Đồng Nai: Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tường Tú | 08/06/2021, 11:23

(TN&MT) - Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả chủ yếu như: chính sách, pháp luật về đất đai được hoàn thiện và được triển khai kịp thời đến các tầng lớp trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức pháp luật về đất đai, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai

Ngay khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các Văn bản triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã cùng với các với tổ chức, đoàn thể các cấp, như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,... thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, tỉnh đã tổ chức các Hội nghị: 9 Hội nghị cấp tỉnh và 11 Hội nghị cấp huyện; tổ chức 43 đợt tập huấn với khoảng gần 8.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức các đợt tuyên truyền quy định pháp luật đất đai; chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội thảo, đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về đất đai đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc quản lý, sử dụng đất đai. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền đã giúp người dân ý thức được việc chấp hành theo các quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời phát huy được quyền làm chủ của người dân.

Đồng Nai hiện đang thực hiện một số dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc… Để tạo sự đồng thuận cao cho người có đất bị thu hồi, Đồng Nai đã tổ chức tập huấn tuyên truyền các quy định pháp luật đất đai chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác bồi thường và người dân trong vùng có dự án.

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Cũng theo Sở TN&MT Đồng Nai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất theo hình thức sử dụng như: giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất… đã tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ, giúp cơ quan Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát. Số lượng các giao dịch chính thức đã tăng lên rõ rệt. Mặt khác, việc cải cách thủ tục hành chính cũng làm tăng lên các giao dịch chính thức.

Địa phương cũng đã tổ chức đo đạc, chỉnh lý lập lại bản đồ địa chính, nhiều thửa đất có diện tích nhỏ đã thực hiện “dồn điền, đổi thửa” đã giảm số thửa đất trên bản đồ và số thửa đất phải cấp giấy chứng nhận, giúp tập trung đất đai, tăng năng suất, tiết kiệm lao động và đầu tư. Để đảm bảo cho người sử dụng đất thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung thực hiện tốt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... làm tăng thêm các giao dịch về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác thu hồi đất cũng đã được tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định; quyền lợi của người sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được bảo đảm, theo quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013.

Đặc biệt, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Bộ thủ tục hành chính của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng ban hành Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai để kịp thời áp dụng giải quyết công việc. Qua đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, thúc đẩy các giao dịch về đất đai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Để đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 8/6/2020, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện đối với 3 thủ tục lĩnh vực đất đai cấp huyện và 6 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, việc giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử (Egov), các địa phương thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai và trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được triển khai đồng bộ ở các cấp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã được đẩy mạnh.

Đồng thời, quỹ đất dành cho công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị cũng đã được mở rộng, từng bước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu đô thị hóa của tỉnh Đồng Nai. Các quyền của người sử dụng đất đã được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm thực hiện, làm cho người sử dụng đất gắn bó hơn với đất đai, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Hiện, cơ sở dữ liệu địa chính đã được hoàn thiện kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý về đất đai, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai được thuận lợi, nhanh và hiệu quả. Toàn bộ dữ liệu được tích hợp tại Trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Trung tâm Công nghệ thông tin) được kết nối liên thông giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Đến nay, tất cả các phường xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được kết nối dữ liệu thông qua đường truyền internet. Việc cập nhật, chỉnh lý biến động được thực hiện ở hai cấp tỉnh và huyện, đối với cấp xã tham gia truy cập để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương. Việc truy cập được thực hiện thông trên website của Sở TN&MT Đồng Nai hoặc sử dụng trên điện thoại có tính năng hỗ trợ.

Cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận

Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) lần đầu và đã tổng kết công tác cấp Giấy chứng nhận vào năm 2014. Sau khi tổng kết, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề còn tồn tại. Đến nay, các địa phương của tỉnh đã cấp thêm được 128.404 thửa đất, nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt 99,17% diện tích đủ điều kiện cấp Giấy.

Về quy hoạch sử dụng đất, đến thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã kịp thời điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 9/8/2017. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 11 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh còn phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, toàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 27.008 trường hợp với diện tích hơn 6.922 ha. Trong đó, cấp tỉnh đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 708 trường hợp với tổng diện tích hơn 5.967 ha. Tính đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công 57 khu đất/328,976 ha với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 10,3 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định, qua việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất được khai thác hiệu quả, hợp lý, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Việc xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm cũng đã được tỉnh quan tâm xây dựng, ban hành bảng giá đất chi tiết đến từng tuyến đường, từng đơn vị hành chính và theo từng loại đất, làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất khi giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, từ đó tạo các nguồn thu về đất.

Bài liên quan
  • Đồng Nai: Kiểm soát “chặt” hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, từ đó đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO