Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các DTTS - Bài 3: Sơn La rà soát đất nông lâm trường để cấp đất cho đồng bào

Nguyễn Nga | 18/05/2022, 19:02

(TN&MT) - Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Sơn La có hơn 1,2 triệu dân, 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, tỉnh Sơn La rất chú trọng thực hiện chính sách về đất đai cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hiệu quả từ các chủ trương, chính sách

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có 27 xã thị trấn, trong đó 16 xã thuộc khu vực III, 3 xã khu vực II; đồng bào DTTS chiếm trên 89%. Xác định phải thực hiện tốt các chính sách dân tộc để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từ năm 2019 tới nay, UBND huyện đã hỗ trợ đất sản xuất cho 24 hộ, hỗ trợ ổn định định canh định cư cho 36 hộ; chuyển đổi nghề cho 169 hộ; triển khai 6 dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho 264 hộ dân. Đặc biệt, đã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại khu vực giáp ranh giữa bản Suối Vạch, xã Kim Bon với 4 bản xã Bắc Phong, khu vực 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đến nay, người dân đã đồng lòng với kết quả hòa giải, huyện đã cấp GCNQSDĐ cho các hộ đủ điều kiện.

a1(1).jpg

Sơn La quan tâm thực hiện chính sách về đất đai cho đồng bào các dân tộc.

Ông Mùa A Dê, Trưởng phòng Dân tộc huyện Phù Yên cho biết: Bằng nguồn vốn của các chương trình, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, đã từng bước giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ về đất ở cho 115 hộ, nhà ở cho 200 hộ; đất sản xuất cho 600 hộ; đầu tư 2 dự án định canh định cư vùng đặc biệt khó khăn…

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2008-2016, thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt; Chương trình 135 giai đoạn III; Chương trình định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và một số chương trình, dự án khác, tỉnh Sơn La đã xây dựng được 15 điểm định canh định cư tập trung ổn định cho 714 hộ dân; vận động di chuyển và ổn định đời sống cho 245 hộ theo hình thức định canh định cư xen ghép. Hỗ trợ đất sản xuất được 696 ha cho 1.248 hộ; hỗ trợ máy móc, nông cụ cho hơn 7.700hộ; hỗ trợ nước phân tán cho hơn 9.200 hộ...

a2.jpg

Đồng bào Mông xã Kim Bon, huyện Phù Yên vui mừng khi được nhận “sổ đỏ”.

Năm 2017, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sơn La tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các hộ thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn; hoàn thành các điểm định canh định cư tập trung nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào DTTS còn du canh du cư. Qua đó, có 1.640 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất ở và hơn 19.000 hộ có nhu cầu hỗ trợ về đất sản xuất… Hoàn thành 10 điểm định canh định cư tập trung cho 516 hộ.

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Triển khai chính sách đất đai cho đồng bào, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo số hộ đồng bào DTTS thuộc vùng khó khăn còn thiếu đất sản xuất so với định mức; từ đó, trình UBND tỉnh Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bố trí sắp xếp ổn định dân cư và hỗ trợ tín dụng cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020.

Cùng với đó, phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu với UBND tỉnh rà soát, chuyển đổi đất lâm nghiệp gắn với điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng để cấp Giấy chứng nhận đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS. Với các trường hợp đồng bào được thực hiện miễn tiền sử dụng đất được triển khai đúng quy định.

a3(1).jpg

Đẩy mạnh rà soát nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc biệt, để giao đất, cấp GCN cho các hộ thiếu đất, Sở đã rà soát diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê của các Công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để thu hồi diện tích đất do các Công ty sử dụng kém hiệu quả, tự nguyện trả lại, diện tích đất của các Công ty, đơn vị bị giải thể để giao cho UBND cấp huyện quản lý. Qua đó, các công ty nông, lâm nghiệp đã chuyển giao cho địa phương hơn 13.500ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp hơn 4.600ha, đất lâm nghiệp và đất trồng rừng trên 6.000ha, đất rừng phòng hộ gần 2.700ha, đất phi nông nghiệp 5,2 ha. Với phần diện tích đất này, các huyện đang lập phương án sử dụng để giao đất cho người dân, trong đó có các hộ gia đình DTTS.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là việc thống kê tổng hợp số liệu các hộ đồng bào DTTS thiếu đất ở một số xã, bản chưa được chính xác, đầy đủ. Nguyên nhân do Sơn La chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính phủ trùm. Có nhiều nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ được vẽ sơ đồ; có những nơi diện tích đất sản xuất do hộ tự kê khai. Những xã, thôn đặc biệt khó khăn hầu hết ở xa trung tâm, nhận thức về pháp luật đất đai của người dân còn hạn chế.

Phấn đấu giải quyết 80% tình trạng thiếu đất giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, với mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành 50% số điểm định canh định cư; giải quyết 80% số hộ di cư không theo quy hoạch và tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Đến năm 2030, hoàn thành 100% các điểm định canh định cư, không còn tình trạng di cư tự do không theo quy hoạch; xóa bỏ nhà tạm và giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS.

Sơn La hiện có 202/204 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, 126 xã khu vực III; 10 xã khu vực II và 66 xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; có 1.449 bản đặc biệt khó khăn. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 44% số xã vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn NTM; giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn. Đến năm 2030, tiếp tục thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển KT-XH giữa đô thị và các xã vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm; 70% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM…

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, tỉnh đã giao các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã triển khai trước đó, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn thiếu đất mới phát sinh đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương; xác định rõ đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể… Dự kiến, quỹ đất để giao cho đồng bào gồm đất thu hồi từ các nông, lâm trường; đất khai hoang, phục hóa; đất hiến tặng, mua, chuyển nhượng tự nguyện, chuyển nhượng giữa các hộ thiếu đất; đất thu hồi từ các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai… Những nơi không còn quỹ đất, ưu tiên hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm cho đồng bào, phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề.

Bài liên quan
 • Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các DTTS - Bài 2: Cao Bằng tập trung giải quyết khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, có đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 95% dân số toàn tỉnh, tỉnh Cao Bằng đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Song, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào các DTTS vẫn còn là một “bài toán khó” đối với tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
 • Bắc Quang – Hà Giang: Đưa nhiều chương trình vì mục tiêu giảm nghèo tới gần người dân
  Hàng loạt chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương và tỉnh Hà Giang đang được huyện Bắc Quang tích cực triển khai sâu rộng tới người dân thông qua các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể và có kiểm tra, giám sát nghiêm túc, nhờ đó bước đầu đã giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Quang.
 • Phú Yên: Tìm giải pháp cho những công trình nước sạch vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Phú Yên là một trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Người dân nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nghịch lý là hiện nay hàng chục công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng đã bị bỏ hoang từ nhiều năm qua.
 • Nuôi dê thương phẩm giúp nhiều hộ dân đổi đời
  Thời gian qua, việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê thương phẩm và liên kết trong chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm đang từng bước đem lại hiệu quả kinh tế lớn, đồng thời mở ra hướng đi mới cho hàng chục hộ dân ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Theo số liệu báo cáo, ước tính tổng đàn Dê thương phẩm của huyện đến hết tháng 6/2023 đạt khoảng 10.000 con.
 • Mường Lát (Thanh Hóa): Cuộc sống mới ở khu tái định cư
  Bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đa số người dân trong bản thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Phần lớn các hộ dân dựng nhà bên những sườn núi cheo leo, nên luôn phải đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao vào mùa mưa lũ. Nhưng giờ đây người dân trong bản không còn phải nơm nớp lo sợ, bởi khu tái định cư do Nhà nước đầu tư khang trang, đồng bào đã và đang bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.
 • Bắc Quang - Hà Giang: Nỗ lực giúp dân xóa nghèo bền vững
  Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bắc Quang đã chủ động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả giúp hàng chục hộ dân xóa nghèo và vươn lên khá giả.
 • Sắc xanh xứ đạo xã Phú Sơn
  Bà con giáo xứ tại xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) luôn nêu cao phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
 • Theo chân cán bộ kiểm lâm “cắm bản”
  (TN&MT) - Dọc theo những con đường đến với xã vùng biên Phiêng Pằn của huyện Mai Sơn (Sơn La), trên những quả đồi bạc màu, hoang hóa ngày nào, đang xanh lên màu xanh của những cánh rừng. Trong thành công ấy, có bóng dáng, sự nỗ lực quên mình của người kiểm lâm viên địa bàn ngày ngày “bám đất, bám rừng”.
 • Cây dược liệu- Cây xóa nghèo bền vững ở các huyện miền Núi
  Cùng với chính sách xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ, trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo cho bà con các huyện miền Núi. Trong những chương trình đó thì phát triển nguồn lực tại chỗ là một trong những thế mạnh của người dân như: Phát triển và bảo vệ rừng, trồng cây lâm nghiệp, nông nghiệp, trồng dược liệu… Nhờ đó, người dân vùng sâu, vùng xa Xứ Thanh đã thoát nghèo bền vững.
 • Lễ cầu mưa của dân tộc Hà Nhì
  (TN&MT) - Hàng năm từ 15/5 - 15/7 (âm lịch) người Hà Nhì ở Mường Nhé (Điện Biên) lại chuẩn bị cho Tết mùa mưa (Dế khù chà – theo tiếng Hà Nhì). Đây là dịp để người Hà Nhì cầu mong cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa tốt tươi, con cháu họ được sum vầy hạnh phúc. Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh thì đó còn là thời điểm họ cảm tạ thần mưa đã dâng nước suối đủ tưới mát cây cối, ruộng đồng, không làm lũ ống, lũ quét... Cảm tạ đất trời đã che chở họ trong cả một năm qua.
 • Người Mạ giữ rừng vì giá trị truyền thống
  (TN&MT) - Nghề giữ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) đã mang lại nguồn thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Mạ từ khoản kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng. Với đại đa số các hộ dân tại đây, giữ rừng không chỉ mang lại thu nhập mà còn là trách nhiệm với tổ tiên và các thế hệ mai sau bởi nghề rừng được xem như một nghề truyền thống.
 • Đồng bào Cơ Tu giữ rừng
  (TN&MT) - Ngàn đời nay, đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) xem rừng như người Mẹ vĩ đại che chở mang lại sự sống cho dân làng. Chính từ sự ngưỡng vọng, tôn vinh, trân trọng ấy nên người dân Tây Giang luôn yêu quý, bảo vệ rừng.
 • Chính sách cấp nước sạch cho bà con dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Hiện nay, nhiều thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn và thiếu thốn, đặc biệt là thiếu nguồn nước sạch cho sinh hoạt của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã đưa vấn đề hỗ trợ nước sinh hoạt bao gồm hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung là một trong những trọng điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO