Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" - Những điều đọng lại

Việt Hải | 01/03/2023, 21:55

(TN&MT) - Không chỉ mang đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã truyền đi những thông điệp ý nghĩa về sứ mệnh của văn hóa và trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt, thể hiện trong Diễn văn kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày.

tt-1677636129569402891830.jpg
Trong Diễn văn Kỷ niệm, Thủ tướng khẳng định, Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố anh hùng, đúng vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân

Diễn văn Kỷ niệm đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận, truyền đi trên sóng truyền hình trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thủ tướng khẳng định, Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố anh hùng, đúng vào thời điểm đẹp nhất của mùa xuân mà Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới đã khắc họa:“Ngày xuân con én đưa thoi/ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi/ Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”.

Theo Thủ tướng, văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc, là những giá trị vật chất, tinh thần mà dân tộc đó sáng tạo ra trong lịch sử, được chắt lọc trong quá trình phát triển, tiếp biến theo thời gian. Trong hành trình của dân tộc Việt Nam với biết bao thăng trầm lịch sử, văn hóa luôn bám sâu gốc rễ vào các giá trị nguồn cội của dân tộc, tạo thành dòng chảy liên tục và bền bỉ làm nên sức mạnh Việt Nam, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng lãnh thổ và mưu đồ xâm lăng văn hóa nước ta.

ac-lien-khuc-trong-chuong-1-cua-chuong-trinh-nghe-thuat.jpg

Bởi xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân tộc, bám sâu vào ba nguyên tắc “dân tộc”, “khoa học”, “đại chúng”, 80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thủ tướng chỉ rõ, tư tưởng lý luận của Đề cương được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện của Đảng; đặc biệt là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trên cơ sở đó, Nhà nước đã cụ thể hóa, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, phục vụ thiết thực công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

80 năm qua, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã có quyền tự hào về chặng đường phát triển văn hóa dân tộc và những đóng góp to lớn của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ vào công cuộc cứu quốc và kiến quốc. Nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.

Những thành tựu to lớn đó là nhờ có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý sát sao của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và quảng đại quần chúng nhân dân, mà trực tiếp, nòng cốt là đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cơ sở kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo, hiệu quả “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong các giai đoạn cách mạng khác nhau.

chuong-trinh-do-bo-vhtt-dl-chu-tri-phoi-hop-cung-ban-tuyen-giao-trung-uong-dai-truyen-hinh-viet-nam-thuc-hien-nhan-dip-ky-niem-80-nam-ra-doi-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-1943-2023.jpeg
Cùng với các mặt trận chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa đang ngày càng khẳng định là vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Trong Diễn văn Kỷ niệm, khẳng định rõ quan điểm chân lý “văn hóa là một mặt trận”, Thủ tướng nhấn mạnh: "Văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà đã trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng, như Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu đã viết: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Trên “mặt trận không tiếng súng”, văn hóa đã góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái ác, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; truyền cảm hứng, cổ vũ, lan tỏa các giá trị cao đẹp của dân tộc, của con người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đang dần vươn ra thế giới với nhiều giá trị, sản phẩm độc đáo được bạn bè quốc tế trân trọng và đón nhận".

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, trong tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, bên cạnh cơ hội, vận hội mới, những thách thức, khó khăn cũng thường trực song hành. Những biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa đang diễn biến hết sức phức tạp. Cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa trở nên khốc liệt hơn; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức mới với nhiều khó khăn hơn.

Chúng ta đã chứng kiến biết bao tấm gương cao đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội với khát vọng đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhưng chúng ta cũng trăn trở, băn khoăn khi những “luồng khí độc” văn hóa tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Giải pháp nào để “gạn đục, khơi trong” trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, trong sự tác động mạnh mẽ của công nghệ, trong sự cạnh tranh gay gắt của các nền tảng mạng xã hội là câu hỏi lớn mà mỗi người có trách nhiệm với dân tộc, với đất nước cần phải đặt ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, chúng ta cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ những định hướng lớn, quan điểm xuyên suốt, đồng thời phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa những nội dung trong “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Chúng ta cần quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc về yêu cầu: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”…

Chúng ta cần nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động để văn hóa thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cần phải tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá; đầu tư thích đáng cả về nguồn lực con người, vật chất cho phát triển văn hóa theo chiều sâu, nhanh, bền vững. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

chieu-cheo-ngay-xuan-anh-nguyen-thi-thanh.-nguon-nhiepanhdoisong.vn.jpg
Bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của văn hóa dân tộc là góp phần nuôi dưỡng nền văn hóa Việt Nam

Cùng với đó là hàng loạt các vấn đề về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhân dân và môi trường văn hóa số phù hợp với công cuộc chuyển đổi số hiện nay và tương lai; là việc cải thiện hơn nữa điều kiện thụ hưởng văn hóa của nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn hoá, văn nghệ, văn học nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của văn hóa dân tộc.

Một nền công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc và phù hợp với văn hoá, điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam cũng được đề cập tại Diễn văn.

Để Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu, hội nhập văn hoá, để nền văn hóa Việt Nam cùng hệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể lan tỏa và trở thành một trong những tiêu chí định giá, nâng tầm vị thế Việt Nam; để văn hóa mãi mãi là hồn cốt của dân tộc Việt Nam; để văn hóa mãi mãi trường tồn cùng dân tộc… theo Thủ tướng, không ai khác, là trách nhiệm của Đảng, của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và của mỗi công dân Việt Nam mà sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là một trong những hoạt động trọng tâm, trọng điểm đáng khích lệ.

Bởi “Văn hóa còn thì dân tộc còn”!

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Chương trình diễn ra tối ngày 28/2 tại Nhà hát lớn Việt Nam.

Chương trình được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi; Chương 2: Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa; Chương 3: "Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn".

Chương trình đã cống hiến cho đại biểu và khán giả những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà một trong những điểm nhấn ấn tượng là hai ca khúc "Ngọn đuốc soi đường" và "Văn hóa trường tồn cùng dân tộc" được Ban tổ chức đặt hàng nhạc sĩ viết riêng cho chương trình.

Bài liên quan
 • 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và vinh dự, trách nhiệm của những người làm báo
  (TN&MT) - Họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là dịp để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tinh thần báo chí cách mạng, khẳng định, lan tỏa ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vươn tầm thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ bế mạc và trao thưởng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
  Tối 13/5, tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất đã bế mạc và trao thưởng cho các hạng mục phim đoạt giải. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và trao giải tại Liên hoan.
 • Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/6
  (TN&MT) - Sáng 10/5, tại TP.HCM, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Họp báo giới thiệu Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023. Sự kiện quan trọng này sẽ diễn ra từ ngày 03/6 - 06/6 với nhiều điểm mới hấp dẫn, hướng tới chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”.
 • Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023
  20 giờ tối ngày 9/5, tại Nhà hát Trung Vương (TP. Đà Nẵng) đã khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 (DANAFF I) với chủ đề “Mang Đà Nẵng đến Châu Á và mang Châu Á đến Đà Nẵng".
 • Khát vọng… cất lên từ bản
  (TN&MT) - Một bản làng xa xôi của Lai Châu đã đạt thương hiệu điểm du lịch cộng đồng  hấp dẫn nhất ASEAN. Ở đó, ngoài những gì thiên nhiên ban tặng, còn có những con người biết vươn lên từ số phận, biết gắn kết cộng đồng để cùng nhau thoát nghèo bền vững… Đặc sản "tinh thần" của họ là nghị lực con người, nghị lực tập thể mà khó ở nơi đâu có được...
 • Lai Châu: Chú trọng liên kết hợp tác du lịch
  (TN&MT) - Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành của ngành Du lịch Lai Châu là một trong những hướng đi bền vững, nhằm kích cầu ngành du lịch của địa phương.
 • TP Đồng Hới: Tưng bừng Lễ hội đường phố và Lễ hội chèo cạn-múa bông
  (TN&MT)  -Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2023”, chiều tối 28/4, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ hội đường phố và Lễ hội chèo cạn-múa bông với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo.
 • Thanh Hóa: Khai mạc "Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An" năm 2023
  Nhân kỷ niệm 62 năm ngày kết nghĩa giữa TP. Thanh Hóa – TP. Hội An, tối ngày 27/4/2023, tại Công viên Hội An; Thành ủy, HĐND, UBND TP. Thanh Hoá đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2023.
 • Người dân Mê Linh dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng
  (TN&MT) - Ngày 27-4 (tức ngày 8 tháng Ba năm Quý Mão), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đông đảo tầng lớp nhân dân huyện Mê Linh đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43 - 2023).
 • Lào Cai: Ngày hội sách “Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”
  (TN&MT) - Ngày 20/4, UBND tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.
 • Cần Thơ: Khai mạc Hội sách lần thứ IV năm 2023
  (TN&MT) - Ngày 20/4, tại Thư viện TP. Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông  TP. Cần Thơ đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội sách TP. Cần Thơ lần thứ IV năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề “Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên,... đến tham quan, trải nghiệm.
 • Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất sẽ được tổ chức từ ngày 9 - 13/5/2023
  Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 (Da Nang Asian Film Festival – DANAFF I) sẽ được tổ chức từ ngày 9 - 13/5/2023 do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng cùng các Sở ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện.
 • Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới 2023
  (TN&MT) - Được tổ chức từ ngày 25/4-1/5/2023, “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023" có nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí độc đáo, ấn tượng, hứa hẹn làm vừa lòng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
 • Bắc Ninh: Tổ chức lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc năm 2023
  Sáng 14/4, tại khu vực Công viên Hồ Điều hòa Văn Miếu (thành phố Bắc Ninh) diễn ra lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO