Đảng ủy PV GAS: Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

PV | 03/11/2020, 15:40

(TN&MT) - Nhằm xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty, vừa qua Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2020 – 2025.

Thách thức - Yêu cầu mới

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam, trong những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) và đội ngũ đoàn viên, hội viên, người lao động có bước phát triển lớn mạnh, tăng nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ cấu ngày càng đa dạng.

 Hoạt động nữ công PV GAS được quan tâm ủng hộ, đã nhận được nhiều khen thưởng hàng năm

Phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động Dầu khí”, “Bộ đội Cụ Hồ”, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Tổng công ty đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều chương trình công tác, nhiều hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động của mình, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thể hiện rõ nét; sức mạnh của hệ thống chính trị Tổng công ty và các đơn vị được nâng cao. Các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, người lao động trong toàn Tổng công ty đã đồng hành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại đơn vị.

Tuy nhiên, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong một đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty chưa đồng đều, nhất là tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ, toàn diện; một số ít phong trào chưa đi vào chiều sâu, v.v…,…

Tình hình trên là do một số ít cấp ủy đảng ở cơ sở, lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đoàn thể tại một số ít đơn vị chưa thực sự bàn bản; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa theo kịp tình hình; một số cán bộ đoàn thể chưa dành nhiều thời gian cho công tác đoàn thể do kiêm nhiệm, nghiệp vụ công tác đoàn thể có mặt còn hạn chế. Ngoài ra, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu của một số ít đoàn viên, hội viên chưa cao, …

Trong những năm tới, yêu cầu phát triển của đất nước, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động, công đoàn; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với cơ hội, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức; PV GAS tập trung nguồn lực từng bước thực hiện mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS thành doanh nghiệp chủ đạo trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế” đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của từng tổ chức.

Các sinh hoạt tăng cường sức khỏe phát triển với nhiều hình thức thu hút

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Trước tình hình đó, Đảng ủy PV GAS ra Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2020 – 2025”, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc; xây dựng hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc/thành viên vững mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Đảng ủy TCT đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị; Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội; Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng từng tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại đơn vị trong sạch vững mạnh.

NLĐ PV GAS được hỗ trợ, khuyến khích tham gia các chương trình ASXH có ý nghĩa

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh; cũng như về thời cơ, thách thức và những vấn đề mới, khó khăn đặt ra đối với các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc TCT trong giai đoạn hiện nay; Tập trung cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; Nắm bắt tình hình và nguyện vọng chính đáng của từng đoàn thể, của đoàn viên, hội viên để có chính sách, biện pháp cụ thể đưa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, của cấp ủy các cấp vào cuộc sống.

Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể sẽ được đổi mới theo hướng khoa học, kịp thời, thiết thực, gần gũi, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; Phát huy vai trò phản biện xã hội và mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy TCT và các tổ chức đoàn thể sẽ quan tâm chuẩn hoá, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể các cấp; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các tổ chức đoàn thể; Chú trọng đào tạo, tập huấn để cán bộ đoàn thể thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, hội viên.

Nghị quyết của Đảng ủy TCT cũng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên nhằm phổ biến sâu rộng, hiệu quả “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”, “Quy chế dân chủ cơ sở”, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với Tổng công ty và các đơn vị trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình kinh doanh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, hội viên và từng tổ chức chính trị - xã hội; Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng đối tượng, lĩnh vực, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong toàn PV GAS sẽ quan tâm tạo điều kiện để đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào cấp ủy cùng cấp; xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc giữa Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, Đảng ủy PV GAS chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, quán triệt, xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, tránh hình thức.

Bài liên quan
 • PV GAS hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020
  (TN&MT) - Là doanh nghiệp dẫn đầu của ngành công nghiệp Khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn bảo đảm công tác an ninh – an toàn, bảo vệ hệ thống công trình khí cũng như tham gia bảo đảm cuộc sống cộng đồng, tích cực truyền thông về an toàn cho xã hội. Tháng 10 – Tháng Phòng chống cháy nổ 2020 được PV GAS hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa rộng mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
 • Thừa Thiên – Huế: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
  (TN&MT) - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai sớm đi vào hoạt động, tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp.
 • Không triển khai nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II ở Nghệ An
  Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII). Theo Quyết định này, có nội dung không triển khai 13.220MW nhiệt điện than, trong đó có nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
 • Sơn La: Cấp điện trở lại cho hơn 14.000 khách hàng bị ảnh hưởng mưa giông
  (TN&MT) - Trong 2 ngày 24-25/5, trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, giông lốc gây sự cố  ảnh hưởng hơn 14.000 khách hàng. Đến sáng 27/5, công tác khắc phục sự cố đã cơ bản hoàn thành, cấp điện trở lại theo phương thức kết dây cơ bản.
 • Tăng giá điện 3% và 6 bậc, EVN có thoát khó?
  Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện lên 3%, giá điện sinh hoạt có 6 bậc, nguyên tắc dùng càng nhiều điện giá điện càng cao, khoản lỗ hơn 26 nghìn tỷ của EVN… là những vấn đề gần đây khiến dư luận quan tâm, kiến nghị làm rõ.
 • Từ 15/7 ngừng kinh doanh, sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp
  Đó là một trong những nội dung trong Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành. Theo đó, các thiết bị như bóng đèn huỳnh quang, bếp từ, máy tính xách tay, máy in… sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ, không được nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước từ ngày 15/7/2023.
 • Bằng mọi cách phải đảm bảo điện mùa khô 2023
  Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình sản xuất điện và tiến độ đàm phán giá mua điện các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp chiều ngày 26/5 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới
  Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã công bố Nghị quyết số 58/NQ-KVN về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS. Đồng thời, HĐQT PV GAS cũng thông báo Quyết định số 668/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Tổng giám đốc PV GAS.
 • Xu hướng phát triển các “thành phố điểm đến” ngày càng thịnh hành trên thế giới
  Du lịch đang trở lại chu kỳ bùng nổ và các “thành phố điểm đến” đang giúp các quốc gia có thêm lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua thu hút du khách. Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc đua này với sự xuất hiện của những điểm đến mới.
 • Vinachem:  Tập trung nguồn lực, khắc phục tồn tại trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường
  Trong bối cảnh ngành phân bón trong nước gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón của Vinachem nói chung và 3 dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai nói riêng đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.
 • Quảng Trị: Bàn giao mặt bằng sạch dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trong tháng 6
  (TN&MT) - Trước thực trạng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đang chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các địa phương của tỉnh phải bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh trong tháng 6.
 • Vinamilk công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050
  (TN&MT) - Ngày 26/5, tại thị xã Cửa Lò. Tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050" (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050).
 • Du khách hưởng lợi nhờ những kỳ nghỉ “all in one” đang là xu thế
  Khách du lịch đang có xu hướng tìm kiếm nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, kết hợp nghỉ dưỡng lẫn thăm thú, vui chơi, giải trí… Nắm bắt điều này, các doanh nghiệp du lịch lớn đã bắt tay để mang tới những trải nghiệm “đa trong một”, tối ưu chi phí cho du khách.
 • PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Ngày 25/05/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • Quảng Nam: Năm 2025, 100% xe buýt đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch 3165/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.
 • Bộ Công Thương chỉ đạo gỡ khó cho điện gió, điện mặt trời
  Bộ Công Thương vừa có các văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các địa phương yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong việc triển khai tháo gỡ khó khăn trong đàm phán, huy động các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO