Đầu tư - Tài chính

Quảng Bình: Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023

Thanh Tùng 17:51 28/04/2023

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Cục thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kết quả tổng kết công tác thu ngân sách năm 2022 và Quý I năm 2023 trên địa bàn, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3600/QĐ- UBND ngày 19/12/2022 về việc giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng quy định; điều hành quyết liệt nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023 đã được giao.

Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ nguồn thu, cơ sở thu, chi nhánh, địa chỉ kinh doanh, tham mưu UBND cấp huyện xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế, tránh thuế, gian lận thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ tiêu tăng thu ngân sách năm 2023 tối thiểu 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Đồng thời, tăng cường quản lý đối với cá nhân kinh doanh; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; bất động sản; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh, lưu ý công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/4/2022; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm gửi thông tin về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn: doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, nước ngoài và có các nhà thầu là doanh nghiệp ngoài tỉnh cho cơ quan thuế để quản lý thu thuế vãng lai trên địa bàn; tích cực hỗ trợ cơ quan thuế chế tài, cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng cơ bản vãng lai kịp thời, đầy đủ.

2(2).jpg
UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND tỉnh yêu cầu cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2023. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, lĩnh vực tài chính, lao động, đầu tư, xây dựng, du lịch... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế yên tâm đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác chống thất thu ngân sách nhà nước; các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến với doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 được UBND tỉnh giao, thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thu trong ngành; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023 ở mức cao nhất.

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế hoạt động kinh doanh hiệu quả. Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định đạt tỷ lệ cao nhất có thể. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hình thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế của tỉnh về công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt công tác quản lý nguồn thu, tăng cường cơ sở thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ thuế theo từng chuyên đề cụ thể của Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách giao và đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách theo chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế, chây ỳ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

66.jpg
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết nhanh thủ tục về đất đai. Ảnh: Thanh Tùng

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tập trung giải quyết nhanh thủ tục về đất đai; tham mưu thực hiện đúng quy định về giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất các dự án đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa xây dựng hoặc xây dựng kéo dài tiến độ thực hiện dự án không đưa vào sử dụng. Kịp thời, tham mưu xác định giá đất trình phê duyệt để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và không gây thất thoát ngân sách.

Tăng cường công tác tham mưu quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được cấp phép, chấp hành pháp luật về lắp đặt, vận hành camera, trạm cân theo đúng quy định. Chỉ thực hiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế (kê khai, nộp thuế, không còn nợ thuế đến thời điểm cấp phép, gia hạn…). Phối hợp cung cấp thông tin các điểm mỏ đang hoạt động cho cơ quan thuế để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Phối hợp với cơ quan thuế để xử lý thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản khi người nộp thuế không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Bài liên quan
  • Quảng Bình quản lý hiệu quả tài nguyên nước dưới đất: Vì mục tiêu sử dụng bền vững
    (TN&MT) - Quảng Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên nước dưới đất dồi dào, phong phú. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này trong những năm qua còn hạn chế khiến nguồn nước có nguy cơ bị cạn kiệt, nhiễm bẩn, xâm nhập mặn, gây sụt lún mặt đất… Trong bối cảnh đó, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng đến sử dụng bền vững tài nguyên quan trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO