Đồng Nai tăng tốc hoàn thành công tác quản lý về TN&MT năm 2020

Tường Tú | 06/10/2020, 13:18

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng ngành TN&MT nổ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính… 9 tháng đầu năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tiến tới hoàn thành tốt công tác quản lý ngành TN&MT năm 2020.

Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ

Trong 9 tháng năm 2020, Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Đồng Nai; hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng 2 Khu tái định cư (364,21 ha) dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đạt 99% so với kế hoạch và bàn giao phần diện tích này để Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng hạ tầng Khu tái định cư; tổ chức thực hiện công tác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 về tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục duy trì tỷ lệ khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường, đạt 100%.

Sở TN&MT cũng đã rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2676 ngày 31/7/2020 phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng quan trắc nước mặt trên các sông, hồ nội tỉnh và quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu công nghiệp... Qua đó, đã kịp thời thông báo đến các địa phương về diễn biến chất lượng môi trường, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và cảnh báo các hộ nuôi trồng thủy sản.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã tập trung rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát..., xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế; tổ chức thanh tra chuyên ngành 7/8 đơn vị theo kế hoạch; triển khai kiểm tra đối với 32/36 đơn vị theo kế hoạch. Qua đó, phát hiện, xử lý 106 trường hợp với tổng số tiền là 10,58 tỷ đồng.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngành TN&MT, gồm: 96 thủ tục cấp tỉnh, 35 thủ tục cấp huyện và 5 thủ tục cấp xã. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa được công khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để đưa công tác giải quyết thủ tục hành chính đi vào nề nếp hơn và nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức và cá nhân, Sở TN&MT Đồng Nai đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai tăng cường kiểm tra công vụ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai.

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Trong 9 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Sở TN&MT đã cùng ngành TN&MT nỗ lực triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian và tiến độ theo kế hoạch đề ra, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT. Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đối với tổ chức, cá nhân đạt trên 95%.

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, nâng cao mức độ hài lòng, các tổ chức và cá nhân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, tiến tới hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2020, Sở TN&MT sẽ tập trung xây dựng, trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua 3 Nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hành 5 Quyết định theo chương trình đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Sở TN&MT. Đồng thời, Sở tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đã hết hiệu lực hoặc cần phải điều chỉnh, bổ sung để đề xuất bãi bỏ, ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT, đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết sỏ 14-NQ/TU năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai, đặc biệt là tập trung thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp từ 15% trở xuống; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại chất thải sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê tình hình phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc tự động môi trường; tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có khả năng tiếp cận, sử dụng thành thạo công nghệ cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung thanh tra chuyên ngành TN&MT đối với các nội dung đang được dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp có vi phạm trên địa bàn, từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, giảm tình trạng vi phạm; theo dõi, đôn đốc các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc nộp tiền phạt theo quy định; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; đồng thời, tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiếp công dân, nhằm giảm thiểu các bức xúc là nguyên nhân trực tiếp gây nên các khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ rừng thực hiện rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích chưa cấp Giấy chứng nhận, chưa cắm mốc xác định ranh giới thửa đất đối với các tồn tại liên quan đến đất nông, lâm trường; tổ chức thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
(TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO