Đảng bộ Bộ TN&MT: Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ TN&MT | 04/08/2022, 14:56

(TN&MT) - Song hành cùng ngành TN&MT trong 20 năm qua, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy quá trình hội nhập thành công.

Xây dựng Đảng bộ Bộ TN&MT thành một khối vững mạnh

Đảng bộ Bộ TN&MT được thành lập vào ngày 10/1/2003 tại Quyết định số 609-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương trên cơ sở hợp nhất các đảng bộ: Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Địa chính, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chi bộ Cục Môi trường, số lượng đảng viên 875 đồng chí. Trải qua gần 20 năm phát triển, Đảng bộ Bộ đã có bước phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng đảng viên. Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ, các tổ chức đảng cũng được sắp xếp lại tương ứng với các cơ quan đơn vị trong Bộ trải qua các thời kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ngành TN&MT theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII và XIII, trong gần 20 năm qua, Đảng ủy Bộ TN&MT đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao..

t16.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, chỉ đạo việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TN&MT, nhằm hoàn thiện các công cụ quản lý Nhà nước sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và các thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính.

Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành rất lớn đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Công tác điều tra cơ bản TN&MT trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển bền vững nền kinh tế; công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật; việc xây dựng kiện toàn về tổ chức và cán bộ ngành TN&MT, thực hiện cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra thực thi chính sách, pháp luật về TN&MT có bước tiến vượt bậc. Những kết quả đó đã khẳng định Bộ, ngành TN&MT đã có những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (đặc biệt là các đơn vị được sắp xếp lại tổ chức). Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, góp phần cảnh báo và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; số lượng đảng viên tăng mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, Đảng ủy Bộ đã làm việc với các tổ chức đảng có liên quan để chuyển các tổ chức đảng ở các địa phương về Đảng bộ Bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Bộ được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước bước đầu được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối

Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã đi qua, Đảng ủy Bộ luôn tự hào với những thành tích cao quý đã đạt được như: Huân chương lao động hạng Ba trong nhiệm kỳ 2005 - 2010; Huân chương lao động hạng Nhì cho những đóng góp trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ do đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ.

Năm 2022 - Năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thách thức mới, nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế đất nước được dự báo sẽ tiếp tục có cải thiện tích cực, đang trên đà phục hồi và phát triển, nhưng cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối.

t16a.jpg
Đảng bộ Bộ TN&MT phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ khối

Trong đó, Đảng ủy Bộ nỗ lực, cố gắng, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chương trình hành động nhằm mục đích quán triệt sâu sắc và thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT; xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính tổng thể, liên ngành, liên vùng, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng các mục tiêu lâu dài của ngành và của đất nước.

Đặc biệt, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và quan điểm bao trùm và xuyên suốt trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng đảm bảo tính tổng thể liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn”, Đảng ủy Bộ đã và đang phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục nỗ lực giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các vướng mắc, triển khai các giải pháp đột phá để phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật phục vụ giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Chương trình hành động đã đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung và trong 9 lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT, cũng như các giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện 9 giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bao gồm: Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, thực hiện tốt các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành gắn liền với công tác cải cách hành chính; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, đa dạng các nguồn vốn và xã hội hóa các hoạt động dịch vụ về TN&MT; Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; Phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO