Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thu Trang - ảnh: Khương Trung | 23/09/2022, 23:16

(TN&MT) - Ngày 23/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Phạm Tân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

a-tuyen-phat-bieu(2).jpg
Đồng chí Phạm Tân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đặng Ngọc Điệp - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, Chi bộ có 34 đảng viên (9 nam, 25 nữ). Trong đó, có 2 đảng viên là tiến sỹ, 26 đảng viên là thạc sĩ, 6 đảng viên có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị, 14 đảng viên có trình độ chính trị cao cấp, 9 đảng viên có trình độ chính trị trung cấp và 11 đảng viên có trình độ chính trị sơ cấp.

Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính luôn thực hiện nghiêm túc kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, có lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Hiện, 100% các đảng viên đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tham gia đầy đủ các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết; nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; chấp hành sự phân công của tổ chức; tu dưỡng, rèn luyện tác phong, đạo đức của người đảng viên; không vi phạm những điều Đảng viên không được làm; chấp hành và vận động gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Theo đồng chí Đặng Ngọc Điệp, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Bộ TN&MT, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

a-diep-phat-bieu(1).jpg
Đồng chí Đặng Ngọc Điệp - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Đại hội

Theo đó, tập thể Vụ Kế hoạch - Tài chính luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao trong mọi chủ trương, đường lối và hành động trong công tác quản lý và phát triển đơn vị; thường xuyên cập nhật các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên để triển khai, quán triệt và thực hiện tới mọi cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ. 

Theo báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022, về xây dựng cơ chế, chính sách, Vụ đã chỉ đạo rà soát, xây dựng, trình ban hành các quy chế quản lý kế hoạch, tài chính, đầu tư, tài sản cho phù hợp với cơ chế chính sách mới và tình hình quản lý của Bộ.

Trong đó, Vụ đã trình Bộ trưởng ban hành 5 Quy chế quản lý công tác kế hoạch, tài chính; đồng thời, rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2016-2020; đề xuất Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và yêu cầu thực tế;…

Các công tác kế hoạch, thống kê - tổng hợp, Vụ đã hoàn thành theo đúng tiến độ bao gồm: xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành TN&MT; trình Bộ trưởng phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức triển khai, lập báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của của Chính phủ đảm bảo kịp thời và đạt chất lượng: Nghị quyết số 01/NQ-CP các năm 2020-2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 02/NQ-CP các năm 2020-2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; …

Bên cạnh đó, các công tác tài chính - kế toán; quản lý đầu tư, tài sản; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020; Phát triển bền vững cũng được Vụ KHTC quan tâm sát sao, thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chi ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, đề ra nhiều giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ. 

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

Trên cơ sở tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, phát huy những thành tích đạt được, khắc phục các hạn chế trong tổ chức và hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ tổng quát của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Chi bộ; tăng cường xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và chuyên sâu về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý tài sản; tăng cường sức mạnh tập thể; tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Chi ủy”.

bieu-quyet(1).jpg
bo-phieu(1).jpg
Các đại biểu tham dự biểu quyết, bỏ phiếu tại Đại hội

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý tài sản.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ; căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Bộ, xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ sát với thực tế, đúng với nội dung và yêu cầu nhiệm vụ hằng năm.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo hướng xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài Chính đạt được trong nhiệm kỳ 2020- 2022, nhất là trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời, đồng chí Phạm Tân Tuyến mong rằng, Vụ sẽ tiếp tục phát huy tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị

chup-luu-niem(1).jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Văn Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bài liên quan
 • Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025
  (TN&MT) - Chiều 22/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO