Lào Cai: Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất chìa khoá phát triển bền vững

Bích Hợp | 20/12/2021, 18:01

(TN&MT) - Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Đưa hoạt động quản lý đất đai đi vào nền nếp

Tỉnh Lào Cai có 805.708 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 89.273 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 249.447 ha, diện tích đất chuyên dùng là 11.379 ha, diện tích đất ở là 3.118 ha, diện tích đất chưa sử dụng và sông suối là 452.491 ha. Hiện nay, hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được kiện toàn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; việc quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nền nếp và ổn định.

Lào Cai quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất chìa khoá phát triển kinh tế xã hội bền vững

Đến hết năm 2013 tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2010 - 2015) của cấp tỉnh và cấp huyện được lập, thẩm định và trình duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, trong đó: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30/5/2013; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt theo từng đơn vị hành chính cấp huyện xong trong năm 2013 được công bố, công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tiếp tục được đổi mới. Từ kinh nghiệm rút ra qua quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã xác định cụ thể chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng cấp nhằm tạo ra sự linh hoạt, chủ động cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, việc lập điều quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 đang được triển khai đồng bộ tại cấp tỉnh và 9/9 huyện và thành phố.

Đến thời điểm hiện tại Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 09/09 huyện, thành phố, thị xã

Năm 2020, đã triển khai thực hiện lập Đề án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 9/9 huyện, thành phố, thị xã; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, tiết kiệm hơn.

Đăng ký, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Đến hết năm 2020, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh đạt 90% trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với kế hoạch, cụ thể: năm 2016, tỷ lệ đạt 82,52%, năm 2017 tỷ lệ đạt 84%, năm 2018 tỷ lệ đạt 86%, năm 2019 tỷ lệ đạt 88%.

Phát huy hiệu quả của tài nguyên đất

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, Lào Cai đặc biệt chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đất đai.

Hiện Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 09/09 huyện, thành phố, thị xã. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các quy hoạch, kế hoạch đều đã xây dựng được các chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án mang tính động lực cho sự phát triển của tỉnh đã được xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm căn cứ triển khai các dự án đảm bảo quy định của pháp luật.

 

Tỉnh Lào Cai đang thu hút được rất nhiều các dự án phát triển kinh tế xã hội

Ông Phạm Văn Quân, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết: Lào Cai luôn minh bạch thông tin về đất đai trên Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Nhờ đó, người dân, các tổ chức, đơn vị có thể tiếp cận, tra cứu các nội dung trong quy hoạch tại đó theo nhu cầu của mình. Tỉnh Lào Cai cũng đang triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ tốt công tác thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2021, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính về giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương để xảy ra nhiều tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai, xây dựng; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. UBND các huyện, thành phố, thị rà soát, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đối với các dự án, công trình đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai là vấn đề khó, đặt ra thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Bài liên quan
 • Thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở TN&MT Hà Nội
  (TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5254/QĐ-UBND về việc giải thể Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở TN&MT Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Văn phòng ĐKĐĐ Vĩnh Phúc: Lấy chỉ số hài lòng của dân làm thước đo thay đổi
  Điều chỉnh hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), 100% cán bộ, nhân viên tuân thủ đạo đức công vụ, văn minh công sở, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp - đây là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, là bước thay đổi ngoạn mục đo bằng chỉ số hài lòng của dân đang hiện hữu tại Vĩnh Phúc.
 • Cả nước còn gần 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng
  Bộ TN&MT vừa công bố Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021). Trong đó, có gần 1,2 triệu ha thuộc nhóm đất chưa sử dụng.
 • Quảng Bình: Kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư chậm tiến độ
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
 • Quản lý đất đai cấp cho đồng bào dân tộc còn bất cập
  Theo báo cáo mới nhất về kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc (năm 2019), cả nước còn có 24.532 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở; 210.400 hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất.
 • “Sổ đỏ” mang tên cả vợ lẫn chồng : Tạo điều kiện để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo
  Phụ nữ và nam giới bình đẳng về quyền sử dụng (QSD) đất được đề cập trong các văn bản pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Nội dung này được thể hiện trong Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thanh Hoá: Có 429.337 ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Báo cáo số 47/BC-UBND, ngày 19/3/2023 về việc tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Các tổ chức, cá nhân góp ý 16 chương với 429.337 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO