Bộ TN&MT xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thủy Nguyễn | 23/06/2021, 14:12

(TN&MT) - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính - đơn vị thường trực hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung,  Chương trình công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa, cập nhật thường xuyên các nhiệm vụ phát sinh và có kế hoạch triển khai hiệu quả từng nhiệm vụ đưa vào trong Chương trình hành động, trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ đầu mối theo dõi, thực hiện. Đồng thời, giao Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi tình hình thực hiện để đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao.

Trước đó, ngày 26/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2899/BTNMT-KHTC yêu cầu các đơn vị nghiên cứu dự thảo Chương trình hành động của Bộ và có ý kiến góp ý hoàn thiện. Đến nay, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã nhận được ý kiến của 29 đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở góp ý đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thiện nội dung dự thảo với các nội dung chính gồm 3 phần và phụ lục nhiệm vụ.

Dự thảo Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII đến năm 2045.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, cụ thể là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả, khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm của ngành; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, đưa Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển.

Linh hoạt vận dụng các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh, kinh tế carbon thấp trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với các mục tiêu về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Con người là trọng tâm, văn hóa là nền tảng, trình độ nhận thức, ý thức và trách nhiệm là những nội dung xuyên suốt trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải đặc biệt chú trọng đến ổn định, bền vững trong nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; góp phần xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động, các đơn vị thuộc Bộ quán triệt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” . Trong đó, đặc biệt chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; góp phần xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO