Ngành TN&MT Phú Thọ: Sáng tạo để bứt phá toàn diện

Phạm Khoa | 04/08/2022, 16:17

(TN&MT) - Đầu năm 2022, bằng nỗ lực lớn, quyết tâm cao, ngành TN&MT Phú Thọ đã, đang và sẽ tập trung trí tuệ, chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, ghi dấu kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành về quản lý TN&MT, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Dấu ấn trong bảo vệ môi trường

83-2-.jpg

Ông Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ chia sẻ, từ đầu năm 2022, Sở đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cụ thể hóa các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường… Cụ thể là Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng; danh mục các dự án xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; Danh mục các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quy trình, trình tự, thủ tục các bước sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả của lĩnh vực BVMT 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2022, Sở TN&MT Phú Thọ tập trung quyết sách, đề ra các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để xanh hóa môi trường sống, xanh hóa nền kinh tế địa phương, góp phần vì mục tiêu chung phát triển bền vững đất nước.

Đến nay, công tác tham mưu văn bản đảm bảo đúng thẩm quyền, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, nổi bật là công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, cấp Giấy phép môi trường; triển khai xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch BVMT không khí cấp tỉnh; xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường. Đồng thời, Sở đã hướng dẫn, đôn đốc các dự án, cơ sở thực hiện các quy định mới trong lĩnh vực BVMT như: xây dựng hạ tầng BVMT các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; lắp đặt quan trắc tự động liên tục đối với các đối tượng phải thực hiện; quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động của cơ sở y tế...

83-3-.jpg

Cùng với đó, Sở tập trung trí tuệ, nguồn lực hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu, triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Sở báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh kết quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII về Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp thông tin quản lý chất thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh Covid-19.

Sở TN&MT đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học; hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải; thủ tục cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng môi trường; chú trọng, kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin qua đường dây nóng phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận, theo dõi dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của các đơn vị thực hiện.

Sở tiến hành thẩm định, trình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường đảm bảo chất lượng, thời hạn quy định. Tiếp nhận, thẩm định thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Thực hiện Dự án lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2021 đến năm 2025.

Đoàn kết, trí tuệ tạo bứt phá 6 tháng cuối năm

Nhìn nhận và đánh giá tổng thể về những khó khăn, thuận lợi và những giải pháp trọng tâm cho chặng đường quản lý điều hành trong năm 2022, ông Phạm Văn Quang, nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đòi hỏi ngành TN&MT Phú Thọ phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; thực hiện Kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

83-1-.jpg

Phố đi bộ, khu nhà ở, đô thị Tiên Cát của chủ đầu tư Sông Hồng Thủ Đô - điểm sáng tương lai tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trong 6 tháng cuối năm 2022 Sở TN&MT Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định. Hướng dẫn triển khai Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt quan trắc tự động và các thủ tục môi trường.

Cùng với đó, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao: xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước và đề xuất các vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự án lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2021 đến năm 2025.

Với những nền tảng đã xây dựng trong những năm qua, toàn ngành TN&MT Phú Thọ luôn hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm 2022 và chuẩn bị tốt nền tảng để tạo bứt phá cho các năm tiếp theo.

Bài liên quan
  • Từng bước nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra
    (TN&MT) - Từ khi thành lập Bộ TN&MT đến nay, mặc dù chức năng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, khối lượng công việc ngày càng lớn và được giao nhiều hơn. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức, Thanh tra Bộ TN&MT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ trưởng giao về công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO