Petrovietnam: Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

PV | 22/05/2022, 07:26

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Tham dự Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc kiểm điểm có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, hội nghị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có đặc thù riêng, giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng với sứ mệnh dẫn dắt trong hoạt động của toàn Tập đoàn, trong đó có các đồng chí đảng viên giữ các chức vụ cao của Tập đoàn sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu ban hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thực sự là Đảng bộ mẫu mực, điển hình trong Tập đoàn.

toan-canh-hoi-nghi.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động và nâng cao chất lượng công tác; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, đã kết hợp tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ với lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ, nhằm mục đích đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Đảng ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Cơ quan Tập đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

dong-chi-pham-quang-dung-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-co-quan-tap-doan-trinh-bay-cac-bao-cao-tai-hoi-nghi.jpeg
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày các báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tham gia thảo luận, góp ý cho báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, mang tính xây dựng, gợi ý thêm các giải pháp phù hợp với bối cảnh mới như phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên cùng với người lao động Dầu khí trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hoàn thiện cơ chế, chính sách với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn phù hợp với mô hình tổ chức, đảm bảo công cụ để quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung Nghị quyết bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng được quán triệt về Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời gắn việc tổ chức thực hiện kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của các cấp ủy theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW trong dịp tổ chức đại hội các chi bộ.

dong-chi-le-manh-hung-ket-luan-hoi-nghi.jpeg
Đồng chí Lê Mạnh Hùng kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng ghi nhận, nhất trí với các nội dung trao đổi, thảo luận, kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tại Hội nghị; tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của Đảng ủy Cơ quan. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn cần xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi - Tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở Hội nghị này mà cần tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

Bài liên quan
 • Petrovietnam và các Tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ thúc đẩy phát triển nhiều dự án hợp tác lớn
  Tiếp theo chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Tập đoàn AES và Tập đoàn General Electric (GE). Tham gia đoàn công tác của Petrovietnam có Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn, đại diện lãnh đạo Ban chuyên môn Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị PV GAS và PV Power.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vicem Hà Tiên khẳng định vị thế với số lượng sản phẩm đạt "Nhãn xanh" nhiều nhất SGBC
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất xi măng tại Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm được trao nhiều chứng nhận nhãn xanh nhất từ SGBC (13 sản phẩm).
Đừng bỏ lỡ
 • WinMart đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn
  Hệ thống WinMart/WinMart+ dự kiến đến cuối tháng 6/2023 sẽ  tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang và đưa loại trái cây đặc sản này có mặt tại gần 3.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Đây là chia sẻ của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp (WCM) tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn năm 2023, diễn ra ngày 7/6.
 • Trồng rừng - “mục tiêu kép” của PVEP trong nỗ lực giảm phát thải
  Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tích cực triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK), hướng tới mục tiêu “net-zero” theo cam kết COP26 vào năm 2050. Một trong những giải pháp được PVEP lựa chọn là trồng rừng, đây là một giải pháp cụ thể để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa giảm phát thải KNK, vừa thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường.
 • Thị trường LNG chuyển biến thuận lợi - giải pháp cho năng lượng Việt Nam
  Giá LNG tại các thị trường châu Á và châu Âu liên tục giảm mạnh do khí hậu và lượng hàng tồn kho lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể nhập khẩu và chuyển dịch dài hạn sang điện khí LNG. PV GAS là đơn vị tiên phong nhập khẩu chuyến tàu LNG về Việt Nam, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu tiêu thụ khí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • PVEP - 35 năm: Viết tiếp truyền thống tự hào
  Trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, dưới sự định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn bám sát mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của mình để trở thành đơn vị chủ lực, cốt lõi của Petrovietnam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.
 • EVNGENCO1 quyết liệt triển khai các giải pháp tiết kiệm điện
  Mục tiêu là mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 5, 6, 7/2023) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.
 • EVN phản hồi về khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng và việc nhập khẩu điện
  Ngày 3/6/2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã có văn bản gửi đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) phản hồi về  khoản lỗ 26.235 tỷ đồng và việc nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc mà không mua điện gió và điện mặt trời.
 • Cùng nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại
  Phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, Agribank Hoàng Su Phì tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, cùng nông dân phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh.
 • PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
  Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã triển khai chương trình “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021 - 2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về biến đổi khí hậu.
 • PV GAS PMC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động
  Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động được triển khai rộng rãi, có hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền và NLĐ ghi nhận, hưởng ứng tích cực.
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO