Đo đạc bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm chủ quyền quốc gia

Hoàng Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa | 04/08/2022, 15:30

(TN&MT) - Sau ngày hòa bình lập lại, xuất phát từ vai trò quan trọng của ngành Đo đạc và Bản đồ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngày 14/12/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444-TTg thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Phủ Thủ tướng, chính thức hình thành cơ quan Cục Đo đạc và Bản đồ của Nhà nước cách mạng Việt Nam.

Đây là cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đầu tiên của Nhà nước cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ đã được tổ chức lại nhiều lần nhưng luôn được giao nhiệm vụ và giữ vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, tổ chức triển khai công tác đo đạc và bản đồ cơ bản trên phạm vi cả nước, đáp ứng mọi yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2002 đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ tái thành lập, trực thuộc Bộ TN&MT, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trên toàn quốc. Tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP, Cục Đo đạc và Bản đồ đổi tên thành Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Ngày 4/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, tại Nghị định này, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được đổi tên thành Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

t40.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành nhấn nút ra mắt Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia năm 2019. Ảnh: Hoàng Minh

Từ khi được tái thành lập cho đến nay, ngành đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ quản lý Nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Hoàn thành và công bố mạng lưới địa chính cơ sở và hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 Hệ VN-2000 phủ trùm toàn quốc vào năm 2004. Tăng cường cơ sở hạ tầng thu nhận, xử lý dữ liệu; triển khai ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg.

Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã phát triển toàn diện về xây dựng thể chế quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, xây dựng hạ tầng thông tin địa lý quốc gia. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã xây dựng và cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Trong đó, nổi bật nhất là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 14/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như: Chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định gồm Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị định 136/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. Cục đã xây dựng, trình Bộ TN&MT ban hành hệ thống văn bản quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; cơ bản hoàn thành việc công bố địa danh để phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia.

Đã tập trung triển khai và cơ bản hoàn thành các đề án, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại “Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó, tiêu biểu là việc hoàn thành 2 dự án quan trọng (2008 - 2012) liên quan đến thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước và cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Triển khai Dự án đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử (2020 - 2022) đảm bảo kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia các tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 cho các bộ và địa phương phục vụ công tác lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành. Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin địa danh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ công tác thành lập bản đồ.

Từ năm 2002 đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ tái thành lập, trực thuộc Bộ TN&MT, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trên toàn quốc.

Cùng với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, cục đã hoàn thiện mạng lưới trọng lực quốc gia phục vụ cho đo đạc trọng lực chi tiết, phục vụ công tác thăm dò, điều tra tìm kiếm khoáng sản. Chính xác hóa mô hình GEOID địa phương trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng xác định độ cao bằng công nghệ định vị vệ tinh (GNSS). Hoàn thành Dự án xây dựng mô hình số độ chính xác cao khu vực ven biển, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp tục ứng dụng các công nghệ hiện đại trong hoạt động đo đạc và bản đồ; xây dựng và đưa vào sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia VNGEONET với số lượng 65 điểm phân bố trên địa bàn 40 tỉnh thành phố góp phần trong việc hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về Trái đất.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ phân giới cắm mốc các tuyến biên giới trên đất liền với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia, góp phần quan trọng vào xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát TN&MT nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2013 - 2018); tăng cường năng lực cho Cục Bản đồ Quốc gia Lào; Hoàn thành và bàn giao sản phẩm Dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia”, giúp nước bạn xây dựng hệ thống mạng lưới độ cao hạng I, II được xây dựng phủ trùm lãnh thổ Campuchia, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam luôn bám sát định hướng phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước; triển khai có hiệu quả các công trình, dự án đo đạc và bản đồ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế và đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa mới, con người mới.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2004), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 1994, 2019), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1989), Huân chương hữu nghị Việt - Lào, Huân chương Lao động hạng Nhất Lào (2018); Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong ngành. Đặc biệt, nhiều công trình, tập thể, cá nhân thuộc ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, đó là sự đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với cống hiến của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu của ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trong suốt 63 năm qua.

Trong thời gian tới, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ban hành văn bản theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ; hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản để thống nhất sử dụng chung trên toàn quốc. Tập trung vào việc hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm toàn quốc và khai thác, sử dụng có hiệu quả trong các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đáp ứng yêu cầu công tác lập quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia tổ chức tốt công tác đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia.

Với truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trên, xây dựng ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phát triển vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài liên quan
 • Hỗ trợ kinh phí mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính
  Hàng năm, sau khi có thông báo hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện mã số hóa đo đạc bản đồ địa chính…

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Nhiều đơn vị ký kết phối hợp trong lĩnh vực TN&MT
  (TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT.
 • Đài KTTV khu vực Nam Bộ: Kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
  (TN&MT) - Ngày 30/3, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ đã tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2. Tại lễ kỷ niệm, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã vinh dự được nhận thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.
 • Công đoàn Bộ TN&MT: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
  (TN&MT) - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, sơ kết công tác Quý I năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Dương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ và ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.
 • Lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
  Ngày 30/3, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Bộ.
 • Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề về môi trường
  (TN&MT) - Đã từng trải qua giai đoạn kinh tế phát triển nhanh như Việt Nam, đối diện với những vấn đề về môi trường và đã vượt qua bằng việc điều chỉnh các chính sách quản lý. Từ kinh nghiệm đó, Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo đạt được các mục chung của toàn cầu” - Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Kum Han Seung khẳng định.
 • Ngân hàng Thế giới xây dựng Khung đối tác quốc gia với Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã tiếp và làm việc với bà Stefanie Stallmeister - Giám đốc Điều hành hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hai đoàn đã trao đổi về nhu cầu xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong thời gian tới.
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO