Quản lý tài nguyên nước – một năm nhìn lại

Xuân Phương | 31/12/2019, 17:01

(TN&MT) - ​​​​​​​Năm 2019 là năm có nhiều thách thức đối với lĩnh vực tài nguyên nước: sự cố nước sạch sông Đà, hạn hán ở miền Trung Tây Nguyên, xâm nhập mặn và thiếu nước tại đồng bằng sông Cửu Long… Công tác quản lý tài nguyên nước hiện đứng nhiều thách thức. Cần thiết phải đẩy mạnh và siết chặt quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương.

Năm 2019, Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước đã chủ động tích cực chỉ đạo giải quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cán bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường thanh tra, kiểm tra

Ông Hoàng Văn Bẩy – Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết: Năm qua, Cục Quản lý tài nguyên nước đã quán triệt, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ. Việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành địa phương, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên thực hiện.

Lãnh đạo Cục đã chủ động tích cực chỉ đạo giải quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cán bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước…

Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục đã tích cực triển khai, xây dựng, hoàn hành đúng thời hạn đã đăng ký, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cụ thể, Cục đã rà soát, điều chỉnh bổ sung 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Đến nay, Cục đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk theo đúng tiến độ được giao.

Cục cũng đã xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050….

Trong năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ngãi với tổng số 17 đối tượng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là về việc không thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các vấn đề phát sinh gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, vi phạm về việc vận hành xả nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Cục cũng đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đối với 6 đối tượng. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với 22 đối tượng.

Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 207 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 54 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 30 giấy phép khai thác nước dưới đất; 5 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 3 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 115 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.

Việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đấtcũng đã được đẩy mạnh. Tính đến ngày 10/12/2019, Cục đã thẩm định, trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất: đã phê duyệt 547 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 9.067 tỷ, trong đó số tiền phải thu năm 2019 là 1.098 tỷ đồng.

Quản lý tài nguyên nước địa phương: Kiến nghị kiện toàn ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành 59 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,...

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thiếu nước

Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Thống kê sơ bộ, năm 2019 các địa phương đã cấp được 2.275 giấy phép tài nguyên nước các loại (trong đó: cấp mới 80%; gia hạn, điều chỉnh 20%), trong đó cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1151 giấy phép (chiếm 50,6%), khai thác sử dụng nước mặt 334 giấy phép (chiếm 14,6%), thăm dò nước dưới đất 89 giấy phép (chiếm  3,9%), khai thác sử dụng nước dưới đất 668 giấy phép (chiếm 29,3%), hành nghề khoan nước dưới đất 33 giấy phép (chiếm 1,4%).

Theo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được tăng cường. Theo số liệu thống kê, có tổng số 251 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.602 cơ sở. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước gần 5.672 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài nguyên nước ở địa phương còn có những khó khăn, bất cập. Đó là: Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, bảo vệ tài nguyên nước còn thiếu. Chưa đầu tư xây dựng được mạng lưới quan trắc tài nguyên nước do nguồn kinh phí hạn hẹp. Ở cấp huyện, thành phố đều không có cán bộ chuyên môn về quản lý tài nguyên nước mà chủ yếu do các cán bộ có chuyên ngành địa chính, môi trường kiêm nhiệm.

Tổ chức quản lý, giám sát thực hiện quy định giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn gặp nhiều khó khăn. Đa số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát tại công trình trong quá trình hoạt động.

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài nguyên nước ở cơ sở còn chưa thường xuyên, chủ yếu là tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng khi có chương trình, kế hoạch. 

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật tài nguyên nước còn gặp khó khăn, do đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước còn mỏng (cấp tỉnh mới có 2 công chức quản lý lĩnh vực; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Cán bộ quản lý tài nguyên nước thiếu về số lượng, không có chuyên môn sâu về chuyên ngành, hoạt động mang tính kiêm nhiệm. Do kinh phí hạn chế nên công tác xây dựng mạng lưới các điểm, trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước; điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước khó thực hiện....

Trước thực trạng trên, các địa phương kiến nghị: Hỗ trợ đầu tư kinh phí để đẩy nhanh công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh làm nguồn cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Đặc biệt là, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng tăng cường biên chế, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài nguyên nước.

Bài liên quan
 • Hoàn thiện chính sách pháp luật để quản lý tài nguyên nước bền vững
  (TN&MT) - 15 năm qua, cùng với sự lớn mạnh, phát triển vượt bậc, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã quản lý tốt nguồn nước và góp phần giúp cộng đồng xã hội hiểu tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này. Nhìn lại chặng đường đã qua, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường trao đổi với ông Hoàng Văn Bẩy (ảnh) – Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước xung quanh việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quản lý tài nguyên nước tổng thể, tổng hợp, công bằng
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ quan điểm này tại phiên đối thoại cấp cao Hợp tác về nước trong khuôn khổ Hội nghị của Liên Hợp Quốc về nước năm 2023, chiều 23/3 (giờ địa phương).
 • Bắc Ninh sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả góp phần giảm nghèo
  (TN&MT) - Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bắc Ninh bên cạnh việc tạo điều kiện về vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, tỉnh còn thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân địa phương tiếp cận nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, an toàn phục vụ cho sản xuất góp phần nâng cao chất lượng cho người dân.
 • Nước..! Yếu tố thoát nghèo bền vững
  (TN&MT) - Nước là để duy trì sự sống và mọi hoạt động kinh tế xã hội, đóng vai trò tiên quyết trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, tỉnh Điện Biên đã triển khai một số giải pháp để bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
 • Hội nghị Nước 2023 của Liên Hợp Quốc: Đẩy nhanh tiến độ tiếp cận phổ cập nước sạch
  (TN&MT) - Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc (LHQ), sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/3 tới tại trụ sở LHQ (Mỹ), đang được đánh giá là cơ hội “ngàn năm có một” để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tiếp cận phổ cập nước sạch và vệ sinh vào năm 2030.
 • Thúc đẩy thay đổi, tìm giải pháp tối ưu cho nước: Kỳ vọng tương lai cho các dòng sông
  (TN&MT) - Với chủ đề “Accelerating Change” - Thúc đẩy sự thay đổi, Ngày Nước Thế giới năm 2023 nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động, thay đổi lối sống để hướng đến khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai.
 • Thúc đẩy thay đổi, tìm giải pháp tối ưu cho nước: Cơ hội hồi sinh những dòng sông “chết”
  (TN&MT) - Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long vừa được Chính phủ phê duyệt được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá, thay đổi trong công tác cải tạo, phục hồi các dòng sông ô nhiễm ở đô thị.
 • Tủa Chùa… “khát”

  Tủa Chùa… “khát”

  17:02 20/03/2023
  (TN&MT) - Tủa Chùa, một huyện kém phát triển của tỉnh Điện Biên. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 59,3%. Những ngày giáp hạt tháng 3, nhiều hộ gia đình dân tộc Mông đứt bữa, ăn mèn mén thay cơm. Thế nhưng ở đây, gạo vẫn chưa phải là thứ họ cần nhất. Mà thứ họ cần là nước! Tủa Chùa đang mất an ninh nguồn nước.
 • Hậu Giang: Đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế nông nghiệp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên nước (TNN), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Điện Biên: Quan tâm đảm bảo an ninh nguồn nước
  (TN&MT) - Nước là nhu cầu tất yếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người, mỗi gia đình và là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Chính vì vậy, việc bảo đảm an ninh nguồn nước luôn là vấn đề, được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm, đầu tư.
 • Nước sạch nông thôn: Tiêu chí quan trọng để giảm nghèo
  (TN&MT) - Xác định nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng triển khai Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn, tập trung đầu tư công trình cấp nước sạch nhằm từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho dân cư nông thôn, giảm bệnh tật, tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo an toàn nguồn nước phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. PV Báo TN&MT đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xung quanh vấn đề này.
 • Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông (14/3): Nỗ lực bảo vệ, hồi sinh “mạch sống” của Trái Đất
  (TN&MT) - Ngày Quốc tế Hành động vì các dòng sông (14/3) là dịp để các quốc gia trên thế giới cùng chung tiếng nói bảo vệ các dòng sông - mạch sống của các hệ sinh thái; đề ra những chính sách quản lý công bằng, phát triển bền vững; tìm những giải pháp tốt hơn liên quan đến nước và năng lượng; hợp tác trong xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước.
 • Bình Thuận: Siết chặt quản lý, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước (TNN) cũng như giúp người dân địa phương tiếp cận nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, an toàn phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.
 • Long An: Sử dụng, bảo vệ hiệu quả nguồn nước ngọt đê duy trì giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Tỉnh Long An đã và đang tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (TNN), bảo đảm an ninh nguồn nước; đồng thời, khuyến khích đổi mới tư duy sản xuất, tạo việc làm ổn định, giúp người dân nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO