Công đoàn PV GAS triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

PV | 24/03/2022, 16:28

Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 và triển khai kế hoạch hoạt động trong những tháng tiếp theo.

Năm 2022, Công đoàn (CĐ) PV GAS xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác. Thứ nhất là tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm được điều này, CĐ PV GAS xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội CĐ III để thực hiện; Hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp lại các Ban chuyên đề CĐ TCT theo hướng gọn nhẹ: Chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, nhân sự tinh gọn; tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ CĐ cùng với tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ thuộc diện quy hoạch; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên trong BTV, BCH và các thành viên trong các Ban chuyên đề.

1.-lanh-dao-td-tham-du-hoi-nghi.jpg
Lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam luôn động viên phát triển phong trào Công đoàn PV GAS

Thứ 2 là đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ CĐ. Trong đó, CĐ PV GAS sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trình độ cho đoàn viên, NLĐ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với CĐ; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức của CĐ và NLĐ để CĐ thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ…; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ SXKD.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phong trào đóng góp ý tưởng sáng kiến, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, nghiên cứu hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình SXKD, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc luôn được các cấp CĐ PV GAS quan tâm triển khai mạnh mẽ. Đây cũng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ PV GAS trong năm 2022. Trong năm, CĐ sẽ tiếp tục phát động phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến; triển khai tích cực, hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do CĐ DKVN phát động. Bên cạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động tham gia phong trào, nhằm đảm bảo tính dễ tiếp cận, đơn giản, minh bạch, công bằng trong công tác sáng kiến cải tiến, CĐ PV GAS thông qua quy trình tiếp nhận, ghi nhận, đánh giá đơn giản, ngắn gọn, phù hợp cơ cấu tổ chức; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở - CĐ cơ sở gồm cả nguồn lực tài chính, quyền khen thưởng để động viên kịp thời; đa dạng hình thức khen thưởng (hiện vật - hiện kim, điểm thưởng an toàn, điểm KPIs, nâng lương, điều chỉnh lương...).

2.-quan-tam-phong-trao-nu.jpg
Công đoàn PV GAS quan tâm và khuyến khích các chương trình nữ công

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 của CĐ PV GAS trong năm 2022 là tích cực tham gia công tác xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ của các cấp CĐ; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội trong toàn TCT; Thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ, đột xuất để giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm quyền lợi của NLĐ.

Thứ 5, trong tình hình dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong năm 2022, CĐ PV GAS tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định; tiếp tục cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng với tình hình mới. Trong đó đặc biệt quan tâm đến NLĐ bị mắc bệnh Covid-19 và NLĐ khó khăn (thu nhập dưới 4,5 triệu, mất việc, chờ việc không hưởng lương, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…); Áp dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn TCT.

Thứ 6, CĐ tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác an toàn – bảo hộ lao động; Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; Duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào ghi thẻ STOP, chương trình 5S và lan tỏa văn hóa An toàn đến tất cả các đơn vị trong toàn TCT.

Thứ 7 là tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác tái tạo và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và yêu cầu về việc xây dựng nét văn hóa đặc trưng của PV GAS; Tuyên truyền, vận động người lao động tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD hàng năm của TCT/đơn vị; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng chủ trương tái tạo văn hóa Petrovietnam; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống và văn hóa PV GAS.

3.-khoi-cong-cong-trinh.jpg
PV GAS luôn tích cực tham gia đóng góp phát triển cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ASXH

Thứ 8, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ cũng như trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi cho NLĐ rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hợp tác trong công việc, Công đoàn PV GAS phối hợp với Ban điều hành/Lãnh đạo TCT, Đoàn TN, Hội CCB xây dựng chương trình, quy định, quy chế phối hợp, kế hoạch hoạt động nhằm chăm lo, đảm bảo quyền lợi của NLĐ, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ và các đoàn thể, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 9 là triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng đổi mới thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ SXKD; phát động thi đua các đợt bảo dưỡng sửa chữa dừng khí và thi đua hoàn thành các dự án trọng điểm của TCT; Biểu dương, khen thưởng kịp thời, tập thể, cá nhân có thành tích, đặc biệt là đoàn viên, NLĐ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả;…

Trong 3 tháng đầu năm, Công đoàn PV GAS đã bám sát, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ sở cũng như diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, tiêu biểu như: Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng Ngày thành lập Đảng (3/2), mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước; Hướng dẫn triển khai chuyên đề của năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch truyền thông công đoàn năm 2022; Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐ cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, thăm hỏi và tặng quà Tết cho NLĐ, cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; Phát động thi đua đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022; Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tổ chức hoạt động kỷ niệm và tặng quà cho NLĐ nữ từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ khó khăn TCT;…

Trong thời gian tới, CĐ PV GAS định hướng sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và tổ chức tốt các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm trong năm theo chỉ đạo của CĐ Dầu khí Việt Nam và Ban thường vụ Đảng ủy TCT nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, với mục tiêu chính là chăm lo đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội khóa III của CĐ Tổng công ty.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
 • PV GAS: Xanh hóa các công trình khí
  Trong những năm qua, việc phủ xanh các nhà máy, công trình khí luôn được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quan tâm triển khai. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của PV GAS nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
 • Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao
  Thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong nhiều năm qua về đẩy mạnh xử lý, tái chế tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã không ngừng nỗ lực và tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cho vấn đề này và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
 • Tập đoàn TKV làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh
  Sáng 02/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD và công tác đầu tư của TKV trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đồng chủ trì buổi làm việc.
 • Mực nước lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành
  Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ chính là cắt giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn hán vào mùa khô và phát điện đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều đợt xả nước để chống hạn hán ở vùng hạ du, nước trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xuống mức báo động về mực nước chết.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO