Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

PV | 02/11/2022, 23:58

(TN&MT) - Ngày 2/11/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2968/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Quyết định, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về: phân loại đất và chế độ sử dụng các loại đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, giám sát về biến động đất đai; hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức in ấn, phát hành và quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc chức năng của Cục theo quy định của pháp luật.
Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai 
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực thuộc chức năng của Cục.
2. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về đất đai; luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác theo phân công của Bộ trưởng.
3. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật đất đai về các lĩnh vực thuộc chức năng của Cục.
4. Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc chức năng của Cục.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại đất và xác định chế độ sử dụng các loại đất.
6. Về đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong việc thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, lập, chỉnh lý, cập nhật bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các bản đồ khác trong lĩnh vực đất đai;
c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong việc đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Tổ chức in ấn, phát hành và hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính;
e) Tổng hợp số liệu về đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính trên phạm vi cả nước;
7. Về thống kê, kiểm kê đất đai:
a) Lập kế hoạch thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ; thống kê, kiểm kê theo chuyên đề hoặc đột xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp kết quả thống kê, kiểm kê trên phạm vi cả nước;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai; thẩm định kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
8. Về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai:
a) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
b) Tổ chức việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia về đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và các địa phương; 
d) Thực hiện công tác lưu trữ, thư viện điện tử về lĩnh vực đất đai, công bố, cung cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, việc lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai của các địa phương;
9. Về hoạt động dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai cho người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục.
c) Tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
d) Kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ công về đất đai theo chức năng của Cục;
đ) Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với đất đai, tài sản gắn liền với đất.
10. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
11. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục theo phân công của Bộ trưởng.
12. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, dự án, đề tài
nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục.
13. Về hợp tác quốc tế:
a) Đề xuất tham gia đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế; tham gia các tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế về lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục theo phân công của Bộ trưởng;
b) Làm đầu mối thực hiện các điều ước quốc tế về lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục theo phân công của Bộ trưởng;
c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục theo phân công của Bộ trưởng.
14. Tổ chức kiểm định sản phẩm của các đề án, dự án, nhiệm vụ về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc chức năng của Cục.
16. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng.
17. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.
18. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.
Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai gồm: 1. Văn phòng; 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính; 3. Phòng Đo đạc và Thống kê đất đai;
4. Phòng Đăng ký đất đai; 5. Phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai; 6. Phòng Kiểm soát nghiệp vụ địa chính; 7. Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai; 8. Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính.

Bài liên quan
 • Đột phá về thủ tục hành chính để đẩy lùi tiêu cực đất đai
  (TN&MT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản để thực hiện cải cách thủ tục hành về đất đai và tiếp tục quán triệt tinh thần cải cách hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Công khai kết luận thanh tra đất đai, xây dựng tại huyện Bắc Yên
(TN&MT) - Theo Kết luận số 10/KL-UBND ngày 30/1/2023, Kết luận Thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ rõ các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương này, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đừng bỏ lỡ
 • Sơn La: Đưa 193 khu đất vào kế hoạch đấu giá năm 2023
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND, về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ
  Tại Công văn số 11/TTg-NN ngày 28/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chuyển mục đích sử dụng 29 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.
 • [Emagazine] Yên Bái phát triển nhanh, bền vững - nền tảng xây dựng chỉ số hạnh phúc
  Phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc là phương hướng, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, Yên Bái đã nỗ lực nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đó bằng một quyết tâm chính trị cao.
 • [Emagazine] Thanh Hóa phát huy nguồn lực tài nguyên để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngay trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phát huy nguồn lực tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...
 • TP. HCM: Dấu ấn chuyển đổi số về đất đai
  (TN&MT) - Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước tại TP.HCM lại tra cứu, sử dụng những thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai dễ dàng như hiện nay. Đây là thành quả của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai mà chính quyền TP.HCM, trực tiếp là Sở TN&MT không ngừng nỗ lực và quyết tâm triển khai trong thời gian qua.
 • Quảng Nam ra “tối hậu thư”cho Công ty CP Bách Đạt An chuyển tiền chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 06/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
 • Đà Nẵng: Tập trung xử lý các dự án “ngâm đất” chậm đưa vào sử dụng
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhiều dự án được giao đất từ hàng chục năm nay nhưng không đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.
 • Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
  Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/2/2023.
 • TP. Điện Biên Phủ: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai
  (TN&MT) - Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử đụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòn, không làm thất thoát nguồn lực của địa phương.
 • Quảng Nam: Thu hồi hơn 7.500 ha đất để phục vụ dự án trong năm 2023
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 68.
 • Đường mới, dân vui

  Đường mới, dân vui

  11:02 11/01/2023
  Chúng tôi trở lại xã Đông Hồ của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào những ngày cuối tháng chạp của năm Nhâm Dần và chào đón Tết Quý Mão (2023). Tết năm nay người dân rất vui mừng phấn khởi, bởi không lâu nữa người dân nơi đây sẽ có con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế.
 • Điện Biên: Sớm thu hồi 11 vị trí đất công giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) có 11 vị trí đất công, diện tích khoảng trên 05ha được UBND tỉnh Điện Biên giao và cho thuê… Tuy nhiên, các đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng không hiệu quả, nhiều vị trí đã bị bỏ hoang. Trước thực tế đó, huyện Tuần Giáo đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm thu hồi giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO