Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Phạm Duy | 19/11/2022, 14:58

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.

Từ thực tiễn phát sinh nhiều thửa đất nhỏ hẹp, xen kẽ do Nhà nước quản lý, Chính phủ đã quy định nguyên tắc xác định, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất này tại khoản 1, 2 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020).

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương nhận thấy một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện việc quản lý, xử lý các thửa đất nhỏ hẹp nói trên theo đúng các quy định. Để quản lý, xử lý có hiệu quả, đúng quy định, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số việc cụ thể như sau:

Rà soát, lập, phê duyệt Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, việc công khai lấy ý kiến người dân về Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo đúng các quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Theo đó, trước khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn. Việc rà soát phải theo địa giới hành chính, đến từng thôn, khu dân cư. Không đưa vào Danh mục đối với các thửa đất đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt không quá 03 năm tính đến thời điểm rà soát. Lập Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp theo mẫu thống nhất và bao gồm đầy đủ các thông tin theo phụ lục theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

Trên cơ sở đó, UBND cấp huyện thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về sự phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu cần thiết, chỉ đạo điều chỉnh Danh mục cho phù hợp, ban hành quyết định phê duyệt Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn. Quyết định phê duyệt phải được ban hành trước ngày 15 tháng 7 hàng năm hoặc trước thời điểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo ít nhất 60 ngày.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt, ngoài việc phải công khai theo quy định của pháp luật, UBND cấp xã phải sao gửi Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kèm theo phần Danh mục có các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn thực hiện giao đất, cho thuê đất và chỉ đạo Trưởng thôn, khu dân cư thực hiện niêm yết công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kèm theo phần Danh mục có các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn thực hiện giao đất, cho thuê đất tại nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt chung của thôn, khu dân cư, đồng thời công khai tại cuộc họp của thôn, khu dân cư để nhân dân nắm được.

Khi thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, UBND cấp huyện công khai quyết định giao đất, cho thuê đất trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện, gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất biết. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, sao gửi quyết định giao đất, cho thuê đất cho Trưởng thôn, khu dân cư để công khai tại cuộc họp của thôn, khu dân cư.

anh-2(2).jpg
Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương nhận thấy một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện việc quản lý, xử lý các thửa đất nhỏ hẹp nói trên theo đúng các quy định.

Trong quá trình rà soát, lập Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp mà có vướng mắc thì xử lý theo quy định tại Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Tỉnh, cụ thể:

Trường hợp đã thực hiện công khai lấy ý kiến, đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng đã hết thời hạn 03 năm mà địa phương chưa tổ chức giao đất, cho thuê đất thì phải tổ chức lại việc rà soát, lập danh mục và công khai lấy ý kiến người dân việc giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề theo quy định tại Quy định này.

Trường hợp thửa đất nhỏ hẹp không tiếp giáp với diện tích đất khác do Nhà nước đang quản lý, không tiếp giáp với các công trình công cộng và hiện trạng không sử dụng vào mục đích chung thì tổ chức giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào kết quả lấy ý kiến của người dân, trừ trường hợp người sử dụng đất liền kề không có nhu cầu.

Trường hợp tại thời điểm rà soát, thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng đang bị người khác sử dụng không hợp pháp thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm tra, phối hợp cơ quan liên quan xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào danh mục rà soát, công khai theo quy định tại Quy định này.

Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hẹp đã được đo đạc gộp vào thửa đất liền kề nhưng chưa thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (khi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, đo đạc địa chính phần diện tích đất do Nhà nước quản lý làm cơ sở cho việc rà soát, công bố, công khai thửa đất nhỏ hẹp và thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định.

anh-1(1).jpg
Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh Hải Dương  ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND quy định về rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Tiêu chí xác định thửa đất nhỏ hẹp và nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020) :

1. Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều này phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai;

b) Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

đ) Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất:

a) Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề;

b) Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất;

c) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất;

d) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ;

đ) Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định;

e) Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khánh Hòa
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
  (TN&MT) - Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 18/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022”.
 • Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Dự án VILG
  `(TN&Mt) - Sáng 16/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG).
 • Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng
  (TN&MT) - Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO