Petrovietnam: Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

PV | 22/05/2022, 07:26

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Tham dự Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc kiểm điểm có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, hội nghị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có đặc thù riêng, giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng với sứ mệnh dẫn dắt trong hoạt động của toàn Tập đoàn, trong đó có các đồng chí đảng viên giữ các chức vụ cao của Tập đoàn sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu ban hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thực sự là Đảng bộ mẫu mực, điển hình trong Tập đoàn.

toan-canh-hoi-nghi.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động và nâng cao chất lượng công tác; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, đã kết hợp tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ với lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ, nhằm mục đích đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Đảng ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Cơ quan Tập đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

dong-chi-pham-quang-dung-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-co-quan-tap-doan-trinh-bay-cac-bao-cao-tai-hoi-nghi.jpeg
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày các báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tham gia thảo luận, góp ý cho báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, mang tính xây dựng, gợi ý thêm các giải pháp phù hợp với bối cảnh mới như phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên cùng với người lao động Dầu khí trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hoàn thiện cơ chế, chính sách với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn phù hợp với mô hình tổ chức, đảm bảo công cụ để quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung Nghị quyết bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng được quán triệt về Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời gắn việc tổ chức thực hiện kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của các cấp ủy theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW trong dịp tổ chức đại hội các chi bộ.

dong-chi-le-manh-hung-ket-luan-hoi-nghi.jpeg
Đồng chí Lê Mạnh Hùng kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng ghi nhận, nhất trí với các nội dung trao đổi, thảo luận, kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tại Hội nghị; tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của Đảng ủy Cơ quan. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn cần xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi - Tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở Hội nghị này mà cần tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

Bài liên quan
 • Petrovietnam và các Tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ thúc đẩy phát triển nhiều dự án hợp tác lớn
  Tiếp theo chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Tập đoàn AES và Tập đoàn General Electric (GE). Tham gia đoàn công tác của Petrovietnam có Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn, đại diện lãnh đạo Ban chuyên môn Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị PV GAS và PV Power.

(0) Bình luận
Nổi bật
Các công đoàn PV GAS tổ chức nhiều hoạt động ASXH trong tháng 6/2022
Chào mừng Ngày Quốc tế 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6, các đơn vị trực thuộc và thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình ASXH có ý nghĩa, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, cùng tham gia bảo vệ an ninh – an toàn hệ thống công trình khí.
Đừng bỏ lỡ
 • Bản sắc của những “ông lớn” trung tâm thương mại
  Mô hình shopping mall “lên ngôi” tại Việt Nam nhờ sự xuất hiện của hàng loạt “ông lớn” như Aeon Mall, Vincom, Lotte… Cũng từ đây, “sóng ngầm” cạnh tranh về bản sắc cũng diễn ra khốc liệt.
 • PV GAS tổ chức thành công Khóa Đào tạo nghiệp vụ dẫn chương trình 2022
  Với mục đích tìm kiếm và đào tạo những gương mặt “người dẫn chương trình” tiềm năng cho các hoạt động công đoàn cơ sở, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công đoàn PV GAS vừa tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ dẫn chương trình cơ bản, thu hút gần 50 CBNV là các cán bộ phụ trách truyền thông, người dẫn chương trình từ Cơ quan điều hành và các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS tham gia.
 • Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT
  (TN&MT) - Ngày 4/7/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tổng thể, toàn diện giai đoạn 2022-2026.
 • Khánh thành trạm sạc xe điện VinFast đầu tiên tại cửa hàng Xăng dầu PVOIL
  Ngày 04/07, tại Hải Phòng, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện đầu tiên tại cửa hàng xăng dầu PVOIL tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là trạm sạc đầu tiên, mở đầu cho chuỗi gần 300 trạm sạc xe điện VinFast sẽ được lắp đặt tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL trên toàn quốc trong năm 2022.
 • PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Vừa qua, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
 • Vietcombank công bố quyết định thành lập Khối Vận hành
  Thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và tại các đơn vị Trụ sở chính, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Khối Vận hành tại Trụ sở chính; quyết định nhân sự lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng và quyết định nhân sự lãnh đạo Nhóm nghiên cứu Trụ sở chính.
 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp
  Trong 2 ngày 30/6/2022 và 01/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 197 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Agribank.
 • EVNGENCO1 được khen thưởng về công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tại Hôi nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNGENCO1 có 02 tập thể và 03 cá nhân vinh dự được Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng và biểu dương
 • Ông Phạm Thuận Thiên giữ chức Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes
  Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes.
 • Những trăn trở của ngành phân bón Việt Nam
  Mặc dù hiện đang có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, song ngành phân bón trong nước đang đối mặt trước rất nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ thua lỗ vì những bất ổn của thị trường, những chính sách không phù hợp...
 • THACO trao tặng công trình thanh niên tại Trà Leng
  Trong tháng 6, Đoàn Thanh niên THACO đã đến thăm và trao tặng hai công trình thanh niên cho bà con nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
 • 139 đơn vị máu của Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đến với cộng đồng
  Tiếp nối truyền thống “Trách nhiệm - sẻ chia" vừa qua, Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ (đơn vị thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo) đã phối hợp cùng với bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO