Kon Tum sơ kết công tác thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Trí Việt | 30/04/2021, 22:23

(TN&MT) - Theo tông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu của UBND tỉnh có ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh. Tại điểm cầu của UBND các huyện, thành phố có lãnh đạo Thường trực Huyện, Thành ủy, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn khẳng định Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ ra đời là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó góp phần khẳng định Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao kết quả triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ công chức, chức sắc, chức việc nhà tu hành và tín đồ của các tổ chức tôn giáo; kịp thời xem xét, giải quyết các nhu cầu, kiến nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương của giáo hội. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác gặp gỡ chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, qua đó nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong quá trình hoạt động tôn giáo,...

Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được như trên đã góp phần đưa Luật tín ngưỡng và Nghị định hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả; hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, ổn định; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của các cấp, các ngành trong triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Hội nghị

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và các sở ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chú trọng trong công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để kịp thời phát huy những mặt làm được, khắc phục những sai sót, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục xem xét giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ của giáo hội; tăng cường nắm thông tin về hoạt động của các tổ chức tôn giáo.

Bên cạnh đó, cần chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một trong những điểm được Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đặc biệt quan tâm, đó là cần lồng ghép nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của từng địa phương cụ thể; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người của các tổ chức tôn giáo...

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ, Hội nghị cũng đề ra một số nội dung nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt đầy đủ Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật. Coi việc giải quyết đúng đắn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những nhân tố góp phần làm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; kịp thời xem xét, giải quyết các nhu cầu, kiến nghị chính đáng của tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo và xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo vi phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo;

Thứ ba, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Đồng thời tăng cường củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các các đoàn thể ở các cấp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lục Yên (Yên Bái): Các đoàn thể "đua nhau" thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng Nông thôn mới
(TN&MT) - Trong thời gian qua, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần giúp các xã hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Đừng bỏ lỡ
 • Linh mục Phạm Văn Quế - người lan tỏa nghĩa cử “sống xanh”
  (TN&MT) - Từng quản xứ nhiều giáo xứ, gần gũi với các giáo dân linh mục Phạm Văn Quế lúc nào cũng trăn trở với vấn đề môi trường, người nghèo và giáo dục. Linh mục Quế luôn để lại những việc làm ý nghĩa và thiết thực qua từng giáo xứ mà ông phụ trách.
 • Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch
  (TN&MT) - Sau nhiều năm triển khai mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”; “Gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn ANTT”, đồng bào Công giáo tại Hà Nam đã tích cực chung tay bảo vệ môi trường, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tình cảm lương giáo đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng giàu đẹp, phát triển, văn minh.
 • Phật giáo Long An đồng hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  (TN&MT) - Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã và đang tích cực vận động tăng, ni, phật tử đóng góp kinh phí, vật chất ủng hộ các địa phương, chung tay cùng các cấp, các ngành trong tỉnh sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.
 • “Vùng giáo không rác” góp phần xây dựng đô thị văn minh ở Hà Tĩnh
  (TN&MT) - Những năm qua, bà con giáo dân ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh tích cực thi đua phát triển kinh tế và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh đại dịch Covid 19.
 • Giáo phận Huế thăm, tặng quà người dân bị tốc mái do bão số 5
  (TN&MT) - Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung trong đó có Thừa Thiên - Huế đã bị ảnh hưởng của bão số 5 (Conson) gây ra. Trong đó, tại thôn 11, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, gió lớn làm tốc mái 21 ngôi nhà. Góp phần khắc phục gậu quả, lãnh đạo Giáo phận Huế đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên, hỗ trợ người dân bị tốc mái do bão số 5 gây ra.
 • Bà Rịa- Vũng Tàu: Giáo - Lương đoàn kết đồng lòng chống dịch
  (TN&MT) - Từ khi thành phố Vũng Tàu trở thành “tâm dịch covid-19”, hơn 3.000 giáo dân theo đạo Thiên Chúa thuộc Giáo Xứ Phước Thành tọa lạc phường 12 và người dân không theo đạo, càng thêm đoàn kết, nỗ lực chung sức phòng chống dịch covid với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, “giãn cách không cách biệt”, “cách ly không cách tình người”.
 • Các tôn giáo trên cả nước có nhiều sáng tạo trong bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Cùng với số lượng đồng bào tôn giáo ngày càng tăng, sự tham gia của các tổ chức tôn giáo vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội là điều kiện thuận lợi để phát huy, động viên sự tham gia của các tín đồ tôn giáo tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. Nhiều tôn giáo đã và đang tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, truyền thông gắn với những buổi giảng đạo và trong các ngày lễ tôn giáo.
 • Chùa Linh Sơn Cổ Tự Vũng Tàu: Thực hiện chương trình “Trao yêu thương ngày giãn cách”
  (TN&MT) - Tiếp nối chương trình “Trao yêu thương ngày giãn cách”, ngày 10-9, Đoàn từ thiện của Chùa Linh Sơn Cổ Tự (toạ lạc tại 104 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2 TP Vũng Tàu) do Đại đức Thích Huệ Thảo làm trưởng đoàn cùng các phật tử,  đã tặng 6 phần quà cho công an, bộ đội, dân quân tự vệ ở 6 chốt trực lớn thuộc 6 huyện, thị trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Phật giáo Lạng Sơn chung tay chống dịch
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cùng các cấp, ngành và đồng bào dân tộc trong tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid -19.
 • Bức thư của Cha Phêrô ngày khai giảng
  (TN&MT) - Trong hoàn cảnh cách ly giãn cách do đại dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Phêrô Huỳnh Văn Hai đã có Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022.
 • Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng
  (TN&MT) - Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” được tỉnh Yên Bái duy trì trong nhiều năm nay. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng 200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng.
 • Thành ủy Đà Nẵng thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo
  (TN&MT) - Ngày 3/9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Thành ủy Đà Nẵng đến thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo gồm: Chùa Bát Nhã, Chùa Phổ Đà và Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.
 • Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc với Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN
  (TN&MT) - Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, sáng ngày 3/9, trong chương trình công tác theo Kế hoạch 4150/KH-BNV của Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ  Nguyễn Tiến Trọng - Tổ trưởng Tổ Công tác đã có chuyến thăm và làm việc với Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (trong khuôn viên Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM).
 • Tiếp sức tôn giáo miền Nam phòng, chống dịch
  (TN&MT) - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở những vùng trong điều kiện đặc biệt, Bộ Nội vụ đã cử cán bộ, nhân viên vào công tác tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, những nơi đang chịu ảnh hưởng diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhằm nâng cao công tác chỉ đạo, quản lý; đồng hành với khó khăn của các tổ chức và tín đồ tôn giáo; động viên tinh thần tôn giáo tham gia phòng chống dịch…
 • Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo tại TP. Hạ Long
  (TN&MT) - Ủy ban MTTQ TP.Hạ Long vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho 140 cán bộ MTTQ, cán bộ công an và đại diện cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo thuộc 33 xã, phường trên địa bàn thành phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO