Đồng Nai: Chủ động triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Tường Tú | 02/06/2022, 14:00

(TN&MT) - Để kịp thời triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn cấp huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Công khai, minh bạch

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, việc tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá QSDĐ để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi; đồng thời, phải chấp hành nghiêm, tuân thủ Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật trong xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền huỷ kết quả trúng đấu giá theo quy định.

t5.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Ngoài tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ, việc đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh là nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi xã hội; góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá; góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu dân cư tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, tổ chức được giao thực hiện đấu giá QSDĐ trong quá trình tham mưu xây dựng phương án đấu giá phải đảm bảo quỹ đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; thể hiện đầy đủ thông tin về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và xây dựng để đơn vị trúng đấu giá triển khai thực hiện dự án theo quy định; lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá. Riêng các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong công tác tổ chức cuộc đấu giá từ đăng thông báo đấu giá, tiếp nhận hồ sơ người tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá.

Theo Kế hoạch trên của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng số các khu đất sẽ đưa ra đấu giá QSDĐ trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh là 105 khu đất tương ứng với diện tích 781,94ha, ước tính giá trị khoảng hơn 12.901 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024). Trong đó, các khu đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên là 40 khu đất/746,12ha và các khu đất địa bàn tỉnh có giá trị dưới 20 tỷ đồng là 65 khu đất/35,83ha.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao tổ chức đấu giá QSDĐ trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh đối với 42 khu đất/746,53ha, ước giá trị khoảng hơn 13.303 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024), bao gồm: Đấu giá QSDĐ trong năm 2022 là 15 khu đất/157,6ha, ước giá trị khoảng hơn 2.842 tỷ đồng; đấu giá QSDĐ trong các năm tiếp theo là 27 khu đất/588,92ha, ước giá trị hơn 10.461 tỷ đồng.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện được giao tổ chức đấu giá đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng. Theo đó, UBND các huyện, UBND TP. Long Khánh, UBND TP. Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đấu giá QSDĐ trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSDĐ theo quy định đối với 63 khu đất/35,41ha, ước giá trị hơn 353 tỷ đồng (tạm tính theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).

Siết chặt quản lý

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, Sở TN&MT Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng phương án đấu giá, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đấu giá; lập hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá; trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định và tổ chức đấu giá QSĐĐ theo quy định.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để triển khai hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch, Sở TN&MT chủ trì thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh Đồng Nai, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai cho người trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đất đai; kiểm tra việc sử dụng đất của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch, tiến độ hoặc phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Sở Xây dựng Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp chỉ tiêu, thông tin quy hoạch xây dựng, tổng mức đầu tư dự án sử dụng đất, nhu cầu bố trí nhà ở xã hội theo quy định; góp ý phương án đấu giá QSDĐ, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hướng dẫn người trúng đấu giá lập các thủ tục liên quan lĩnh vực của Luật Xây dựng; kiểm tra việc xây dựng công trình của ngưởi trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch hoặc thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSDĐ theo quy định; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm góp ý phương án đấu giá QSDĐ, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; xác định nghĩa vụ tài chính và gửi đến người trúng đấu giá thực hiện theo quy định; xác định số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định và gửi đến người trúng đấu giá (nếu có).

Ngoài ra, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định giá khởi điểm; góp ý phương án đấu giá, cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động đấu giá QSDĐ theo quy định.

Sở Tư pháp Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; chủ trì tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đấu giá QSDĐ... Riêng UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá QSDĐ; phối hợp bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá; kiểm tra việc xây dựng công trình của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch hoặc thiết kế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La
(TN&MT) - Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới VILG Trung ương vừa làm việc với Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La về tiến độ triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 9878/UBND-KTN về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Qua đó các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thu hồi 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 • Rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
  (TN&MT0 - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.
 • Khánh Hòa: Thu hồi 28,5 ha đất để phát triển kinh tế- xã hội
  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách. Việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.
 • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
 • Thừa Thiên – Huế: Tăng cường quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
 • Mai Sơn (Sơn La): Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Thanh Hóa: Nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất
  Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), hiện nay trên địa bàn KKTNS&CKCN có 700 dự án đầu tư, trong đó có 188 dự án đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp với nhà đầu tư hạ tầng và 512 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Hiện có 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
 • Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.
 • Đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi bị “làm loạn”
  (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Ngãi, cò đất ráo riết gom mua đất vườn, đất trồng keo của người dân địa phương rồi nâng hạn mức đất ở, tiến hành các thủ tục tách thửa, phân lô bán nền tạo cơn sốt đất ảo
 • Đôn đốc các địa phương chậm tiến độ thực hiện Dự án VILG
  Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO