Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các DTTS - Bài 3: Sơn La rà soát đất nông lâm trường để cấp đất cho đồng bào

Nguyễn Nga | 18/05/2022, 19:02

(TN&MT) - Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Sơn La có hơn 1,2 triệu dân, 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, tỉnh Sơn La rất chú trọng thực hiện chính sách về đất đai cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hiệu quả từ các chủ trương, chính sách

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có 27 xã thị trấn, trong đó 16 xã thuộc khu vực III, 3 xã khu vực II; đồng bào DTTS chiếm trên 89%. Xác định phải thực hiện tốt các chính sách dân tộc để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từ năm 2019 tới nay, UBND huyện đã hỗ trợ đất sản xuất cho 24 hộ, hỗ trợ ổn định định canh định cư cho 36 hộ; chuyển đổi nghề cho 169 hộ; triển khai 6 dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho 264 hộ dân. Đặc biệt, đã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại khu vực giáp ranh giữa bản Suối Vạch, xã Kim Bon với 4 bản xã Bắc Phong, khu vực 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đến nay, người dân đã đồng lòng với kết quả hòa giải, huyện đã cấp GCNQSDĐ cho các hộ đủ điều kiện.

a1(1).jpg

Sơn La quan tâm thực hiện chính sách về đất đai cho đồng bào các dân tộc.

Ông Mùa A Dê, Trưởng phòng Dân tộc huyện Phù Yên cho biết: Bằng nguồn vốn của các chương trình, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, đã từng bước giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ về đất ở cho 115 hộ, nhà ở cho 200 hộ; đất sản xuất cho 600 hộ; đầu tư 2 dự án định canh định cư vùng đặc biệt khó khăn…

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2008-2016, thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt; Chương trình 135 giai đoạn III; Chương trình định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và một số chương trình, dự án khác, tỉnh Sơn La đã xây dựng được 15 điểm định canh định cư tập trung ổn định cho 714 hộ dân; vận động di chuyển và ổn định đời sống cho 245 hộ theo hình thức định canh định cư xen ghép. Hỗ trợ đất sản xuất được 696 ha cho 1.248 hộ; hỗ trợ máy móc, nông cụ cho hơn 7.700hộ; hỗ trợ nước phân tán cho hơn 9.200 hộ...

a2.jpg

Đồng bào Mông xã Kim Bon, huyện Phù Yên vui mừng khi được nhận “sổ đỏ”.

Năm 2017, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sơn La tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các hộ thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thành các điểm định canh định cư tập trung nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào DTTS còn du canh du cư. Qua đó, có 1.640 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất ở và hơn 19.000 hộ có nhu cầu hỗ trợ về đất sản xuất… Hoàn thành 10 điểm định canh định cư tập trung cho 516 hộ.

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Triển khai chính sách đất đai cho đồng bào, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo số hộ đồng bào DTTS thuộc vùng khó khăn còn thiếu đất sản xuất so với định mức; từ đó, trình UBND tỉnh Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bố trí sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ tín dụng cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020.

Cùng với đó, phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu với UBND tỉnh rà soát, chuyển đổi đất lâm nghiệp gắn với điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng để cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS. Với các trường hợp đồng bào được thực hiện miễn tiền sử dụng đất được triển khai đúng quy định.

a3(1).jpg

Đẩy mạnh rà soát nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc biệt, để giao đất, cấp GCN cho các hộ thiếu đất, Sở đã rà soát diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê của các Công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để thu hồi diện tích đất do các Công ty sử dụng kém hiệu quả, tự nguyện trả lại, diện tích đất của các Công ty, đơn vị bị giải thể để giao cho UBND cấp huyện quản lý. Qua đó, các công ty nông, lâm nghiệp đã chuyển giao cho địa phương hơn 13.500ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp hơn 4.600ha, đất lâm nghiệp và đất trồng rừng trên 6.000ha, đất rừng phòng hộ gần 2.700ha, đất phi nông nghiệp 5,2 ha. Với phần diện tích đất này, các huyện đang lập phương án sử dụng để giao đất cho người dân, trong đó có các hộ gia đình DTTS.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là việc thống kê tổng hợp số liệu các hộ đồng bào DTTS thiếu đất ở một số xã, bản chưa được chính xác, đầy đủ. Nguyên nhân do Sơn La chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính phủ trùm. Có nhiều nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ được vẽ sơ đồ; có những nơi diện tích đất sản xuất do hộ tự kê khai. Những xã, thôn đặc biệt khó khăn hầu hết ở xa trung tâm, nhận thức về pháp luật đất đai của người dân còn hạn chế.

Phấn đấu giải quyết 80% tình trạng thiếu đất giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, với mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành 50% số điểm định canh định cư; giải quyết 80% số hộ di cư không theo quy hoạch và tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Đến năm 2030, hoàn thành 100% các điểm định canh định cư, không còn tình trạng di cư tự do không theo quy hoạch; xóa bỏ nhà tạm và giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS.

Sơn La hiện có 202/204 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, 126 xã khu vực III; 10 xã khu vực II và 66 xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; có 1.449 bản đặc biệt khó khăn. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 44% số xã vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn NTM; giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn. Đến năm 2030, tiếp tục thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển KT-XH giữa đô thị và các xã vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm; 70% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM…

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, tỉnh đã giao các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã triển khai trước đó, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn thiếu đất mới phát sinh đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương; xác định rõ đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể… Dự kiến, quỹ đất để giao cho đồng bào gồm đất thu hồi từ các nông, lâm trường; đất khai hoang, phục hóa; đất hiến tặng, mua, chuyển nhượng tự nguyện, chuyển nhượng giữa các hộ thiếu đất; đất thu hồi từ các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai… Những nơi không còn quỹ đất, ưu tiên hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm cho đồng bào, phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề.

Bài liên quan
 • Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các DTTS - Bài 2: Cao Bằng tập trung giải quyết khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, có đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 95% dân số toàn tỉnh, tỉnh Cao Bằng đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Song, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào các DTTS vẫn còn là một “bài toán khó” đối với tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
(TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 • Kon Tum: Tích cực vận động người đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp chính quyền địa phương và hội, đoàn thể tỉnh Kon Tum đã tích cực vận động người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn, làng.
 • “Xanh - sạch - sáng” các thánh đường ở Cố đô Huế
  (TN&MT) - Thời gian qua, giáo dân Công giáo ở các xứ đạo trung tâm TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “xanh - sạch – sáng” trong khuôn viên các thánh đường, thể hiện tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”.
 • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
 • Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá vùng DTTS&MN - Bài 1: “Đòn bẩy” từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030
  (TN&MT) - Năm 2022, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát huy tốt nhất nguồn lực từ chương trình để từng bước thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần ổn định các khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo đảm cho việc phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
 • Bến Tre: Quan tâm đồng bào DTTS xây dựng quê hương giàu mạnh
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre; đặc biệt trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, góp phần cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.
 • Cần Thơ: Tăng cường công tác cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung, người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.
 • Chứng nhận rừng theo tiêu chuẩn FSC góp phần bảo vệ môi trường nhìn từ cơ sở
  Diện tích rừng ở Việt Nam hàng chục năm qua đang suy giảm nghiêm trọng, một phần là do chặt phá rừng bừa bãi và nạn buôn lậu gỗ, cũng như chính sách lỏng lẻo trong quản lý và khai thác rừng của chúng ta đem đến. Để quản lý rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống và hành trình tiêu thụ sản phẩm từ rừng, Tuyên Quang là một trong những tỉnh tiên phong và đã đem lại hiệu quả nhất hiện nay.
 • Quế Phong (Nghệ An): Đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong vấn đề cấp “sổ đỏ”
  (TN&MT) - Qua thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Quế Phong hiện có trên 80% phụ nữ đứng tên trong “sổ đỏ” của gia đình. Để đạt được kết quả này là một nỗ lực rất lớn của cả cán bộ và người dân trên địa bàn huyện và sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” do Viện tư vấn Phát triển Kinh tế- Xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) hỗ trợ thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO