Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đưa quản lý tài nguyên và môi trường lên tầm cao mới

Bí thư Đảng ủy, thứ trưởng Lê Công Thành | 10/08/2020, 12:43

(TN&MT) - 5 năm qua, vượt lên những tác động do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, với sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,  Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ chủ động, tích cực tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàn thành các mục tiêu lớn

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và mục tiêu của ngành đặt ra từ đầu nhiệm kỳ: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đáp ứng mục tiêu thiết lập kỷ cương, kiến tạo, khơi thông các điểm nghẽn thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên, tạo tiền đề bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai đã góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định chính trị, an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tài nguyên đất được quản lý từng bước tiếp cận thị trường, tháo gỡ những vướng mắc cho phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng lãng phí đất đai ở các dự án đầu tư được giải quyết hiệu quả.

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Hoàng Minh

Tài nguyên khoáng sản được quản lý minh bạch; nhiều giá trị địa chất được phát hiện; lĩnh vực khai khoáng đã phục hồi và đóng góp cho tăng trưởng. Việc ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo xu hướng chung của thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Thiết lập được hệ thống kiểm soát môi trường tự động; rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đồng bộ về quản lý chất thải rắn, phát triển mô hình tái chế, đốt rác phát điện thay cho chôn lấp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội trong giảm thiểu rác thải nhựa.

Dự báo sát tình hình khí tượng thủy văn hạn dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan để chủ động phương án sản xuất kinh doanh, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Ứng phó với biến đổi khí hậu đã huy động được sự chung tay của hệ thống chính trị, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ bản hoàn thành trước 1 năm các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Các kết quả trên đã có những đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bao gồm: Đóng góp cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, gián tiếp thông qua việc kiểm soát tốt các vấn đề môi trường đối với các dự án lớn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sớm tạo mặt bằng cho triển khai các dự án; giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế thông qua việc làm tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn; nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Cùng với những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần cảnh báo và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước bước đầu được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Có được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là do Đảng ủy Bộ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Ban Cán sự Đảng Bộ; đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác; có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó các Đảng bộ, Chi bộ đóng vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo.

Xây dựng và tổ chức thực hiện được cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể; đồng thời có sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Coi trọng và xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ luôn đề cao tính khoa học, sâu sát, chú trọng đến công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, từ thực tiễn hoạt động, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, còn có những khó khăn chúng ta cần phải quan tâm, tập trung trí tuệ, đoàn kết và đề ra những giải pháp thiết thực để vượt qua.

Tài nguyên và môi trường là những vấn đề lớn, có tính liên ngành, liên vùng, tính khu vực và quốc tế cao, ảnh hưởng quan trọng đến quá trình phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đến quyền và lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và từng người dân. Tuy vậy, trong thời gian qua, việc quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành và xã hội chưa tương xứng với vị trí, vai trò của ngành, lĩnh vực này, trong khi phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế là một thách thức lớn đặt ra trong giai đoạn tới.

Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được phân cấp mạnh, nhưng năng lực thực thi và tổ chức bộ máy còn bất cập. Một số quy định đã được ban hành nhưng chưa được triển khai trên thực tế. Công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong công tác bảo vệ môi trường còn chưa hiệu quả. Còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, có nơi trở thành điểm nóng.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xã hội về phát triển bền vững chưa thực sự đầy đủ, ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường chưa cao, trong khi hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường còn bất cập. Công tác điều tra cơ bản, lập quy hoạch về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin, hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường còn nhiều hạn chế. Tổ chức bộ máy trong ngành ở một số nơi, lĩnh vực còn chưa phù hợp, thiếu chuyên nghiệp. Nguồn lực cho quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế, đặc biệt ở cấp địa phương.

Một số cấp ủy, chi bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm công tác Đảng, thời gian dành cho công tác xây dựng Đảng còn ít. Trong khi đó, đội ngũ chuyên trách công tác Đảng còn thiếu về số lượng theo quy định của Đảng. Một số cán bộ, đảng viên năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đặc thù một số chi bộ hoạt động phân tán, trải rộng trên toàn quốc, một số cán bộ, đảng viên thường xuyên đi công tác ngoại nghiệp nên việc học tập nghị quyết tập trung, sinh hoạt chi bộ đủ 12 kỳ/năm còn gặp khó khăn.

Nâng nhận thức về quản lý tài nguyên và môi trường ở một tầm cao mới

Với những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Những thành tựu này là tiền đề quan trọng để thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng với tăng trưởng kinh tế, đất nước cũng đứng trước thách thức rất lớn, nhu cầu sử dụng nhiều tài nguyên hơn, mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu khó lường và những rủi ro dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là của ngành Tài nguyên và Môi trường mà còn liên quan đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đang dần chuyển hóa thành các vấn đề chính trị của đất nước để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này yêu cầu phải nâng nhận thức và phương thức ứng xử với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở một tầm cao mới, toàn diện và nhạy cảm hơn.

Những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Một là, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Hai là, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trên các mặt công tác, nhất là việc chủ động tham gia quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ. Thực hiện nghiêm chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X).

Ba là, các cấp ủy đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đổi mới nội dung và phương pháp công tác xây dựng Đảng, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Tăng cường xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bốn là, thường xuyên duy trì và cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Coi trọng tăng cường bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cấp uỷ, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng về các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của các ban Đảng ở Trung ương trong từng lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng.

Năm là, chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đang, đoàn thể; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm và khắc phục kịp thời những thiếu sót làm cho cá nhân và tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Sáu là, hoạt động xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường cần có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, được đánh giá đầy đủ tính khả thi, có hiệu lực thi hành cao. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về việc thực hiện và thực thi chính sách, pháp luật, tập trung vào các bên chịu sự điều chỉnh của chính sách, pháp luật; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách của cán bộ và đồng bộ giữa các cấp. Đúc rút và phổ biến kịp thời các mô hình thực tiễn về phương thức hiệu quả trong giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm cơ sở để bổ sung chính sách. Tăng cường sự phối hợp, bảo đảm nguồn lực và thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen. Yêu cầu đặt ra đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới cần phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn, cần phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với chức năng, nhiệm vụ của một Đảng bộ cấp trên cơ sở, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ lãnh đạo các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch thực hiện 5 năm 2021 - 2025 của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thật sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phải là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo, đưa Bộ Tài nguyên và Môi trường và toàn ngành lên một tầm cao mới, chính quy, hiện đại.

Tập trung triển khai các khâu đột phá chiến lược đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thể chế, nhân lực và khoa học công nghệ đối với ngành Tài nguyên và Môi trường.

Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng sản theo nguyên tắc thị trường. Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp dụng định giá đất theo thị trường đảm bảo công khai, minh bạch. Bảo vệ an ninh nguồn nước, tăng cường quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước theo lưu vực sông, ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; tích nước, điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác điều tra địa chất để đánh giá khoáng sản, quản lý không gian ngầm đô thị, tai biến địa chất, di sản địa chất; tăng cường đánh giá khoáng sản ẩn sâu, địa chất khoáng sản biển. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất Việt Nam.

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. Kiểm soát an toàn và xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh. Tăng cường giám sát, công khai đầy đủ, kịp thời thông tin và nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, khu vực nông thôn.

Hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về biển. Tăng cường bảo vệ các hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển; nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển. Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hóa sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai; tập trung nghiên cứu các giải pháp tổng thể, tăng cường điều phối liên vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu thông qua ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đạo đức công vụ tốt. Đổi mới công tác kế hoạch – tài chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả chi ngân sách và đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ động và tích cực thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế, chủ động tham gia và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Phát huy sức mạnh đoàn kết và những thành tích đã đạt được, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO