Đại học TN&MT Hà Nội ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên

Mai Đan (thực hiện) | 28/02/2022, 19:12

Những năm qua, Trường Đại học TN&MT Hà Nội luôn quan tâm đổi mới cơ bản, toàn diện và xây dựng thương hiệu “Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập mạng lưới các trường đại học khu vực và quốc tế, cung cấp cho người học một môi trường giáo dục đại học hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

anh_7710-1-(1).jpg
PGS.TS. Lê Thị Trinh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội

PV Báo TN&MT đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS. Lê Thị Trinh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của trường trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

PV: Thưa bà, những năm gần đây, Trường đã triển khai những hoạt động gì để thúc đẩy giảng viên và người học nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nói chung và trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nói riêng?

PGS.TS. Lê Thị Trinh: Những năm qua, Nhà trường luôn xác định rõ ràng các định hướng nghiên cứu theo từng giai đoạn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, phải giải quyết được những vấn đề liên quan đến sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Nhà trường cũng chú trọng tạo cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Trường đã giảm các công việc và thời gian làm hành chính để giảng viên tập trung cho nghiên cứu khoa học; tăng kinh phí hỗ trợ cho việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tín quốc tế.

Hơn nữa, Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học như: sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trường để nghiên cứu; huy động nguồn nhân lực khoa học (giảng viên, người học) của Trường tham gia hỗ trợ nghiên cứu; liên hệ với các đơn vị khác để có thể sử dụng cở sở vật chất (phòng lab) phục vụ nghiên cứu.

Trường đã thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu; nghiên cứu tiềm năng để cùng nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học có chất lượng và có tính ứng dụng cao, như: các bài báo công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín quốc tế; nghiên cứu tạo ra sản phẩm là các mô hình nuôi ngao, tôm phục vụ phát triển kinh tế tại một số địa điểm nghiên cứu; nghiên cứu tạo ra sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cảnh báo trượt lở tại một số địa bàn thuộc vùng núi phía Bắc.

02.jpg
maidan_anh2bai1-chuyen-de-dhtnmthn-1-.jpg
Những năm qua, Trường Đại  học TN&MT Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học

Ngoài ra, Nhà trường đã tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học quốc tế và cán bộ giáo viên Nhà trường hợp tác xây dựng và triển khai các dự án/chương trình và các hoạt động nghiên cứu.

Trường cũng thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế, cụ thể: Nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm giải quyết được các vấn đề ưu tiên phát triển tại các địa phương trong nước; hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ triển khai các hoạt động nghiên cứu hướng tới bảo vệ môi trường; cũng như đề xuất một số cơ chế chính sách với các cơ quan quản lý trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời, Nhà trường đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số trong quản lý Nhà trường nói chung và các đề tài nghiên cứu khoa học nói riêng. Các kết quả nghiên cứu được chuyển giao nhanh, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, Nhà trường tăng cường ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các kết quả nghiên cứu.

PV: Nhà trường đã có những nghiên cứu gì liên quan đến việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, xin bà chia sẻ?

PGS.TS. Lê Thị Trinh: Nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ được Nhà trường triển khai trong những năm vừa qua. Các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường được bao trùm lên toàn bộ các nghiên cứu do Trường chủ trì thực hiện, có thể kể đến như: môi trường, tài nguyên nước, đất đai, địa chất khoáng sản, biến đổi khí hậu, viễn thám và GIS, Trắc địa bản đồ...

Hầu hết kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học và công nghệ được sử dụng trong các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm hỗ trợ cho việc đề xuất, xây dựng các chính sách sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường một cách bền vững.

PV: Được biết, trong chặng đường 12 năm thành lập và phát triển (2010 - 2022), Trường Đại học TN&MT Hà Nội luôn đặt nghiên cứu khoa học song hành cùng công tác đào tạo. Xin bà cho biết, sự song hành này được thể hiện cụ thể như thế nào?

PGS.TS. Lê Thị Trinh: Đào tạo và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ không thể tách rời, luôn có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên cứu khoa học là để phục vụ cho đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực khoa học và công nghệ và muốn chất lượng đào tạo được nâng cao thì phải nghiên cứu khoa học.

Trước tiên, phải khẳng định, 100% các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nhiều hoạt động khác nhau như: ứng dụng để xây dựng chương trình đào tạo; ứng dụng để giảng dạy; ứng dụng để định hướng nghiên cứu cho giảng viên và người học; ứng dụng để phục vụ công tác quản lý của Nhà trường.

Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng từ các doanh nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm khoa học của Nhà trường hầu như chưa có, tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, với sự phát triển công nghệ thông tin, hi vọng Nhà trường đủ năng lực để triển khai các hợp đồng nghiên cứu tạo ra sản phẩm thương mại, mang lại nguồn thu từ nghiên cứu khoa học cho Nhà trường.

PV: Thưa bà, để hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của trường trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng phát triển, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ đưa ra những định hướng như thế nào?

PGS.TS. Lê Thị Trinh: Nhà trường sẽ định hướng rõ các hướng nghiên cứu theo từng giai đoạn cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên của Nhà nước; đồng thời, tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học với đời sống nhằm giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn đặt ra.

Trường cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn Trường từ giảng viên đến người học, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong việc khẳng định vị thế của Nhà trường trong mạng lưới các tổ chức khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Trường thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà trường nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị và có thể tham gia các giải thưởng khoa học uy tín quốc tế và được công nhận trên diễn đàn khoa học quốc tế.

Ngoài ra, Trường luôn tăng cường hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học, các tổ chức trong nước và quốc tế thông qua nhiều hình thức hợp tác khác nhau như: xây dựng và triển khai các dự án khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu và công bố chung các kết quả nghiên cứu trên các ấn phẩm khoa học có uy tín trong và ngoài nước; hợp tác tổ chức các sự kiện khoa học trong nước và quốc tế nhằm công bố các kết quả nghiên cứu; hợp tác thực hiện một số hoạt động nghiên cứu có sự tham gia tích cực từ người học...

Đặc biệt, Trường đang từng bước tiến tới đưa nghiên cứu khoa học trở thành dịch vụ khoa học; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và coi đổi mới và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học là khâu trọng điểm đưa nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Sớm tháo gỡ tình trạng thiếu nguyên vật liệu xây dựng cho dự án trọng điểm
  Hệ thống đường bộ cao tốc có ý nghĩa rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, trước tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia, Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ.
 • Thanh tra nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 2450/STNMT-KS&TNN yêu cầu 14 doanh nghiệp được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cung cấp hồ sơ và báo cáo các nội dung về hoạt động khai thác khoáng sản để phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Bộ TN&MT.
 • Củ Chi (TP.HCM): Quản lý đất đai hiệu quả hướng tới phát triển bền vững
  (TN&MT) - Trong những năm qua, huyện Củ Chi đã có nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác tài nguyên đất hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhờ sử dụng quỹ đất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững tại địa phương.
 • Bạc Liêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW), tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
 • An Giang: Phê duyệt 21 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng: Đề xuất nhiều ý tưởng về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt
  Ngày 27/9, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu về nước sạch và các giải pháp xử lý nước sinh hoạt, biện pháp xử lý và rửa bồn chứa nước cho các hộ gia đình.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Cần bổ sung thêm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước
  Sáng 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy và Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội thảo.
 • Hàng loạt các công trình lớn lo thiếu cát
  Nguồn đất, cát đắp nền khan hiếm, giá cao, cùng với thủ tục khai thác bị vướng khiến nhiều công trình giao thông trọng điểm bị lụt tiến độ.
 • Nghệ An: Lấn chiếm đất, chủ mỏ đá bị xử phạt 330 triệu đồng
  Công ty CP Xây dựng Văn Sơn là chủ mỏ đá Văn Sơn, xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) vừa bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 330 triệu đồng.
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Thành phố Sơn La trong hành trình phát triển xanh, bền vững
  (TN&MT) - Nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố Sơn La đã bứt phá vươn lên, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên môi trường hướng tới đô thị thông minh, sáng xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO