Kỳ họp lần thứ 9 BCĐ Nhà nước về điều tra cơ bản TN&MT biển: Cần làm rõ chúng ta hiểu biết thêm gì về biển

20/08/2015, 00:00

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước lần thứ 9 về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển...

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ  đạo Nhà nước lần thứ 9 về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (Đề án 47), sáng 20/8 tại Hà Nội, đối với các cơ quan thực hiện các dự án điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển trong 9 năm qua. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cùng các thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ GTVT, KHĐT, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT, Hải quân Việt Nam, KHCN... cùng dự.
 
Theo báo cáo của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 8 Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án nhằm hướng tới mục tiêu đặt ra của “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 47). 
 
Kết quả từ năm 2006 đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định với tổng số là 29 dự án đưa vào Đề án 47. Cụ thể, gồm các quyết định sau: 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/03/2006 (20 dự án); 796/QĐ-TTg ngày 03/06/2010 (05 dự án); 2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2010 (04 dự án). Tại thời điểm báo cáo, ngày 14 tháng 8 năm 2014 (cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 8) đã có 17 dự án kết thúc, Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiệm thu được 10 dự án. Sau kỳ hợp thứ 8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo, phối hợp quyết liệt hơn, đặc biệt là việc đôn đốc các chủ dự án và làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị chủ trì dự án trong việc hoàn thiện các quy trình, hồ sơ, thủ tục để tổ chức nghiệm thu dứt điểm các dự án đã hoàn thành.
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Phát biểu chỉ đạo
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Phát biểu chỉ đạo
 
Trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước được 07 dự án đã hoàn thành ở giai đoạn I theo Quyết định số 201/QĐ-ĐTTNMTB, ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Trưởng Ban Chỉ đạo, còn 01 Dự án “Xây dựng hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam” ở giai đoạn I thuộc Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nghiệm thu cấp cơ sở.  Như vậy, đến thời này có tổng số 25/43 dự án đang tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện thuyết minh, hồ sơ thủ tục trình phê duyệt thực hiện. Trong đó, 03 dự án thuộc Quyết định 47/2006/QĐ-TTg, 05 dự án thuộc Quyết định 796/QĐ-TTg, 03/04 dự án thuộc Quyết định 2013/QĐ-TTg và 14 dự án thuộc Quyết định 1876/QĐ-TTg.
 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, trên cơ sở đó đã đề xuất về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan đến công tác điều tra cơ bản biển và hải đảo và vai trò trách nhiệm của từng cá nhân được lựa chọn tham gia Ban Chỉ đạo. Theo đó, số ủy viên Ban Chỉ đạo được kiện toàn là 16 ủy viên (Quyết định số 56/QĐ-BCĐNNTNMTB ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển). Đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi, thay thế các văn bản về thực hiện cơ chế, chính sách và quy định liên quan đến Đề án tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển.
 
Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản của từng dự án, thời gian qua, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm của từng dự án bao gồm cả kiểm tra công tác thực địa và công tác văn phòng, cụ thể đến nay đã tổ chức được 04 đoàn kiểm tra công tác thực địa và 01 đoàn công tác văn phòng đối với các dự án thuộc Đề án 47.
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển báo cáo Ban Chỉ đạo
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển báo cáo Ban Chỉ đạo
 
Ngoài ra, còn đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ, dự án có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản, Hội đồng thành viên đã chọn được 8 nhiệm vụ đề xuất thực hiện trong giai đoạn tới. Năm qua, cơ quan thường trực còn rất quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực quản lý nhà nước về điều tra cơ bản của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Văn phòng Ban Chỉ đạo nên hoạt động đã có những bước chuyển mới.
 
Đánh giá về công tác triển khai các dự án, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, một số các dự án còn chậm tiến độ, việc trao đổi, phối hợp và chia sẻ thông tin của các Bộ, ngành và địa phương còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc thực hiện các dự án thuộc Quyết định 796/QĐ-TTg. Về đề xuất bổ sung các dự án mở mới có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế liên quan còn hạn chế về chất lượng.  Vai trò của một số Bộ, ngành, địa phương tham gia đóng góp đối với các dự án thuộc Đề án 47 chưa tốt, chưa đầy đủ.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đánh giá, báo cáo lần này của Bộ TN&MT chuẩn bị khá kỹ trên tất cả các quyết định đã ban hành của Thủ tướng chính phủ liên quan đến Đề án. Điều này cho thấy việc kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo và Văn phòng chỉ đạo đã được làm rất tốt, nắm tình hình tương đối chắc, các kiến nghị được đa số thành viên ban chỉ đạo nhất trí. Tuy nhiên, cần tăng cường vai trò của Văn phòng ban chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các hành động và khớp nối, giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.
 
 Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Báo cáo cho thấy nhiều nội dung công việc còn chậm; việc phối hợp các Bộ, ngành trong triển khai công việc còn  hạn chế. Phó Thủ tướng cho rằng, cần rà soát để thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra trong Đề án 47 là điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường biển, để hiểu biết hơn về khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, nguồn lợi thỷ sản... Nếu sau 9 năm thực hiện công tác điều tra cơ bản mà chưa làm rõ được điều này thì có nghĩa là chưa thực hiện được mục tiêu đã đề ra. 
 
Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và thực hiện hiệu quả, Phó Thủ tướng chỉ đạo, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm phải nghiệm thu được 6 dự án đang hoàn thiện và đề nghị có báo cáo tên dự án đầy đủ để nêu rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì; Thúc đẩy triển khai 7 dự án đang làm và 2 dự án đã duyệt; Tiếp tục phê duyệt 12 dự án theo quyết định 1876; Đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định 8 dự án bổ sung đến cuối tháng 9/2015 phải xong; đồng ý kéo dài dự án của Bộ NN&PTNT về điều tra tổng hợp nguồn lợi thủy hải sản; Cần phát huy vai hơn nữa trò cơ quan thường trực, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ, phối hợp giữa các Bộ, ngành. Hàng tháng nếu có khó khăn cần báo cáo Phó Thủ tướng tổ chức họp chuyên đề tháo gỡ; Đề xuất thành lập những đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện; Cần khẩn trương có danh mục sơ bộ các dự án sẽ được đưa vài triển khai để gửi Bộ tài chính, Bộ KH&ĐT đưa vào kế hoạch vốn trung hạn; phối hợp với dầu khí để nghiên cứu địa chất, khoáng sản ở những nơi mỏ khoan thăm dò để nâng cao hiệu quả công tác điều tra.
 
Hiện chúng ta đã xác định 35 loại khoáng sản đáy biển, song hiện chỉ có 1 – 2 loại đang khai thác, vì vậy cần phải tập trung điều tra xem có những loại nào có thể trở thành thương mại. Nghiên cứu bổ sung các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thời gian tới  về môi trường, khí tượng thủy văn, khoáng sản, thủy sản...
 
Kim Liên

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO