Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Mai Đan | 10/08/2020, 17:11

(TN&MT) - Phát huy truyền thống 75 năm của ngành Địa chất với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 1217- QĐ/ĐUK, ngày 19/5/2010 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ có 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 10 Đảng bộ và 7 Chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 738, trong đó: Đảng viên chính thức là 709, đảng viên dự bị là 29, đảng viên nữ: 179 (chiếm 24,3%). Về trình độ học vấn của đảng viên: Tiến sỹ 29 đồng chí; Thạc sỹ 205 đồng chí; Đại học 379 đồng chí; Cao đẳng 8 đồng chí; Trung cấp chuyên nghiệp 48 đồng chí; Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ 63 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, Cử nhân 95 đồng chí; Trung cấp 185 đồng chí.

Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 8/7/2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về địa chất và khoáng sản là nhiệm vụ được Đảng ủy, Tổng cục đặc biệt quan tâm, chú trọng, đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Đến nay, hệ thống văn bản QPPL về địa chất, khoáng sản đã cơ bản hoàn thiện với 1 Luật, 9 Nghị định (trong đó, có 4 Nghị định ban hành để thay thế), 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 52 Thông tư và Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ TN&MT và các Bộ liên quan.

Theo đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống Văn bản QPPL, qua đó, đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, kinh tế địa chất và khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện.

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương nhận định, công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những kết quả quan trọng như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngày một nâng cao, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong xây dựng mối đoàn kết ở Tổng cục được phát huy.

Lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ    

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ là những người trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ công tác, tâm tư, nguyện vọng, của nhân sự, thực hiện tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Tổng cục là đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức cán bộ để lựa chọn, tuyển chọn được người có đức, có tài, có trình độ lý luận và có năng lực về quản lý, về chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu hiện nay trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục đã đạt được những kết quả quan trọng ở các lĩnh vực, trong đó, lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ đã góp phần không nhỏ trong sự thành công chung của Đảng bộ Tổng cục. Có được kết quả như vậy, Đảng bộ vẫn còn những khó khăn nhất định trong công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu của Tổng cục trong thời gian tới. Theo đó, phải nâng cao nhận thức của đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; thường xuyên tổ chức các hội nghị đánh giá thực trạng về công tác tổ chức cán bộ; bố trí, sử dụng đội ngũ tham mưu hợp lý, bảo đảm khoa học, khách quan, công tâm; cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Phát huy kinh nghiệm lãnh đạo

Thời gian tới, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước, sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, phát huy thành tựu của 75 năm truyền thống ngành Địa chất sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của Tổng cục. Trên tinh thần tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Tổng cục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về khoáng sản, công tác điều tra cơ bản địa chất, tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên sâu cao... là những thách thức đặt ra cho Đảng bộ Tổng cục cần phải nỗ lực, phấn đấu tiếp tục để đưa Tổng cục tiếp tục phát triển.

Đánh giá về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết: “Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và quản lý Nhà nước về khoáng sản là những nhiệm vụ hết sức quan trọng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản, thể hiện trên các mặt công tác về nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo thực hiện công tác Đảng.

Theo đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tập trung vào một số phương hướng cụ thể sau: Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Bài liên quan
  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Vượt khó để về đích
    (TM&MT) - Thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản là một trong những nhiệm vụ khó khăn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do tính chất phức tạp, phải qua nhiều khâu thẩm định, phối hợp nhiều cơ quan trong và ngoài ngành nên thời gian thực hiện kéo dài hơn dự kiến. Tuy vậy, trong năm 2018, Tổng cục đã làm tốt nhiệm vụ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO