Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

PV | 17/06/2022, 10:04

Vừa qua, tại trụ sở PV GAS Tp.HCM, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

b1.-bi-thu-pb-khai-mac.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Dương Mạnh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn là: Tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, toàn Tập đoàn tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ, chỉ đạo xử lý công việc, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, sáng tạo lãnh đạo, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Tích cực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn, xây dựng con người và văn hóa Petrovietnam.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Nghị quyết giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị các đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc. Vấn đề quan trọng được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm chính là công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu; từ đó củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Dương Mạnh Sơn đặc biệt yêu cầu sự quán triệt thống nhất các chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn 242-HD/ĐU ngày 24 tháng 5 năm 2022, triển khai đồng bộ và khẩn trương trong điều kiện thực tế tại PV GAS. Đồng chí Bí thư khẳng định công tác cán bộ luôn được Đảng bộ PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu Tổng công ty. Các nội dung bổ nhiệm tại PV GAS, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, chính là sự đánh giá và ghi nhận của PV GAS với lực lượng cán bộ năng động, có tâm và có tầm để tăng cường cho sự nghiệp phát triển chung; thực hiện phương châm hành động của PV GAS đó là “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”.

Nhóm giải pháp về quản trị để phát triển của PV GAS phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Lãnh đạo cấp trên, luôn được coi là vai trò hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ của PV GAS. Công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính là quá trình tiếp tục cải thiện, đổi mới công tác quản trị bên trong và bên ngoài PV GAS; Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS giai đoạn 2021-2025 trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, hiện đại, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hội nhập.

b2.-dc-pbt-phat-bieu.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS Trần Đức Sơn trình bày các nội dung chính của Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS Trần Đức Sơn đã trình bày các nội dung chính của Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, nêu bật các yêu cầu và nguyên tắc chung, tuân thủ các yêu cầu của Đảng cấp trên. Công tác quy hoạch cán bộ tại Đảng bộ PV GAS bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, Đảng ủy PV GAS cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đảng ủy PV GAS yêu cầu coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ quy hoạch cấp uỷ trực thuộc với quy hoạch cấp uỷ Tập đoàn; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ phù hợp với lĩnh vực công tác.

Đặc biệt cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Đảng bộ PV GAS cũng duy trì nguyên tắc thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở"; Hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

b3.-hoi-nghi-truc-tiep-va-truc-tuyen.jpg
Hội nghị Đảng của PV GAS được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ cũng quy định các chức danh thực hiện quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, đối tượng quy hoạch và việc tổ chức thực hiện tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trong Tổng công ty, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng công ty; Trách nhiệm của Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự; Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu trao đồi, tìm hiểu sâu thêm về các nội dung và những liên hệ thực tế tại cơ sở đảng.

Với quyết tâm hiện thực hóa các yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn, Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ PV GAS đã khẩn trương triển khai chương trình lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ tại doanh nghiệp, đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng ủy Tổng công ty theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Bài liên quan
 • PV GAS quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác an toàn năm 2022
  Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, trước những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn; tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

(0) Bình luận
Nổi bật
K130 được vinh danh với thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH
Tại Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đại diện tập thể Đội PCCC chuyên ngành - Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 vinh dự được nhận quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, tuyên dương các điển hình đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đừng bỏ lỡ
 • Thực hành ESG và chuyển đổi năng lượng trong doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 29/9, tại TP.HCM, PwC Việt Nam đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) và Phuc Khang Corporation tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam và cuộc cách mạng ESG”, tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề thực hành ESG và chuyển đổi năng lượng đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu
  Ngày 29/9, Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.
 • PTSC Quảng Ngãi thi đua về đích dự án bảo dưỡng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2023
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua về đích Dự án Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm kêu gọi, khích lệ tinh thần toàn thể người lao động tại dự án phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng tổng thể nhà máy năm 2023.
 • Phân bón Cà Mau trao học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” tới sinh viên Đại học Nông lâm TP.HCM
  Hòa trong không khí khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau/PVCFC) đã trao tặng 30 suất học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” trị giá 210 triệu đồng tới các sinh viên của trường.
 • PV GAS Run - Hành trình Năng lượng xanh 2023
  Thực hiện kế hoạch hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), trong tháng 9/2023, Hội thao PV GAS được tổ chức với đa dạng môn thi đấu. Sáng ngày 30/9/2023, Giải chạy bộ của toàn PV GAS và Lễ tổng kết - trao giải thưởng Hội thao sẽ được tổ chức tại TP.HCM, khép lại chuỗi sự kiện đoàn kết chào tuổi mới của PV GAS.
 • Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng hành cùng Petrovietnam
  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) ra đời với vai trò lãnh đạo, quản lý đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong hành trình đầy gian khó, thử thách để đạt được thành tựu, vinh quang, tự hào của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), ghi dấu chặng đường phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục của Tập đoàn.
 • Công bố Quyết định thành lập Petrolimex Hải Dương
  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hải Dương (Petrolimex Hải Dương) và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty.
 • Honda Việt Nam giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro
  Ngày 29 tháng 09 tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cực nổi bật cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Trở lại phong cách nổi tiếng châu Âu từ những thập niên 80 với thiết kế cổ điển đan xen tối giản, tạo nên làn song mạnh mẽ trong giới trẻ.
 • Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia “miếng bánh thị trường” tỷ đô tại Trung Quốc
  (TN&MT) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
 • Cộng đồng trầm trồ trước khả năng lội nước “cực đỉnh” của xe điện VinFast
  Xe điện VinFast đang là tâm điểm trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi hàng loạt hình ảnh, video clip từ chính người dùng cho thấy khả năng “lướt băng băng” qua đường ngập nước của những chiếc xe xanh.
 • PV GAS phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em huyện Nhà Bè
  Với trách nhiệm phát triển cộng đồng, đặc biệt là tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đơn vị trực thuộc, thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội thiết thực và ý nghĩa.
 • Lãnh đạo Petrovietnam tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 - WPC 24
  Từ ngày 15 đến 23/9/2023, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến dẫn đầu cùng lãnh đạo một số Ban Tập đoàn và lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 (WPC 24) tại Calgary (Canada).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO