Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

PV | 05/01/2023, 23:45

Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ (BCH Đảng bộ) đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng bộ CQĐH) là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy TCT); là đảng bộ có tính đặc thù, không có chính quyền cùng cấp.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy TCT về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại CQĐH; phát huy tốt vai trò của đảng viên và quần chúng với việc giám sát hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

z4016126611266_bb71fb50d5032e333d07903f630d51af.jpg
Đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Thường vụ Đảng ủy PV GAS, Bí thư Đảng ủy CQĐH PV GAS phát biểu báo cáo Đảng ủy Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

Công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình mới. Công tác tái cơ cấu được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung. Qua tái cơ cấu, tổ chức, bộ máy CQĐH ngày càng tinh gọn, phù hợp; hiệu quả hoạt động của từng tổ chức bước đầu được nâng cao. Quản trị doanh nghiệp với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” được chú trọng thực hiện; phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được thể hiện trong mọi hoạt động của tập thể và cá nhân; Tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhóm cốt lõi, đột phá: Công tác cán bộ, thị trường và cơ chế, chính sách. Công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số vào công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP) được triển khai mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

z4016127002392_05401f10c491c7205f88d532bb0ccd3a.jpg
Chi bộ An toàn – Kỹ thuật – Điều độ về nguồn, học tập truyền thống tại Hải Phòng

Cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy TCT, Đảng ủy CQĐH đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và Tổng công ty đạt được những thành tích ấn tượng về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, lập kỷ lục về doanh thu với trên 100 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 25-89% so với kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng 14-51% so với năm 2021, v.v...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm hơn với 4 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và 9 quần chúng ưu tú được cử học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

z4016127407831_684fbf49440ddb8b50881d6199922f1d.jpg
Chi bộ Thị trường – Hợp đồng – Truyền thông tổ chức sinh hoạt đảng kết hợp tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng

Đảng bộ cũng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ học tập nghị quyết định kỳ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đoàn thể thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Quan tâm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQĐH đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,“4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); Công tác quản lý đảng viên chặt chẽ; việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, cấp ủy được gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Công tác truyền thông, thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS; tuyên truyền, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi trọng. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chức năng “hạt nhân chính trị”của Đảng bộ CQĐH tiếp tục khẳng định trong thực tế.

z4016127964290_721c3a6818b6d4d2cb7dd41a8903a13e.jpg
Chi bộ Văn phòng – Chuyển đổi số tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới

Kết quả trên đây là kết tinh sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT và sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của Đảng ủy CQĐH. Đó cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên và người lao động CQĐH; là tiền đề vững chắc để Đảng bộ CQĐH tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

z4016128353048_cce2a8cfd7dec302b05671be237a35c3.jpg
Công đoàn CQĐH tổ chức đoàn thăm quan và phối hợp hoạt động tại Công ty Khí Cà Mau

Từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ CQĐH rút được một số bài học kinh nghiệm sau:

- Nắm vững tính đặc thù và giữ vững vai trò lãnh đạo xuyên suốt, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tuân thủ quy chế làm việc đã đề ra.

- Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn với lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trực thuộc.

- Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra/được giao.

- Xây dựng sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; trong đó, đoàn kết trong cấp ủy là hạt nhân. Coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
 • Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao
  Thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong nhiều năm qua về đẩy mạnh xử lý, tái chế tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã không ngừng nỗ lực và tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cho vấn đề này và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
 • Tập đoàn TKV làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh
  Sáng 02/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD và công tác đầu tư của TKV trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đồng chủ trì buổi làm việc.
 • Mực nước lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành
  Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ chính là cắt giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn hán vào mùa khô và phát điện đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều đợt xả nước để chống hạn hán ở vùng hạ du, nước trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xuống mức báo động về mực nước chết.
 • Coca-Cola ra mắt phim ngắn kỷ niệm một năm triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi trên sông Cần Thơ
  Công ty Coca-Cola - đối tác triển khai toàn cầu của Tổ chức The Ocean Clean vừa cho ra mắt phim ngắn mang tên “River Tales” (tạm dịch: Chuyện của sông) nhằm kỷ niệm một năm hợp tác triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor™ trên sông Cần Thơ. Đoạn phim ngắn này kể về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm góp sức giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra đại dương.
 • Giấy giặt Hanjang Ecowash được vinh danh sản phẩm thân thiện với môi trường
  Tại Diễn đàn “Phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023 diễn ra sáng 02/6/2023 tại Hà Nội, sản phẩm giấy giặt Hanjang Ecowash đã được trao chứng nhận TOP sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Kỹ sư KCM Trần Đức Tài: Thấm nhuần lời dạy của Bác với thanh niên
  Với chàng kỹ sư cơ khí Trần Đức Tài, Công ty Khí Cà Mau (KCM), những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ chính là nguồn động lực lớn lao để anh luôn cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển bản thân “ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”. Từ đó đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, được Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023.
 • WinCommerce ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Nghệ An
  WinCommerce (đơn vị chủ quản chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WIN)  cam kết phối hợp nghiên cứu xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo cho nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật canh tác rau củ quả công nghệ cao; thông tin về các tiêu chuẩn hàng hóa tiêu thụ trên hệ thống bán lẻ hiện đại, cũng như các quy định, xu hướng về sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.
 • PV GAS tham gia chuyến thăm quân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
  (TN&MT) - Từ ngày 21 - 27/5/2023, Đoàn công tác của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, trong đó có các đại diện của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có chuyến thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đồng thời gửi quà động viên, thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ nơi đây với tổng trị giá là 150 triệu đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO