Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “số hóa” ngành TN&MT

Việt Anh | 12/01/2023, 16:01

(TN&MT) - 12/1, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.

img_1624.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế,  Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ.

Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT cho biết, năm 2022, Cục đã tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vị trí, chức năng của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; quản lý chứng thư số; quản lý về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, ngành, góp phần vào cải cách hành chính, phát triển ngành TN&MT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung.

Bên cạnh đó, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT đã góp phần quan trọng thay đổi cơ bản phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của Bộ trên môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng suất lao động, cải cách hành chính, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử.

img_1606.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Đóng vai trò là một đơn vị chủ chốt trong việc triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai các hoạt độn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như CSDL đất đai quốc gia, hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; xây dựng để đưa vào khai thác vận hành Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, CSDL liên ngành đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu;...

Công tác triển khai chuyển đổi số vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số cũng được Cục tập trung đẩy mạnh. Trong năm 2022, Cục đã tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Bộ TN&MT được giao; tham mưu, trình Bộ ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI 2021) xếp thứ 7 trên tổng số 17 các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Cục cũng đảm bảo hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ TN&MT được vận hành ổn định và tiếp tục từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu sử dụng chung cho tất cả các đơn vị thuộc Bộ, hỗ trợ Sở TN&MT các địa phương, cung cấp tài nguyên tính toán, lưu trữ, xử lý và các nền tảng cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung đã đem lại lợi ích, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao an toàn thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao việc chủ động, tích cực đẩy mạnh việc triển khai xây dựng hiện cơ sở dữ liệu ngành TN&MT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ TN&MT góp phần giải quyết công việc được thông suốt, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, năm 2023 và các năm tiếp theo cùng với chuyển đổi xanh, Bộ TN&MT sẽ tập trung chuyển đổi số, trong đó mục tiêu đặt ra là phải sớm đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia để người dùng làm giàu dữ liệu… Để đạt được mục tiêu đó, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT cần tiếp tục khắc phục một số khó khăn còn tồn đọng, tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành TN&MT.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống, các nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ, Bộ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số, Cục cần chủ động thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, để đạt được chỉ tiêu đến năm 2025, ngành TN&MT cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thứ trưởng hy vọng trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, sự tích cực của các đơn vị và trách nhiệm, chủ động của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT, công tác chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ là phương thức, công cụ, động lực để tạo bứt phá hiện đại, thông minh hóa, phát triển bền vững ngành TN&MT nói riêng và góp phần phát triển quốc gia công nghệ vì Việt Nam hùng cường và trở thành nước phát triển vào năm 2045 nói chung.

img_1640.jpg
Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà cũng cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục, gồm các công tác chính: triển khai Chính phủ điện tử; chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành TN&MT.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng, hoàn thiện trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện ngành.

img_1672.jpg
Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 2 tập thể thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT

Tăng cường thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành gồm: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ số hiện đại, kết nối với hạ tầng số quốc gia, bao gồm: hạ tầng trang thiết bị; hạ tầng dữ liệu số; hạ tầng ứng dụng tri thức, dịch vụ trong đó, xây dựng hạ tầng dữ liệu số là nhiệm vụ trọng tâm.

img_1761(1).jpg
Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021 và nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Xây dựng hạ tầng dữ liệu số theo các đề án, dự án đã được phê duyệt, theo hướng chuyển đổi số, chia sẻ, cung cấp sử dụng rộng rãi, làm nền tảng thông tin phục vụ phát triển của ngành và kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng các hệ thống, các nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch. Tiếp tục đổi mới nhận thức, nghiên cứu, tiếp thu, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến; các thành quả phát triển của khoa học, công nghệ trong hoạt động của Cục, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hoạt động thường xuyên, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả góp phần phát triển ngành TN&MT.

img_1691.jpg
Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành TN&MT cho 2 cá nhân thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT

Cũng tại Hội nghi, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã nhận bằng khen, cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ TN&MT vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO