Đảng bộ Tổng Công ty khí Việt Nam: Tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh từ các đơn vị

Quỳnh Chi | 03/02/2023, 18:30

(TN&MT) - Với vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Khí Việt Nam (PV GAS) gồm 898 đảng viên thuộc 11 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc đã tập hợp khối đoàn kết, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị TCT, của các đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp.

Xây dựng, bồi dưỡng các chuẩn mực

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Đồng thời, góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; là những giá trị để tạo nên niềm tin, niềm tự hào, lòng yêu nghề, sự gắn kết đội ngũ cán bộ, công chức; phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh, các mục tiêu chính của Công ty.

1ed8acc45965823bdb74.jpg
Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022 do Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức

Xác định được tầm quan trọng của xây dựng VHDN, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã định hướng “Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS mang tính chất bao trùm - lấy người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, khách hàng, đối tác làm trung tâm trong quá trình phát triển”; chỉ đạo xây dựng, ban hành Sổ tay “Một số quy định về Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”. Trong đó xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, các quy ước văn hóa ứng xử tại PV GAS. Nội dung thực hiện VHDN được đưa vào “Thỏa ước lao động tập thể”, các nội quy, quy định của đơn vị, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện VHDN tại Hội nghị người lao động.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từng bước xây dựng, bồi dưỡng các chuẩn mực: “Hợp tác - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - An toàn - Đổi mới”, “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” cho người lao động PV GAS. Nâng cao chất lượng truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng, truyền thông quốc tế với phương châm “Truyền thông đi trước một bước” nhằm bảo vệ, giữ gìn, quảng bá, nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của PV GAS.

Quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền và thực hiện VHDN PV GAS được xem là một giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng ủy TCT. Điều này được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp…

Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy TCT ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, HĐQT ban hành nghị quyết để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; đồng thời phê duyệt/chấp thuận/thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cho các đơn vị thành viên và Cơ quan điều hành.

15051618e3b938e761a8.jpg

Khép lại năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi doanh thu cả năm đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập tới nay. PV GAS tiếp tục ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp nổi bật trong Petrovietnam và trên thị trường chứng khoán; nằm trong nhóm dẫn đầu những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường; top 5 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất; 1 trong 20 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Năm 2022, PV GAS đã cung cấp trên 7,7 tỷ m3 khí khô, bằng 87% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2021 (đạt 90% bao gồm phần bán cho Petronas); hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng condensate (đạt trên 100 nghìn tấn, bằng 155% kế hoạch, về đích trước kế hoạch 5 tháng). Sản lượng LPG kinh doanh (đạt trên 2 triệu tấn, bằng 118% kế hoạch, tương đương năm 2021 và về đích trước kế hoạch 2 tháng). Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch 25 - 89%, về đích trước 2 - 6 tháng và tăng 14 - 51% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng (bằng 177% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021); Chỉ số ROA đạt trên 14%, ROE đạt trên 22%; Tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ

Những năm gần đây, Đảng ủy TCT đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động người lao động gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua; thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm: người lao động được biết, được bàn, được quyết định và kiểm tra giám sát các công việc của doanh nghiệp theo quy định; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề nảy sinh với cấp ủy và người sử dụng lao động. Cụ thể là thực hiện tốt 7 nội dung mà người sử dụng lao động phải công khai theo quy định; 4 nội dung người lao động được tham gia ý kiến; 4 nội dung người lao động được quyết định và 6 nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát.

f5f3cfee3a4fe111b85e.jpg

Việc thực hiện bình đẳng giới và “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” cũng được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội TCT quan tâm. Đến nay, công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ nữ đã có những điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển của PV GAS từng giai đoạn. Cán bộ nữ trong PV GAS, về cơ bản được đảm bảo việc làm đầy đủ, tiền lương và thu nhập ổn định và cải thiện phù hợp với sự phát triển chung của đơn vị. Môi trường, điều kiện làm việc cho lao động nữ được Lãnh đạo PV GAS quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Đảng ủy TCT cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, Tập đoàn liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương trong các hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể thường kỳ và trên các phương tiện truyền thông nội bộ; đặc biệt là Chỉ thị 09-CT/TW ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Kết luận 120-KL/TW và các chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, Ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 21/10/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2020 - 2025, các nghị quyết về công tác cán bộ công đoàn, quy hoạch cán bộ Công đoàn TCT nhằm củng cố, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị...

Với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, công chức đối với tập thể đã được phát huy. Người lao động được quan tâm, được tạo điều kiện để biết, để tham gia ý kiến, để quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện trong doanh nghiệp.

Bài liên quan
 • PV GAS: Phát huy ưu thế năng lực và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Khí
  Tết đang đến rất gần! Tết luôn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 365 ngày đã qua và có những dự định, kế hoạch, hy vọng về một giai đoạn mới, với những vận hội mới, tương lai mới tốt đẹp hơn. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, chúng tôi xin giới thiệu cuộc trao đổi với ông Dương Mạnh Sơn – Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) để ghi nhận những nhận định, kỳ vọng của doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành Công nghiệp Khí

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
 • 20 năm PVFCCo: Hành trình sẻ chia những điều tốt đẹp nhất
  Với mục tiêu luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cộng đồng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) trải qua 20 năm hình thành và phát triển thì cũng bằng từng đó thời gian nỗ lực đồng hành, chia sẻ cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt trên khắp mọi miền đất nước thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO