Mùa Xuân của ý Đảng lòng dân

PGS,TS. Đỗ Xuân Tuất (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) | 03/02/2023, 08:13

(TN&MT) - Một Mùa Xuân mới lại về trên quê hương, đất nước - mùa xuân văn hóa dân chủ của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mùa xuân của ý Đảng, lòng dân, của ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đưa dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hệ giá trị dân chủ của Đảng hòa quyện trong hệ giá trị văn hóa dân chủ Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng ngời sáng, mẫu mực về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tư tưởng của Người về văn hóa dân chủ hàm chứa những quan điểm rất sâu sắc, kết tinh văn hóa đạo đức của Đảng cầm quyền, là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, để Đảng đủ sức đảm đương, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trước nhân dân và dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh có nội dung cốt lõi là đề cao dân chủ, nhân dân đứng ở vị trí trung tâm của quyền lực chính trị. Người coi dân chủ là “chiếc chìa khóa vạn năng” để có thể giải quyết mọi khó khăn, là động lực cho sự tiến bộ và phát triển của quốc gia dân tộc. Trong tác phẩm Dân vận, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

6.jpg

Trong xây dựng nền văn hóa dân chủ, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn tôn trọng quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; dựa chắc vào nhân dân để thực hành văn hóa dân chủ, đưa văn hóa dân chủ thấm sâu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: dân chủ trong chính trị, dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong văn hóa… Theo Người, "phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng". Thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng để nâng cao trình độ dân chủ; quá trình dân chủ hóa sẽ mở ra sự phát triển cho xã hội.

Theo Hồ Chí Minh: Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng giải phóng nhân dân, giải phóng con người toàn diện, triệt để thấm đượm tính nhân văn và văn hóa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền, để có đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức sự thi hành chủ trương, đường lối, chính sách cho đúng và tổ chức sự kiểm tra, kiểm soát cho đúng, thì đều cần “kinh nghiệm của dân chúng”, “có dân chúng giúp sức” mới thành công. Muốn vậy, Đảng và người cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để thấu hiểu lòng dân, thấu hiểu dân tâm, dân ý, dân tình. “Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin, phải thanh khiết”.

Đảng đưa văn hóa dân chủ thấm sâu vào đời sống

Những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành văn hóa dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Một trong bốn bài học lớn được Đảng rút ra trong tổng kết sự nghiệp đổi mới 35 năm qua là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.

Để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng, quan điểm của Đảng ta là phải đảm bảo và phát huy thật hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mục tiêu cao nhất của việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị là nhằm bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống và lợi ích của nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải coi trọng hơn nữa những giá trị của văn hóa dân chủ, lấy nhân dân làm trung tâm, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, để mỗi người dân cùng hưởng thành quả của đổi mới và phát triển.

Trong phương thức phát triển, thực hiện chủ trương phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường trong từng bước đi và từng chính sách phát triển.

Trong quản lý kinh tế, coi trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của doanh nghiệp, quan tâm xử lý hiệu quả những vấn đề xã hội mới phát sinh nhờ sự kết hợp giữa Nhà nước, thị trường và các thiết chế phi chính thức, phi lợi nhuận trên tinh thần giá trị nhân văn và đạo đức. Phát huy mạnh mẽ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình trước nhân dân bằng bản lĩnh, trí tuệ, tính tiên phong; bằng đường lối đúng đắn; bằng sự phấn đấu, hy sinh, gương mẫu về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tổ chức đoàn kết, chặt chẽ, thống nhất; bằng kỷ luật nghiêm minh và tự giác; bằng phát huy dân chủ, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, đem lại một luồng sinh khí mới trong đời sống chính trị của đất nước.

Một Mùa Xuân mới lại về trên quê hương, đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã và đang truyền nguồn năng lượng cách mạng to lớn để tăng thêm Sức Xuân cho non sông đất nước ta. Mùa Xuân của “ý Đảng, lòng dân”, của ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, sẽ đưa dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc!.

Bài liên quan
 • Khánh thành dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam
  Chiều ngày 5/3, tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, có hiệu quả trực tiếp cho vùng hưởng lợi hơn 384 nghìn ha thuộc địa bàn 5 tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Phát triển kinh tế rừng – góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo
  Xác định kinh tế rừng đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung quản lý hiệu quả diện tích đất đồi rừng. Đồng thời, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn… Từ đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Những triệu phú ở xã đào Xuân Quang
  Con đường nhựa láng mịn, thênh thang dẫn về Xuân Quang, xã bán sơn địa, bám dọc Quốc lộ 70. Cùng với trí sáng tạo, quyết tâm cao và bàn tay lao động cần cù, khéo léo hàng trăm người nông dân nơi đây trở thành triệu phú nhờ trồng cây đào cảnh.
 • Đà Nẵng: Thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa, hướng đến cuộc sống phát triển bền vững
  TP. Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng rác thải nhựa ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đà Nẵng đã thông qua nhiều chương trình, dự án thúc đẩy hoạt động phân loại, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế.
 • Đẩy mạnh xây dựng phát triển văn hóa người Hà Nội
  (TN&MT) - Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, theo đó Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô tăng cường, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội.
 • “Mở triệu ước mơ" - thông điệp đẹp, đậm chất nhân văn từ một show ca nhạc
  (TN&MT) - Không theo bất kỳ “công thức thành công” nào của các show âm nhạc, không quảng cáo rầm rộ và chỉ tổ chức trực tuyến, nhưng “NCB Sing & Share Show - Mở triệu ước mơ” lại hút khán giả một cách ấn tượng giữa vô vàn những chương trình giải trí nở rộ thời gian qua. Điều gì làm nên “phép màu âm nhạc” này?
 • Quảng Bình: Nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân nghèo yên tâm bám biển
  (TN&MT) - Với 6.792 tàu thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản, thu hút trên 24.000 lao động, Quảng Bình là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền thuộc tốp đầu khu vực miền Trung. Chính bởi lẽ đó, trong những năm qua, địa phương này đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp ngư dân, đặc biêt là ngư dân nghèo yên tâm bám biển phát triển kinh tế.
 • Thanh Hóa: Nông thôn mới thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững
  Chương trình xây dựng NTM nói chung, đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn của tỉnh Thanh Hóa. Để hiểu rõ hơn về sự hiệu quả của chương trình này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa.
 • Bù Đốp - Bình Phước: Sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp giúp thoát nghèo
  (TN&MT) - Trong chiến lược phát triển kinh tế vùng biên của tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đốp đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ để phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.
 • Ba Tri không nghèo nữa

  Ba Tri không nghèo nữa

  20:19 23/03/2023
  Là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, trước đây, hình ảnh những căn nhà lá đơn sơ nghèo nàn nép mình bên những rừng cây, con đường làng đã ăn sâu vào ký ức với mỗi ai đã từng đến với xứ sở này. Thế nhưng, sau những nỗ lực giảm nghèo từ những giải pháp thiết thực, hiệu quả đã mang đến diện mạo mới cho miền quê biển Ba Tri, đời sống nhân dân nơi đây ngày càng được cải thiện, đổi thay.
 • Thanh niên Điện Biên sáng tạo xung kích trong chuyển đổi số
  (TN&MT) - Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên tích cực tham gia công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của Đoàn. Với nền tảng tri thức, đổi mới sáng tạo, thanh niên giữ vai trò xung phong đi đầu trong thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống
 • Nỗ lực đảm bảo quyền tự do tôn giáo, phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam
  (TN&MT) - Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tình thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam là Quốc gia đa tôn giáo cùng tồn tại trong lòng dân tộc và bình đẳng trước pháp luật.
 • Triển lãm Nghệ thuật “Sen Việt 2023 – vẻ đẹp thuần khiết”
  (TN&MT) - Triển lãm "Nghệ thuật Sen Việt 2023: Vẻ đẹp thuần khiết" (diễn ra từ ngày 25/3 – 31/3, tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UNESCO phối hợp thực hiện với mong muốn chia sẻ, lan tỏa sự thuần khiết của hoa sen và vẻ đẹp trân quý của Phật giáo.
 • Hà Nội: Điều chỉnh giao thông giảm ùn tắc nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng
  (TN&MT) - Thông tin từ Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc khu vực nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn nằm trên địa bàn 2 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Sở Giao thông Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm điều chỉnh tổ chức lại nút giao nói trên, nút giao Ngã Tư Sở và các nút giao lân cận.
 • Văn Yên (Yên Bái): Tạo sinh kế cho người dân để thoát nghèo
  Năm 2023, huyện Văn Yên (Yên Bái) đặt mục tiêu giảm 4,05% hộ nghèo, tương đương với giảm 1.434 hộ nghèo; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,5%, tương đương giảm 528 hộ. Để đạt mục tiêu trên, huyện Văn Yên đã chú trọng thực hiện đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống.
 • Điện Biên: Hiệu quả của Chương trình " Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội"
  (TN&MT) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên, công tác làm nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua đã được các cấp lãnh đạo quan tâm triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực cho những hộ còn khó khăn của các huyện: Tủa Chùa; Tuần Giáo; Mường Ảng; Điện Biên; Mường Chà; Nậm Pồ và thị xã Mường Lay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO