Đảng bộ PVEP tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực giữ vai trò nòng cốt

PV | 27/05/2020, 14:00

(TN&MT) - PVEP có vai trò rất quan trọng trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đảng viên, cán bộ, người lao động PVEP đã đưa Tổng Công ty vững vàng vượt khó khăn, sát cánh cùng Tập đoàn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ PVEP đã nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn và sự phát triển kinh tế của đất nước. Đảng bộ PVEP có nhiều cố gắng để duy trì hoạt động, giữ ổn định về tư tưởng, đoàn kết trong nội bộ, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được một số chỉ tiêu như: Gia tăng trữ lượng dự kiến cả nhiệm kỳ đạt 21,8 triệu tấn quy dầu trong bối cảnh nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm – thăm dò rất hạn chế; Sản lượng khai thác dự kiến đến hết 2020 đạt 28,8 triệu tấn quy dầu (21,6 triệu tấn dầu và 7,2 tỷ m3 khí); nộp ngân sách nhà nước đạt 58.820 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế (trước phân bổ chi phí) đạt 48.826 tỷ đồng. 

Các đại biểu bỏ phiếu Ban chấp hành khóa mới

Trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ PVEP đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì đoàn kết; thực hiện đúng các quy định về xây dựng, quản lý quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Nhìn nhận lại cả nhiệm kỳ, Đại hội Đảng bộ PVEP đã cùng thảo luận, xem xét các ý kiến đóng góp đồng thời đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng:

Một là, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty để quán triệt thực hiện; mỗi mục tiêu phải gắn với giải pháp, điều kiện triển khai cụ thể và phải thực hiện đồng bộ, kịp thời, gắn với thường xuyên sơ kết, tổng kết xem xét, đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra để có các điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch phù hợp, sát với thực tế.

Hai là, nghiêm túc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cấp thẩm quyền về hoạt động đầu tư và triển khai các dự án dầu khí; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp; nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý dự án, quản lý chi phí của PVEP, tạo niềm tin từ các đối tác.   

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển và đào tạo cán bộ, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi cấp, gắn với cải tiến chính sách con người; không ngừng hoàn thiện chế độ đãi ngộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV; khuyến khích người lao động gắn bó, có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển PVEP.

Bốn là, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng với phương châm nói đi đôi với làm, đồng bộ từ khâu học tập, quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng gắn với công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm để kịp thời định hướng lãnh đạo các mặt công tác của đảng bộ, chi bộ. 

Năm là, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy sức mạnh, trí sáng tạo của tập thể gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, xứng tầm với yêu cầu phát triển của PVEP.

Ban chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt

Đánh giá các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ PVEP, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh Đảng bộ PVEP có vai trò rất quan trọng trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đảng viên, cán bộ, người lao động PVEP đã đưa Tổng Công ty vững vàng vượt khó khăn, sát cánh cùng Tập đoàn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị PVEP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao năng lực về quản trị, năng lực cạnh tranh, quyết liệt đổi mới, đột phá tư duy, phát huy sáng tạo, chú trọng vào công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực E&P có nền tảng, khả năng ứng phó tốt với sự biến động của thị trường và thế giới. Đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng PVEP trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục có đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Tập đoàn.

Trong giai đoạn tới, kinh tế thế giới và khu vực sẽ có nhiều biến động, giá dầu tiếp tục sẽ diễn biến khó lường cùng với những khó khăn, thách thức và đặc biệt là các diễn biến phức tạp ở biển Đông có thể tác động tiêu cực đối với phát triển kinh tế đất nước nói chung và hoạt động dầu khí nói riêng.  

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng PVEP phát triển bền vững, có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật và sức cạnh tranh. Trong đó, tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, thực hiện tốt vai trò đơn vị nòng cốt, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nâng cao uy tín và thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ...

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP khóa III đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng giám đốc PVEP được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Hồng Nam, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng PVEP năng động – chuyên nghiệp – hiệu quả – phát triển bền vững, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn và đất nước. 

Bài liên quan
 • PVEP biến thách thức thành động lực
  (TN&MT) - Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2019 đến là 4,45 triệu tấn quy dầu (tổng sản lượng chung gồm phần của các bên liên doanh là9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu. Năm 2019 là năm thứ 10 liên tục PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu khí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • PVFCCo - Sẽ thay đổi toàn diện mô hình, phương thức hoạt động
  (TN&MT) - Năm 2023, đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy lãnh đạo PVFCCo đã có những quyết sách đúng đắn phát huy tốt lợi thế, biến thách thức thành cơ hội xác lập được những kỷ lục ấn tượng. Để bứt phá hơn nữa trong chặng đường tiếp theo PVFCCo đã xây dựng một chiến lược mới với định hướng phát triển theo 3 trục chính.
 • VinFast mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền xe máy điện, người dùng hưởng lợi
  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe thuận tiện hơn hẳn là phản hồi của nhiều người dùng khi đại lý ủy quyền của VinFast liên tục mở rộng.
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO