Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu: Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới và sáng tạo

Khánh ly | 10/08/2020, 17:10

(TN&MT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu là nhiệm kỳ bản lề triển khai nhiều nội dung quan trọng về ứng phó với BĐKH, chú trọng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW).

Đây cũng là giai đoạn Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trong ứng phó với BĐKH, góp phần quan trọng trong nỗ lực ứng phó với BĐKH toàn cầu. Trước thực tế diễn biến của BĐKH với xu thế mới của thế giới đã đặt ra những nhiệm vụ mới đối với công tác ứng phó với BĐKH giai đoạn tới, đó cũng là nhiệm vụ mới đối với Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Cục đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều sự biến động về quan điểm, chính sách của các quốc gia về BĐKH, nhiệm vụ đặt ra đối với nước ta trong ứng phó với BĐKH và thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH ngày càng tăng. Hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật và quản lý Nhà nước về BĐKH còn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề đòi hỏi cần có sự tập trung nghiên cứu để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện chức năng tham mưu xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí Tăng Thế Cường, Bí thư Đảng ủy Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tham mưu xây dựng, trình Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và nhiều văn bản dưới Luật. Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH với 5 nhóm nhiệm vụ và 68 nhiệm vụ cụ thể được đặt ra để các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 23/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Tham mưu cho Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh góp phần xây dựng và hình thành các công cụ quản lý Nhà nước. Tập trung nghiên cứu thể chế hóa các nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 55-NQ/TW và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý có liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH.

TS. Tăng Thế Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục BĐKH cho biết: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước, coi đây là khâu đột phá then chốt trong nhiệm kỳ. Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động thích ứng với BĐKH; tổ chức theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, từng bước hoàn thiện các quy định quản lý về bảo vệ tầng ô zôn; xây dựng quy định quản lý ứng phó với BĐKH dựa trên các công cụ kinh tế.

Đổi mới và tăng cường năng lực đàm phán quốc tế về ứng phó với BĐKH để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam; tích cực nắm bắt xu thế thế giới về ứng phó với BĐKH, để tận dụng được các cơ hội hợp tác, huy động nguồn lực cho ứng phó với BĐKH ở nước ta. Thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tiếp thu tri thức, kỹ năng trong ứng phó với BĐKH. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BĐKH. Đảng bộ Cục sẽ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; khẩn trương tiếp cận ứng dụng các thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu xác định, công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Cục đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ TN&MT, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đảng ủy Cục đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chỉ đạo các Chi bộ Đảng phối hợp với lãnh đạo các đơn vị kịp thời phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đảng ủy Cục và các Ban Chi ủy đã làm tốt công tác tư tưởng, nắm sát diễn biến tư tưởng, kịp thời xử lý những vấn đề nhạy cảm, phát sinh ngay từ cơ sở; chủ động cử các quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng; kịp thời cử các đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Bộ tổ chức.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu chính như: Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền hoàn thành 100% kế hoạch được Bộ TN&MT giao trong giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình công tác hằng năm; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định. Hàng năm, có 20% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; không có tổ chức đảng yếu kém; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 100% tổ chức đảng trực thuộc.

Theo Bí thư Đảng ủy Tăng Thế Cường, để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ Cục đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy tập trung dân chủ, sáng tạo, tăng cường cơ sở pháp lý và công cụ quản lý Nhà nước về BĐKH, coi đây là khâu đột phá then chốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BĐKH; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, ưu tiên cải cách thể chế, tổ chức bộ máy góp phần hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục chú trọng tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đại hội Đảng bộ Cục BĐKH lần thứ III đã thể hiện quyết tâm chính trị: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, góp phần xây dựng ngành TN&MT chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bài liên quan
  • Gửi trọn niềm tin
    (TN&MT) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn ngành TN&MT, các cán bộ, đảng viên tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các giải pháp sát thực xây dựng ngành TN&MT ngày càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO