Đảng bộ EVN: Hành trình 15 năm thành lập (8/10/2007-8/10/2022)

PV | 10/10/2022, 14:40

Trong 15 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Nhằm thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cùng với đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy EVN làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

anh1dangboevn810222-1-.jpg
6 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì đạt thành tích trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (thứ 2 từ phải sang) đại diện Đảng ủy EVN đón nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối

Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW. Đảng ủy EVN lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, coi trọng; công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Việc kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng và tăng cường, từ 2007 đến nay đã có gần 400 cán bộ được cử đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, hơn 4.500 lượt cán bộ là bí thư chi bộ, cấp uỷ cơ sở, cán bộ. Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trong doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở xuống; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tích cực sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Đảng bộ EVN để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tập đoàn qua từng giai đoạn, đã thực hiện tiếp nhận 23 tổ chức đảng từ cấp ủy địa phương và chuyển giao 01 tổ chức đảng từ Đảng bộ EVN về trực thuộc cấp ủy địa phương.

Với đặc điểm mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn về cán bộ và công tác tổ chức, cán bộ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ký quy chế và thường xuyên phối hợp công tác với các cấp ủy địa phương, nơi có nhiều đơn vị thành viên Tập đoàn đang sinh hoạt để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

anh2dangboevn8102022.jpg
Đảng ủy EVN được khen thưởng về thực hiện "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN (thứ 5, từ trái sang) đại diện Đảng ủy EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối

Các cấp ủy đã tăng cường kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ hằng năm; thực hiện có hiệu quảcông tác phối hợp giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giám sát của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Với phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo điều 30 và 32, Điều lệ Đảng đối với 2.429 lượt tổ chức đảng và 9.823 lượt đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; không có tổ chức đảng cấp dưới nào bị thi hành kỷ luật. Lãnh đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Tập đoàn và đơn vị thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận. Hàng năm, lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường; lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối theo chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đơn vị. Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Quán triệt sâu sắc đến đảng viên

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua, Đảng ủy EVN quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đơn vị; vận dụng sáng tạo linh hoạt - đề ra nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn - khả thi cao - rõ lộ trình - bước đi cụ thể.

Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình, tạo sự nhất trí, đồng thuận, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đánh giá về Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được chú trọng.

Tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ban điều hành Tập đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối. EVN hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn và các công ty thành viên, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đi đầu thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho gần 100 nghìn lao động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, đề cao kỷ cương đi liền với trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành; khẳng định vị trí hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đảm bảo đảng bộ là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động.

Từ năm 2007 - 2022: Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kết nạp 1.735 đảng viên mới, hơn 4.600 quần chúng ưu tú và đảng viên mới được được bồi dưỡng lý luận chính trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo hiểm Bảo an Tài khoản chính thức mở bán
Ngày 21/03, Bảo hiểm Agribank tổ chức Chương trình ra mắt sản phẩm bảo hiểm Bảo an Tài khoản với sự tham gia của Đại diện các Ban Chuyên môn Ngân hàng Agribank, Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam và Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
 • EVNHANOI hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
  Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với chủ đề "Tiết kiệm điện - thành thói quen” tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 • Luật Dầu khí 2022: Cần lấp khoảng trống pháp lý trong lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí
  (TN&MT) - Trong Luật Dầu khí 2022, việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí hiện không xác định được cụ thể quy định pháp luật cần tuân thủ khi thực hiện. Theo đó, giữa Luật Dầu khí và Luật Đấu thầu hiện hành đang có khoảng trống pháp lý.
 • Khối doanh nghiệp rất quan tâm đến môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Tại Diễn đàn Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) diễn ra sáng ngày 19/3, đại diện các đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với các vấn đề môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
 • Petrovietnam triển khai Nghị quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023
  (TN&MT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa ban hành Nghị quyết số 1535/NQ-DKVN ngày 15/3/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.
 • Petrovietnam: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn
  (TN&MT) - Tại Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” diễn ra vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có tham luận về vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp. Trong đó, Petrovietnam khẳng định Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn.
 • Petrovietnam: Nỗ lực chinh phục mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức
  (TN&MT) - Nỗ lực cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thực hiện mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức trong năm 2023, các đơn vị dịch vụ dầu khí sớm thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao trong bối cảnh nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen.
 • Petrovietnam - VietinBank: Đẩy mạnh hợp tác sử dụng các sản phẩm công nghệ cao
  (TN&MT) - Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) về định hướng mở rộng quan hệ hợp tác, trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ, sâu sắc hơn nữa trong sử dụng các sản phẩm công nghệ cao.
 • Petrovietnam: Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
  Trong khuôn khổ buổi đối thoại trực tuyến của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng với đoàn viên, thanh niên Dầu khí vừa qua đã diễn ra Lễ Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” với 26 gương thanh niên tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất.
 • Tuổi trẻ Dầu khí phải chủ động tham gia công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp
  Vừa qua, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Ban Truyền thông Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn tổ chức chương trình đối thoại giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng và đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn với chủ đề “Tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh”.
 • EVNNPC điện thương phẩm tháng 2 tăng 9,38%
  Tháng 2/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.
 • Trungnam Group và Thành phố Daegu: Bắt tay cho sự hợp tác toàn diện
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Thị trưởng Thành phố Daegu, ông Hong Joon Pyo đã có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, đại diện Thành phố Daegu đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Trung Nam - một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất của Việt Nam để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và các ngành công nghệ.
 • FrieslandCampina vinh dự đạt vị trí Top 3 công ty danh tiếng nhất Hà Lan
  (TN&MT) - Tập đoàn Royal FrieslandCampina - đơn vị sở hữu các thương hiệu sữa và sản phẩm từ sữa nổi tiếng như Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi… tiếp tục đứng đầu danh sách 30 doanh nghiệp danh tiếng nhất Hà Lan.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO