Tài nguyên nước

Cần đánh giá tác động khi tăng giá nước sinh hoạt

Khương Trung - Trường Giang (thực hiện) 08/06/2023 10:58

(TN&MT) - Theo chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng, được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của luật hiện hành, hoàn thiện khung pháp lý cho an ninh nguồn nước, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh nước cho sinh hoạt.

Để có thêm ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ĐBQH Ma Thị Thúy - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

db-ma-thi-thuy.jpg
ĐBQH Ma Thị Thúy - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Thực tế cho thấy, qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước, vấn đề quản lý nhà nước về tài nguyên quan trọng này vẫn còn vướng mắc, bất cập. Cụ thể, nhiều chuyên gia cho rằng, Luật còn thiếu quy định cụ thể liên quan đến điều hòa, phân bổ nguồn nước, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vấn đề bổ sung nhân tạo nước dưới đất; vấn đề giảm thiểu ngập lụt đô thị, định giá đầy đủ giá trị của tài nguyên nước.

Ngoài ra, việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước ở một số nơi còn chưa nghiêm, việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm chưa được thực hiện tốt; các cơ chế tài chính, chế tài, công cụ kiểm soát, giám sát chưa hiệu quả; các cơ chế hợp tác, giải quyết các vấn đề nước xuyên biên giới còn chưa đồng bộ; sự phối hợp chưa đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành; một số nội dung của pháp luật có liên quan chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Tài nguyên nước… Do đó, cần thiết phải sửa đổi Luật Tài nguyên nước hiện hành.

ĐBQH Ma Thị Thúy

PV: Thưa bà! Bà đánh giá thế nào về quá trình xây dựng Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của Chính phủ?

Đại biểu Ma Thị Thúy: Qua nghiên cứu Tờ trình và Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Dự thảo Luật đã được chuẩn bị chu đáo từ khâu nghiên cứu, xây dựng đến lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng sử dụng nước, các cơ quan quản lý nước; tham khảo pháp luật và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các ủy ban của Quốc hội. Việc soạn thảo dự án Luật đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

PV: Điều 4 Dự thảo Luật đã bổ sung quy định nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tại, bà đánh giá thế nào về quy định này?

Đại biểu Ma Thị Thúy: Điều 4 Dự thảo Luật đã kế thừa quy định của Dự thảo Luật Tài nguyên nước năm 2013, đồng thời, bổ sung nhiều nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Các nội dung được bổ sung, chỉnh sửa sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện.

Nội dung này đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra và có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, tôi đồng tình và đề nghị Dự thảo cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức lưu vực sông, đặc biệt là chức năng về điều tra, đánh giá trữ lượng nước, lập quy hoạch; điều hòa khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông; giám sát khai thác, sử dụng nước, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái… để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước lưu vực sông.

PV: Dự thảo Luật đã quy định các công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước; bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính nhằm làm rõ giá trị kinh tế của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo theo nguyên tắc kinh tế thị trường, bà đánh giá thế nào về các quy định này?

Đại biểu Ma Thị Thúy: Đối với việc bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính nhằm làm rõ giá trị kinh tế của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo theo nguyên tắc kinh tế thị trường, tôi cho rằng cần nghiên cứu bổ sung công cụ kinh tế, cơ chế tài chính liên quan đến phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy; đồng thời, đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực, lưu vực sông.

Chẳng hạn như quy định về thuế, phí về tài nguyên nước (Điều 65), đề nghị cần rà soát kỹ nội dung này để phù hợp với Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030...

3-1-.jpeg

PV: Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo tồn tài nguyên nước, hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước và nâng cao giá trị đóng góp của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế - xã hội, dưới góc độ địa phương, theo bà, Dự thảo Luật cần tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định nào?

Đại biểu Ma Thị Thúy: Tôi xin góp ý 3 nội dung cần tập trung sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật, cụ thể: Thứ nhất, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa lại các Điều, Khoản trong Mục 2 Chương II liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước cho phù hợp với các loại quy hoạch theo Luật Quy hoạch 2017.

Cụ thể, theo Luật Quy hoạch 2017, các quy hoạch về tài nguyên nước gồm có: Quy hoạch về tài nguyên nước (quy hoạch ngành quốc gia) và 3 loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là: Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Tuy nhiên, trong Dự thảo mới chỉ nhắc đến Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước và Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh là chưa đầy đủ các loại quy hoạch.

Do đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa lại quy định về nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh tại điểm đ khoản 1 Điều 19 và điểm c khoản 2 Điều 19 cho hợp lý với cấp độ quy hoạch, vì quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm, tầm nhìn từ 20 năm đến 30 năm nên việc phải xác định các công trình xây dựng trong quy hoạch là không khả thi, trong khi phạm vi các công trình điều tiết, trữ nước, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước là quá rộng, không cụ thể (chưa rõ công trình phát triển tài nguyên nước là loại công trình như thế nào) nên sẽ phát sinh vướng mắc khi thực hiện và có thể thường xuyên điều chỉnh, bổ sung...

Thứ hai, đề nghị nghiên cứu, quy định lại khoản 2, Điều 63 (Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ) cho phù hợp. Vì nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông, dòng chảy là một trong các nội dung phải có trong hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định là Bộ TN&MT hoặc UBND cấp tỉnh.

Thứ ba, đề nghị xem xét lại việc quy định nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh hoạt, được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 63 Dự thảo Luật. Cần có đánh giá tác động về mặt kinh tế - xã hội, giảm thiểu tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân do làm tăng giá nước sinh hoạt.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. Vinh (Nghệ An): Tất cả các mẫu nước sạch đều đạt yêu cầu
  Mới đây, vào ngày 06/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có báo cáo về kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại các nhà máy nước cung cấp cho thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Theo đó, tất cả 10/10 mẫu nước sạch đều đạt QCĐP 01:2021/NA.
 • Quảng Ngãi: Nhiều bất cập trong đầu tư công trình nước sạch
  Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hàng trăm công trình nước sạch, mỗi công trình có kinh phí đầu ít nhất là 500 triệu đồng, thậm chí có những công trình hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, vì nhiều lý do có hơn 90% các công trình cấp nước ở nông thôn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.
 • Mù Cang Chải (Yên Bái): Nhanh chóng khắc phục kênh mương thuỷ lợi sau mưa lũ
  (TN&MT) – Sau khi bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 8/2023, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các đơn vị tu sửa lại hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo đủ nước cho bà con sản xuất vụ mùa.
 • Ninh Thuận: Thực hiện vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
  (TN&MT) - Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
 • Để những mạch nguồn chảy mãi
  Việt Nam được dệt thêu bởi 3.450 sông, suối - tạo nên sự đa dạng cảnh sắc, con người và văn hóa độc đáo. Thế nhưng, sông ngòi - những mạch sống của các hệ sinh thái đang bị đầu độc bởi con người. Ngày nay, khó có thể kiếm được con sông nào giữ được một vài nét nguyên sơ.
 • Lạng Sơn: Đưa nước sạch đến với người dân vùng khó khăn
  (TN&MT) - Là tỉnh miền núi có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với hơn 270 hồ chứa, trên 970 đập dâng các loại, tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực nông thôn, góp phần tiết kiệm, giảm tỷ lệ thất thoát nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
 • Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất đề nghị thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  Sáng 29/8, UBDN TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức Hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.
 • Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1284/UBND-TNMT, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
 • Luật hóa quy định bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
  (TN&MT) - Để nâng cao vai trò của cơ quan quản lý tài nguyên nước trong việc thống nhất các hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên lưu vực sông hiện nay, đồng thời tăng cường chức năng, tính hiệu lực, hiệu quả về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phù hợp với yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung và luật hóa các quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
 • Tìm giải pháp làm "sống lại" 4 con sông nội đô
  (TN&MT) - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Làm “sống lại” 4 con sông nội đô: Tô Lịch – Kim Ngưu – Lừ - Sét”. TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và GS.TS Trần Đức Hạ, Ủy viên Ban thường vụ  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.
 • Kiến tạo quản lý bền vững tài nguyên nước: Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
  (TN&MT) - Diễn đàn các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 (YP4W 2023) với chủ đề "An ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam" vừa được UNESCO Việt Nam phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ NN&PTNT tổ chức tại tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc (Hà Nội).
 • Tạo hành lang pháp lý đồng bộ quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đến nay, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua công cụ cấp phép.
 • Hương Khê- Hà Tĩnh: Bất ổn ở một Dự án cấp nước sạch
  Hứng nước mưa, sắm dụng cụ đi xin nước về dùng là cách mà hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã làm nhiều năm nay để có nước đảm bảo vệ sinh sử dụng. Vậy nhưng, khi Dự án nhà máy cung cấp nước sạch được đầu tư xây dựng chính ngay trên địa bàn thì những người dân này lại không được đưa vào đối tượng phục vụ ?.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO