Đồng Nai: Chủ động triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Tường Tú | 02/06/2022, 14:00

(TN&MT) - Để kịp thời triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn cấp huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Công khai, minh bạch

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, việc tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá QSDĐ để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi; đồng thời, phải chấp hành nghiêm, tuân thủ Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật trong xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền huỷ kết quả trúng đấu giá theo quy định.

t5.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Ngoài tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ, việc đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh là nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi xã hội; góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá; góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu dân cư tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, tổ chức được giao thực hiện đấu giá QSDĐ trong quá trình tham mưu xây dựng phương án đấu giá phải đảm bảo quỹ đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; thể hiện đầy đủ thông tin về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và xây dựng để đơn vị trúng đấu giá triển khai thực hiện dự án theo quy định; lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá. Riêng các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong công tác tổ chức cuộc đấu giá từ đăng thông báo đấu giá, tiếp nhận hồ sơ người tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá.

Theo Kế hoạch trên của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng số các khu đất sẽ đưa ra đấu giá QSDĐ trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh là 105 khu đất tương ứng với diện tích 781,94ha, ước tính giá trị khoảng hơn 12.901 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024). Trong đó, các khu đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên là 40 khu đất/746,12ha và các khu đất địa bàn tỉnh có giá trị dưới 20 tỷ đồng là 65 khu đất/35,83ha.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao tổ chức đấu giá QSDĐ trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh đối với 42 khu đất/746,53ha, ước giá trị khoảng hơn 13.303 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024), bao gồm: Đấu giá QSDĐ trong năm 2022 là 15 khu đất/157,6ha, ước giá trị khoảng hơn 2.842 tỷ đồng; đấu giá QSDĐ trong các năm tiếp theo là 27 khu đất/588,92ha, ước giá trị hơn 10.461 tỷ đồng.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện được giao tổ chức đấu giá đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng. Theo đó, UBND các huyện, UBND TP. Long Khánh, UBND TP. Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đấu giá QSDĐ trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSDĐ theo quy định đối với 63 khu đất/35,41ha, ước giá trị hơn 353 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).

Siết chặt quản lý

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, Sở TN&MT Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng phương án đấu giá, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đấu giá; lập hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá; trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định và tổ chức đấu giá QSĐĐ theo quy định.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để triển khai hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch, Sở TN&MT chủ trì thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh Đồng Nai, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai cho người trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đất đai; kiểm tra việc sử dụng đất của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch, tiến độ hoặc phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Sở Xây dựng Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp chỉ tiêu, thông tin quy hoạch xây dựng, tổng mức đầu tư dự án sử dụng đất, nhu cầu bố trí nhà ở xã hội theo quy định; góp ý phương án đấu giá QSDĐ, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hướng dẫn người trúng đấu giá lập các thủ tục liên quan lĩnh vực của Luật Xây dựng; kiểm tra việc xây dựng công trình của ngưởi trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch hoặc thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSDĐ theo quy định; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm góp ý phương án đấu giá QSDĐ, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; xác định nghĩa vụ tài chính và gửi đến người trúng đấu giá thực hiện theo quy định; xác định số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định và gửi đến người trúng đấu giá (nếu có).

Ngoài ra, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định giá khởi điểm; góp ý phương án đấu giá, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động đấu giá QSDĐ theo quy định.

Sở Tư pháp Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; chủ trì tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu giá QSDĐ... Riêng UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá; kiểm tra việc xây dựng công trình của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch hoặc thiết kế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Công khai kết luận thanh tra đất đai, xây dựng tại huyện Bắc Yên
(TN&MT) - Theo Kết luận số 10/KL-UBND ngày 30/1/2023, Kết luận Thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ rõ các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương này, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đừng bỏ lỡ
 • Sơn La: Đưa 193 khu đất vào kế hoạch đấu giá năm 2023
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND, về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ
  Tại Công văn số 11/TTg-NN ngày 28/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chuyển mục đích sử dụng 29 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.
 • [Emagazine] Yên Bái phát triển nhanh, bền vững - nền tảng xây dựng chỉ số hạnh phúc
  Phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc là phương hướng, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, Yên Bái đã nỗ lực nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đó bằng một quyết tâm chính trị cao.
 • [Emagazine] Thanh Hóa phát huy nguồn lực tài nguyên để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngay trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phát huy nguồn lực tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...
 • TP. HCM: Dấu ấn chuyển đổi số về đất đai
  (TN&MT) - Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước tại TP.HCM lại tra cứu, sử dụng những thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai dễ dàng như hiện nay. Đây là thành quả của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai mà chính quyền TP.HCM, trực tiếp là Sở TN&MT không ngừng nỗ lực và quyết tâm triển khai trong thời gian qua.
 • Quảng Nam ra “tối hậu thư”cho Công ty CP Bách Đạt An chuyển tiền chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 06/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
 • Đà Nẵng: Tập trung xử lý các dự án “ngâm đất” chậm đưa vào sử dụng
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhiều dự án được giao đất từ hàng chục năm nay nhưng không đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.
 • Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
  Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/2/2023.
 • TP. Điện Biên Phủ: Để không thất thoát nguồn lực từ đất đai
  (TN&MT) - Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử đụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòn, không làm thất thoát nguồn lực của địa phương.
 • Quảng Nam: Thu hồi hơn 7.500 ha đất để phục vụ dự án trong năm 2023
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 68.
 • Đường mới, dân vui

  Đường mới, dân vui

  11:02 11/01/2023
  Chúng tôi trở lại xã Đông Hồ của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào những ngày cuối tháng chạp của năm Nhâm Dần và chào đón Tết Quý Mão (2023). Tết năm nay người dân rất vui mừng phấn khởi, bởi không lâu nữa người dân nơi đây sẽ có con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế.
 • Điện Biên: Sớm thu hồi 11 vị trí đất công giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) có 11 vị trí đất công, diện tích khoảng trên 05ha được UBND tỉnh Điện Biên giao và cho thuê… Tuy nhiên, các đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng không hiệu quả, nhiều vị trí đã bị bỏ hoang. Trước thực tế đó, huyện Tuần Giáo đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm thu hồi giao lại cho địa phương quản lý theo quy hoạch.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO