Cống hiến vì sự phát triển ngành KTTV và BĐKH

Khánh Ly (thực hiện) | 17/03/2022, 10:23

(TN&MT) -Hội Khí tượng Thủy văn (KTTV) được biết đến là tổ chức quy tụ các chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm và uy tín cao. Tâm huyết và kỳ vọng ngành KTTV nước nhà tiếp tục phát triển vững mạnh, các thành viên Hội đã và đang có nhiều đóng góp để “truyền lửa” cho các thế hệ sau. Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn GS.TS Trần Thục - Chủ tịch Hội KTTV, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH) để hiểu rõ hơn vấn đề này.

PV: Những năm qua, ngành KTTV đã và đang có những bước tiến đáng kể để nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo. Xin Giáo sư cho biết những đóng góp của Hội KTTV trong tiến trình này từ khi thành lập Hội đến nay?

GS.TS Trần Thục: Có thể thấy, ngành KTTV Việt Nam trong những năm qua đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ với những bước tiến đáng kể.

Hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV được tăng cường: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm mục tiêu thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động KTTV. Hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV từng bước được tăng cường, đặc biệt là từ năm 2015, sau khi Quốc hội thông qua Luật KTTV đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, có 59 văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh liên quan trực tiếp tới công tác KTTV.  

gs-tran-thuc.jpg
GS.TS Trần Thục - Chủ tịch Hội KTTV, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về Biến đổi khí hậu

Triển khai các công tác quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ về KTTV đạt nhiều thành tựu quan trọng: Thông tin, dữ liệu KTTV đã trở thành nền tảng không thể thiếu cho việc hoạch định, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức bộ máy bước đầu được kiện toàn, quản lý Nhà nước bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao; sản phẩm, dịch vụ đã dần đáp ứng yêu cầu cơ bản của xã hội, từng bước theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; khoa học công nghệ được tăng cường; hợp tác quốc tế được mở rộng, dần đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Hệ thống mạng lưới trạm KTTV quốc gia đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư mở rộng và hiện đại hóa đảm bảo quan trắc, giám sát KTTV. Thông tin dự báo KTTV ngày càng chi tiết, đa dạng và kịp thời. Độ tin cậy của bản tin dự báo, cảnh báo KTTV ngày càng được nâng cao, dự báo bão, lũ đã dần tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, dự báo một số loại hình thiên tai có độ tin cậy tới 70 - 90%. Tổ chức Khí tượng thế giới đã chọn Tổng cục KTTV Việt Nam là Trung tâm dự báo hỗ trợ về các loại hình thời tiết nguy hiểm và Trung tâm hỗ trợ cảnh báo lũ quét cho khu vực ASEAN.

Trong những thành tựu và bước phát triển mạnh mẽ đó, có sự đóng góp của Hội KTTV, đặc biệt là các hội viên, đã và đang ngày đêm tâm huyết với ngành, với nghề KTTV - một ngành có sự cống hiến và đóng góp nền tảng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Hội KTTV Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 438-QĐ-BNV ngày 20/5/2018 của Bộ Nội vụ. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực KTTV, liên quan đến KTTV; tự nguyện tham gia hoạt động không vụ lợi nhằm tập hợp đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phát triển lĩnh vực KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Hội viên của chúng tôi dù còn đang làm việc hay đã nghỉ hưu cũng đều rất trăn trở với sự phát triển của Ngành và Nghề. Hội đã tích cực tham gia vào quá trình việc xây dựng, đề xuất các chủ trương của Đảng như Chỉ thị số 10 ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2020; tham vấn phản biện xây dựng Chiến lược phát triển ngành KTTV Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia xây dựng, góp ý, phản biện các nghị định, thông tư; thẩm định các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định chuyên môn khác… Các chuyên gia của Hội đã tham gia chuyên sâu vào các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành KTTV và BĐKH như các hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, hoạt động quan trắc, phát triển hiện đại hóa mạng lưới KTTV; quảng bá, giới thiệu khoa học công nghệ và dịch vụ KTTV phục vụ cộng đồng xã hội… góp phần nâng tầm vai trò của công tác KTTV.

PV: Trong số những công trình nghiên cứu hay dự án mà Hội tham gia cũng như tư vấn thực hiện, Giáo sư cảm thấy tâm đắc nhất với công trình nào?

GS.TS Trần Thục: Một trong các nhiệm vụ đó là tham gia tư vấn thực hiện lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia là Quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch. Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia được thực hiện theo các quy định của Luật Quy hoạch và Luật KTTV.

t7a.jpg

Thúc đẩy hoạt động KTTV phát triển, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH.

Với tốc độ phát triển nhanh của KT - XH nước ta hiện nay, nhu cầu thông tin về KTTV đòi hỏi ngày càng tăng, không chỉ xuất phát từ cộng đồng, từ yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai, mà còn xuất phát từ yêu cầu của nhiều ngành kinh tế, xã hội như nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch... Điều này đòi hỏi mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia cần phải có những thay đổi mang tính chất đột phá cả về số lượng và chất lượng.

Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở để hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quan trắc nhằm thúc đẩy hoạt động KTTV phát triển, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH, góp phần phát triển bền vững KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Đồng thời, Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia cũng là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới KTTV chuyên dùng của Bộ, ngành, địa phương trong những giai đoạn tới.

PV: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đồng hành với ngành như thế nào, thưa Giáo sư?

GS.TS Trần Thục: Trong thời gian tới, Hội KTTV sẽ tiếp tục đóng góp cho các công tác của Bộ TN&MT, của Tổng cục KTTV, Cục BĐKH và các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Với tốc độ phát triển nhanh của KT - XH nước ta hiện nay, nhu cầu thông tin về KTTV đòi hỏi ngày càng tăng, không chỉ xuất phát từ cộng đồng, từ yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai, mà còn xuất phát từ yêu cầu của nhiều ngành kinh tế, xã hội như nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch... Điều này đòi hỏi mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia cần phải có những thay đổi mang tính chất đột phá cả về số lượng và chất lượng.

Phối hợp với Tổng cục KTTV trong thực hiện các nhiệm vụ về: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về KTTV.

Phối hợp với Cục BĐKH trong xây dựng Chiến lược quốc gia về BĐKH và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; Cập nhật Đóng góp do quốc gia tự thực hiện (NDC) và các hoạt động khác…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Khảo sát KTTV phục vụ dự báo lũ, mặn, xói lở ở ĐBSCL
  (TN&MT) - Yêu cầu phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo Nghị quyết 120/NQ-CP đòi hỏi nhu cầu số liệu về dòng chảy lũ, các số liệu cạn, mặn, xói lở và chế độ thủy văn thủy lực tại các vị trí xói lở là rất cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Nắng nóng ở đồng bằng đến sớm hơn trung bình 1 tháng
  (TN&MT) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV cung cấp khi ông trao đổi về tình hình nắng nóng thời gian tới.
 • Bình Thuận: Nâng cao các giải pháp ứng phó BĐKH, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất
  Những năm gần đây, trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhất là đối với các vùng dễ bị tổn thương, giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Xây dựng đô thị sinh thái thích ứng BĐKH
  (TN&MT) - Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) là một trong các khu vực dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai cực đoan.
 • Điện Biên mưa đá dông lốc đột ngột gây thiệt hại gần 1tỷ đồng
  (TN&MT) - Chiều tối 19-3, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá, dông lốc kèm theo gió giật mạnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng, mức độ thiệt hại nhẹ do thời gian mưa, lốc kéo dài trong vòng 20 phút và chỉ xảy ra một số xã nằm trong vòng xoáy của gió.
 • Đà Nẵng trước thách thức từ biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có TP. Đà Nẵng. Hướng tới sự phát triển bền vững, mục tiêu của Đà Nẵng là trở thành Thành phố an toàn và giảm nhẹ tác động của thiên tai do BĐKH gây ra.
 • Tạo sinh kế bền vững vùng đất ngập nước
  (TN&MT) - Thời gian qua, dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Long An đã đẩy mạnh các hoạt động về trồng rừng và phát triển diện tích rừng nhằm nâng cao năng lực ứng phó BĐKH, đồng thời tạo sinh kế cho người dân nơi vùng đất ngập nước.
 • Đất cằn nở hoa ấm no cho đồng bào Bù Gia Mập
  (TN&MT) - “Trước đây, cứ mỗi mùa khô đến thì lòng người cũng khô héo như cây. Giờ thì khác rồi. Cây xen canh làm cho đất bớt cằn, còn lòng mình thì rất vui vì cán bộ hướng dẫn mình đuổi được cái nghèo rồi”.
 • Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có sương mù và mưa rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 15/3, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, Gió đông nam cấp 2-3. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Khu vực Nam Bộ Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng.
 • Miền Bắc sắp xuất hiện đợt nắng nóng mới
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ ngày 21-24/3, miền Bắc cục bộ có xuất hiện nắng nóng.
 • Mở rộng thương mại xanh với châu Âu
  (TN&MT) - Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc Việt Nam có những chính sách nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Trao đổi kinh nghiệm thực thi Nghị định thư Montreal khu vực Đông Nam Á
  (TN&MT) - Trong 3 ngày từ 13 – 15/3, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã tổ chức cuộc họp “Mạng lưới cán bộ văn phòng ô-dôn các quốc gia Đông Nam Á”.
 • Nghiên cứu cảnh báo sớm thiên tai tại Sapa, hỗ trợ nông dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Thị trấn Sapa - Xã Tả Van từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão triền miên, tình trạng lũ quét, sạt lở, gây nên nhiều thiệt hại về người và của nghiêm trọng .... Hiện tượng thiên tai khó lường này không những gây nguy hiểm cho tính mạng con người mà về lâu dài còn ảnh hưởng nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt trong việc xóa đói giảm nghèo đến đồng bào thiểu số.
 • Minh Hóa (Quảng Bình): Đưa người dân thoát lũ, thoát nghèo
  (TN&MT)- Với Quảng Bình và cả nước, huyện Minh Hóa được “mẹ tự nhiên” sắp đặt cho một vị trí không mấy thuận lợi. Một mặt là núi cao, giao thông cách trở, nhưng mặt khác Minh Hoá lại vẫn phải thường xuyên hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng mỗi mùa bão về. Trong bối cảnh đó, chính quyền các cấp của Minh Hoá luôn trú trọng công tác di dời, tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
 • Bán tín chỉ các-bon sao cho được giá?
  (TN&MT) - Việc mua bán tín chỉ các-bon ở Việt Nam đã manh nha từ vài năm trở lại đây. Do chưa có các quy định cụ thể nên hầu hết các hoạt động mua bán, trao đổi đều thực hiện tự phát theo nhu cầu của bên mua là các tổ chức quốc tế. Để hiểu rõ hơn về những thách thức trong phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, phóng viên Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Vũ Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu về vấn đề này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO