Đẩy mạnh tuyên truyền về khí tượng thủy văn

Thanh Tùng | 13/04/2022, 16:55

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 704/BTNMT-TĐKTTT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) vừa ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt công tác KTTV, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống dân sinh.

Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành KTTV, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết của Đảng.

Công tác tuyên truyền về KTTV cần gắn với nhiệm vụ hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, Bộ, ngành, địa phương, góp phần phục vụ thiết thực đời sống dân sinh và mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

1.jpg
Công tác tuyên truyền về KTTV cần gắn với nhiệm vụ hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án kinh tế - xã hội

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời, cổ vũ, khích lệ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, Chương trình công tác năm 2022 do Tổng cục KTTV và đơn vị trực thuộc đề ra. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền cần hướng đến các ngày lễ lớn và đặc biệt là các phong trào thi đua, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022).

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Kế hoạch tuyên truyền nhấn mạnh một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Theo đó, Tổng cục KTTV sẽ tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII sớm trở thành hiện thực cuộc sống; tuyên truyền việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTV, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các Nghị quyết có liên quan như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTTV trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, ngành, địa phương. Công tác KTTV là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục bám sát việc triển khai tuyên truyền theo các hình thức như: Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như: bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp..., với nội dung phù hợp, phong phú, có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tọa đàm, hội thảo khoa học cung cấp thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp và tham vấn các ý kiến thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư, phát hiện các vấn đề nảy sinh...

Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác KTTV; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTV; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động KTTV làm lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.

2.jpeg
Ngành KTTV đẩy mạnh tuyên truyền về nâng cao năng lực quản lý Nhà nước lĩnh vực KTTV, dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác, kịp thời

Tuyên truyền chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Đối với nội dung tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường, Tổng cục KTTV tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 9/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường đặt ra năm 2022,...

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền về nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV, dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, trong đó, trọng tâm hướng đến ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực KTTV, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến nhất là trong các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường được xã hội quan tâm như: đất đai, môi trường; Chương trình hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, khoa học và chủ động tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức của cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường.

Với nội dung hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực liên quan, Tổng cục xác định hưởng ứng tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, một số ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng (kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước,…).

Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể phát động.

Tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về Ngày Khí tượng Thế giới (23/3), ngày Truyền thống ngành KTTV Việt Nam 03/10/2022 và các Tuần lễ về môi trường, biển và hải đảo…, kết hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp chủ động hướng đến chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác KTTV phục vụ cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Bài liên quan
  • Các nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu về khí tượng, khí hậu tại Việt Nam
    (TN&MT) - Chiều 18/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức các Tiểu ban trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXIV của Viện. 16 nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện đã chia sẻ các báo cáo khoa học, bám sát thực tiễn biểu hiện của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan tại Việt Nam thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO