kiểm soát hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.

7. Kiểm tra, rà soát văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.

8. Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về:

a) Nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đề án thăm dò khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ chính sách phát triển bền vững khoáng sản, hoạt động khoáng sản, chính sách bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

10. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, trình Bộ trưởng báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin, hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản. Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động khoáng sản.

12. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục.

13. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Cục.

14. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Bộ trưởng.

15. Về hợp tác quốc tế:

a) Tham gia đàm phán các điều ước, thỏa thuận quốc tế về khoáng sản; tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về khoáng sản theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

17. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

19. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công.

Quy định về Cơ cấu tổ chức

Cục gồm có: Văn phòng; Phòng Thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản; Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản; Phòng Kế hoạch - Tài chính và Kinh tế khoáng sản;Chi cục Khoáng sản miền Trung (tại thành phố Đà Nẵng);Chi cục Khoáng sản miền Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh);Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khoáng sản. Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 5 đến khoản 7 Điều này là đơn vị dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục Khoáng sản Việt Nam có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Nam: Truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép
(TN&MT) - Trước tình hình khai thác vàng trái phép đang “nổi lên” tại một số huyện trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép, xử phạt nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.
Đừng bỏ lỡ
 • Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Điều tra chuyên sâu, đánh giá tổng thể địa chất, khoáng sản
  (TN&MT) - Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/12/2011 (Chiến lược số 2427). Sau 10 năm triển khai thực hiện (2012 - 2021), phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược số 2427 đã thu được những kết quả đáng kể trong việc hình thành “bức tranh tổng thể” về địa chất khoáng sản Việt Nam đoạn mới.
 • "Bức tranh tổng thể" về khoáng sản Việt Nam: Nhiều bất cập trong thực hiện mục tiêu khai thác, chế biến khoáng sản
  (TN&MT) - Quá trình tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược số 2427), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận thấy, tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược còn gặp nhiều khó khăn, một số mục tiêu có thể không đạt được như kỳ vọng, đặc biệt là mục tiêu về khai thác, chế biến khoáng sản.
 • “Bức tranh tổng thể” về khoáng sản Việt Nam: Cần tiếp tục điều tra, làm rõ tiềm năng địa chất, khoáng sản và nâng cao chế biến sâu
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đáng kể, Chiến lược số 2427 cũng bộc lộ một số tồn tại bất cập, nhất là trong khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, từ đó, đặt ra vấn đề cần xem xét, rà soát sửa đổi, điều chỉnh và xây dựng chiến lược mới để phù hợp với thực tế hiện nay.
 • Quảng Ninh bảo vệ tài nguyên khoáng sản: Quản lý chặt, xử lý nghiêm
  (TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.
 • Khai thác khoáng sản phải gắn liền với trách nhiệm xã hội tại địa phương
  Trong những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, tuy nhiên tại nhiều nơi hoạt động khai thác khoáng sản đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, hoạt động này cần phải gắn chặt với trách nhiệm xã hội góp phần giúp địa phương giảm nghèo bền vững.
 • Phú Yên đề ra giải pháp thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
  Để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88, ngày 22/7/2022 của Chính phủ.
 • Phú Yên: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản
  Để nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 • Dẹp “vàng tặc” để xanh đời
  (TN&MT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi về Chiềng Lương (Mai Sơn) nơi đã từng là “chiến trường” của “vàng tặc” ở Sơn La. Nhiều năm trước, nơi đây khá phổ biến tình trạng đào múc, hủy hoại đất nghi có vàng để khai thác trái phép. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, bằng nhiều biện pháp, huyện Mai Sơn đã cơ bản chấn chỉnh nghiêm công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại địa phương để phục vụ phát triển bền vững.
 • Quảng Nam: Giám sát chặt khai thác khoáng sản giúp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Quảng Nam là địa phương nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng chủ yếu tập trung ở nông thôn và miền núi. Để người dân được hưởng lợi từ tài nguyên khoáng sản, địa phương chú trọng khai thác hợp lý và giám sát việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại địa phương.
 • Điện Biên: Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng cát
  (TN&MT) - Cát, sỏi là khoáng sản có vai trò quan trọng, thiết yếu trong xây dựng và cơ bản đã được quản lý, khai thác, sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật về khoáng sản. Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng là nhu cầu cần thiết của xã hội, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa giải quyết sinh kế cho một số bộ phận người dân lao động.
 • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản
  Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chặt chẽ và hiệu quả, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Bến Tre: Quản lý, sử dụng hiệu quả khoáng sản phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Trước nhu cầu cần cát xây dựng ngày càng nhiều nhưng nguồn cung lại hạn chế, việc khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh có thời điểm, có nơi còn diễn biến phức tạp, nên tỉnh Bến Tre đã và đang tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần triển kinh tế - xã hội, phục vụ giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre xung quanh nội dung này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO