Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Đảng bộ Bộ TN&MT trong sạch, vững mạnh: Niềm tin và khát vọng vươn cao

Phương Anh | 10/08/2020, 12:50

(TN&MT) - Những thành quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các nhiệm kỳ là kết tinh của sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tự hào chặng đường phát triển

Trải qua 17 năm thành lập, với chức năng, nhiệm vụ của một Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đảng ủy Bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đồng lòng vượt qua khó khăn xây dựng Đảng bộ thành một khối vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Hoàng Minh

Minh chứng là Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tục được củng cố, kiện toàn, phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng đảng viên. Các Đảng bộ, Chi bộ trong Đảng bộ Bộ là các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hoặc phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ trên các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo.

Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, chỉ đạo việc thể chế hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhằm hoàn thiện các công cụ quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và các thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính. Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành rất lớn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên môi trường trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính của Bộ đã được nâng lên qua từng năm. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của ngành tiếp tục được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; từng bước chính quy hóa đội ngũ cán bộ công chức. Công tác kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành, có mặt vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Những kết quả đó đã khẳng định Bộ, ngành Tài nguyên và Môi trường có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển bền vững đất nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015: Phát huy nội lực vững bước đi lên

Trong nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ cũng như trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Giai đoạn này, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

Bộ TN&MT bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt miễn phí cho nhân dân tỉnh Cà Mau

 Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt được những kết quả quan trọng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới về chất. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng cơ bản với yêu cầu thực tế.

Công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên môi trường trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính của Bộ đã được nâng lên qua từng năm. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của ngành tiếp tục được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; từng bước chính quy hóa đội ngũ cán bộ công chức. Công tác kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành, có mặt vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng góp phần cảnh báo và bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; số lượng đảng viên tăng mạnh (tăng 61,12% so với đầu nhiệm kỳ), nhận thức và việc làm của đại đa số các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước bước đầu được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng...

Quan trắc viên theo dõi diễn biến thời tiết

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành TN&MT phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn để giúp Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, đã tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó, có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm trong quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý Nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nổi bật nhất là Luật Đất đai năm 2013 đã được ban hành và đi vào cuộc sống đã khắc phục  những hạn chế cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Bộ cũng đã xây dựng, trình phê duyệt nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch hành động quốc gia để triển khai chỉ đạo, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường cho trước mắt và lâu dài. Công tác cải cách hành chính, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại...

Trong nhiệm kỳ này, với những thành tích đạt được, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020: Xung lực mới tiến tới thành công

Thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ngành Tài nguyên và Môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong giai đoạn này, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị, căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng bộ cụ thể hóa thành chương trình công tác, chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được giao hàng năm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Đạp xe hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Những kết quả tiêu biểu phải kể đến trong giai đoạn này là lần đầu tiên, Bộ trình Quốc hội thông qua 3 luật: Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo (năm 2015), Luật Khí tượng thủy văn (năm 2015), Luật Đo đạc và Bản đồ (năm 2018). Bộ đã tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Bộ triển khai công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiều thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tổ chức tối đa các cuộc họp trực tuyến trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19; đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ cả quy mô lẫn chuyên sâu, ứng dụng thành quả cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế; cổ vũ tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Bộ phát động nhằm huy động sức mạnh của toàn ngành vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững ngành Tài nguyên và Môi trường... Những thành quả đó đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được chú trọng với sự chuyển biến mạnh mẽ, gặt hái được những dấu ấn quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho những giai đoạn tiếp theo.

Đảng ủy Bộ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó, chú trọng đổi mới lấy tuyên truyền, vận động thuỵết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương đã được cải tiến thường xuyên, phù hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ và nhận thức của đảng viên và từng đơn vị.

Lĩnh vực khai thác khoáng sản

Đảng ủy Bộ đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ thành các chương trình, chỉ tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Bộ. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng, đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các cấp ủy đã được Đảng ủy Bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Đảng ủy Bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quỵết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng góp phần cảnh báo và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; số lượng đảng viên tăng mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Nhận thức của các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại những mốc son

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập ngày 10/1/2003 theo Quyết định số 609-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan kinh tế Trung ương thời điểm đó, số lượng đảng viên là 875 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2005 - 2010, được tổ chức vào ngày 26 - 27/9/2005, bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Bí thư đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Phó Bí thư đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển và đồng chí Trương Mạnh Tiến.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức vào ngày 29 - 30/7/2010, bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Bí Thư đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư đồng chí Vũ Đình Sinh và đồng chí Lê Quốc Trung.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức vào ngày 30 và 31/7/2015. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Bí thư là đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư là đồng chí Vũ Đình Sinh và đồng chí Lê Quốc Trung.

Đến nay, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường với hơn 17 năm hoạt động, đã có bước phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng đảng viên. Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ, các tổ chức Đảng cũng được sắp xếp lại tương ứng với các cơ quan đơn vị trong Bộ trải qua các thời kỳ. Hiện, Đảng ủy Bộ có 39 tổ chức đảng trực thuộc, được tổ chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nằm trên địa bàn cả nước. Trong đó, có 3 Đảng bộ mà Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở, 17 Đảng bộ cơ sở, 12 Chi bộ cơ sở và 7 Chi bộ trực thuộc. Số lượng đảng viên tính đến nay là 5.095 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

Đảng ủy Bộ luôn chú trọng kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, tạo điều kiện cho cơ sở đảng hoạt động thuận lợi nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Xác định việc xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ đổi mới hình thức, cải tiến nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Công tác đánh giá xếp loại đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở đảng và khen thưởng hàng năm được cấp ủy các cấp thực hiện theo đúng theo hướng dẫn và quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những thành tích đạt được, năm 2018, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường Được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá xếp loại và công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2019, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá xếp loại và công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Một chặng đường đi qua đầy tươi sáng và rực rỡ. Trên đà thắng lợi của kỳ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tất cả đang như một dòng chảy, khơi dậy sức bật mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Trong khí thế ấy, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn đồng hành trên con đường dựng xây đất nước ngày một phồn thịnh.

Bài liên quan
  • Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Khí thế mới, quyết tâm cao
    (TN&MT) - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục được chú trọng với sự chuyển biến mạnh mẽ, gặt hái được những dấu ấn quan trọng, từ đó, tạo đà thực hiện các mục tiêu cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO