Bộ TN&MT ghi nhận ý kiến của các bộ, ngành về dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Lan Chi | 29/09/2022, 06:47

(TN&MT) - Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Trước đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) để trình Chính phủ vào tháng 8/2022, Bộ TN&MT đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, trong đó, đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ.

Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, nội dung Tờ trình Chính phủ của Bộ TN&MT đã làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản (sửa đổi) so với Luật Khoáng sản hiện hành, đó là “quy định việc điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý Nhà nước về khoáng sản”. Đồng thời đã xác định rõ: Các chính sách có tính chất kế thừa quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; Các chính sách có nội dung sửa đổi, bổ sung dẫn đến việc mở rộng phạm vi điều, kể cả các chính sách đã được quy định trong Luật Khoáng sản hiện hành nhưng có sự phát triển thêm hoặc có sửa đổi, bổ sung; Đã lượng hóa số điều hoàn toàn mới và sửa đổi, bổ sung một số điều để khẳng định đây là dự án Luật sửa đổi (thay thế).

anh-2-chuyen-de-khoang-san-min.jpg
Thăm dò, khai thác khoáng sản

Bộ TN&MT bổ sung điều quy định về “Đối tượng áp dụng” gồm: Cơ quan quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước; Tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản…

Về tên gọi của Dự án Luật, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, trong Tờ trình Chính phủ, Bộ TN&MT đã giải trình rõ các lý do, cơ sở của việc xác định lại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Khoáng sản (sửa đổi), các lý do dẫn đến phải thay đổi tên gọi thành “Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản”.

Cụ thể, Bộ đã đề xuất bổ sung đầy đủ quy định liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất, gồm: Điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất; Điều tra địa chất tai biến, địa chất môi trường; Địa chất công trình, địa chất đô thị; Điều kiện địa chất khác nhằm phản ánh đúng bản chất của công tác này theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Bộ đề xuất bổ sung các quy định trách nhiệm hoàn trả kinh phí Nhà nước đã đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất phục vụ xây dựng các công trình thuộc các ngành kinh tế.

Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung các quy định nhằm thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu khi khảo sát địa chất xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực khác như: Giao thông, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp... (phải nộp vào lưu trữ địa chất kết quả khảo sát địa chất thuộc Bộ TN&MT), đồng thời quy định đầy đủ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu này.

Bộ đề xuất bổ sung các quy định về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát, sỏi lòng sông; Các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản… nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện. Theo đó, đề cương Luật (sửa đổi) có 136 điều, gồm: Bãi bỏ 3 điều; bổ sung 58 điều mới hoàn toàn về nội dung (có 13 điều về địa chất); sửa đổi, bổ sung 43 điều (có 15 điều về địa chất) và giữ nguyên nội dung của 35 điều.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về một số chính sách cụ thể, Bộ TN&MT đã rà soát toàn bộ nội dung Báo cáo đánh giá tác động các chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), nội dung tóm tắt 5 chính sách được nêu trong Tờ trình Chính phủ.

Bên cạnh ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ: Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, Bộ đã tiếp thu, giải trình để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ.

anh-3-ong-thuy.jpg

Ông Vũ Đình Thủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai

Hướng tới hoàn thiện chính sách quản lý trong hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản

Việc xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) là cần thiết bởi Luật Khoáng sản năm 2010 đến nay đã không còn phù hợp. Một số luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Các quy định chưa phù hợp của Luật Khoáng sản 2010 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thống nhất, đồng bộ giữa các luật liên quan. Luật Khoáng sản mới cần hoàn thiện chính sách quản lý trong hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản, đồng thời quy định chi tiết, cụ thể hóa hơn ở một số chương, mục.

Cụ thể, tại Chính sách “Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản”, Lào Cai nhất trí với đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Khoáng sản hiện hành theo hướng hoàn thiện chính sách tái đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội... đảm bảo quyền lợi cho địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể đây là khoản thu được để lại 100% cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để chi cho mục đích quản lý, bảo vệ khoáng sản; đầu tư cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả… theo đúng quy định của Luật Khoáng sản sửa đổi.

Tại Chương I, đề nghị bổ sung quy định về báo cáo hoạt động khoáng sản và báo cáo về tình hình hoạt động khoáng sản; Chương II, đề nghị điều chỉnh thứ tự các Điều về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác từ các bộ, cơ quan ngang bộ đến UBND các cấp và cuối cùng là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Chương III, đề nghị bổ sung Điều quy định về việc lập, thẩm định, trình và phê duyệt quy hoạch địa chất, khoáng sản cho cụ thể. Chương V, Mục 1, đề nghị thống nhất chỉ có quy định về khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Chương VII, VIII, IX, X về thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, đóng của mỏ khoáng sản hay bảo vệ bờ sông, bến bãi… cần quy định rõ về giám sát thăm dò, quy định về khai thác trong khu vực thi công công trình hay sồ sơ về cấp phép đóng cửa mỏ với các mỏ có quy mô nhỏ phân tán…

BÍCH HỢP

anh-4-ong-hoanh.jpg

Ông Phạm Văn Hoành - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa

Nhà phát minh, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, và tương lai học

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, Sở TN&MT đã tham mưu cho Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về tăng cường đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản… Tập trung đổi mới, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch các nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Sở TN&MT Thanh Hóa đã tham mưu và trình UBND tỉnh đưa vào đấu giá 24 mỏ theo kế hoạch năm 2022. UBND tỉnh đã phê duyệt 20 mỏ và Sở đã xây dựng phương án đấu giá trình UBND tỉnh và tỉnh đã giao Sở Tư pháp thẩm định.

Tuy nhiên, các mỏ đấu giá đưa ra chưa qua thăm dò, mà đấu giá theo phần trăm nộp ngân sách Nhà nước (tính hệ số R). Với phương án này, doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro rất lớn, chẳng hạn, khi đấu giá xong, nhưng mỏ không đủ khối lượng và chất lượng để khai thác, doanh nghiệp không được trả lại tiền đặt cọc và tiền cấp quyền trúng đấu giá. Ngoài ra, theo quy định của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp phải thỏa thuận với chủ sử dụng đất về giá cả đền bù, nhưng nếu doanh nghiệp không thỏa thuận được với chủ sử dụng đất, doanh nghiệp cũng không được trả lại tiền đặt cọc và tiền cấp quyền trúng đấu giá…

TUYẾT TRANG

ong-kien-pgd-so-can-tho.jpg

Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ

Tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý từ sửa đổi Luật

Sở TN&MT TP. Cần Thơ thống nhất với đề xuất sửa đổi Luật Khoáng sản thành Luật Địa chất và Khoáng sản của Bộ TN&MT để đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ các quy định, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về địa chất, khoáng sản trên cả nước nói chung và trên địa bàn TP. Cần Thơ nói riêng.

Tại TP. Cần Thơ, sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật Khoáng sản năm 2010, công tác quy hoạch, thăm dò, cấp phép, khai thác, bảo vệ khoáng sản từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật còn gặp khó khăn liên quan đến quy định về thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản...

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn thành phố, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục siết chặt công tác cấp phép, khai thác khoáng sản; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi có mỏ khoáng sản...

Sở TN&MT TP. Cần Thơ kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện việc thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; quy định cụ thể việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cho toàn tuyến sông lớn chảy qua nhiều tỉnh…

LÊ HÙNG

Bài liên quan
 • Ninh Bình bảo vệ tài nguyên khoáng sản: Quản lý chặt, thực hiện nghiêm
  (TN&MT) - Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm, cấp thiết đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Ninh Bình đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Nâng cao hiểu biết về tài nguyên nước cho học sinh tại Hà Nội
  (TN&MT)- Chiều 25/9, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tài nguyên nước tổ chức Hội thảo giới thiệu sáng kiến “Nâng cao hiểu biết về giá trị tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm và tái sử dụng nước trong sinh hoạt cho đối tượng học sinh tại Hà Nội.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Việt Nam ký hiệp định mang tính lịch sử về biển cả
  Sáng ngày 20/9 (giờ New York), trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Thanh Hóa: Hủy kết quả trúng đấu giá 3 mỏ khoáng sản
  Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi vừa ký các quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, mỏ cát xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước và mỏ đất xã Thăng Bình, xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Những người hết lòng với biển
  (TN&MT) - Tam Tiến là xã bãi ngang của huyện Núi Thành, Quảng Nam. Tam Tiến không chỉ có bờ biển dài, có rạn Bà Đậu với hệ sinh thái biển đa dạng, có chợ cá nhộn nhịp, tấp nập thuyền, ghe với các loài hải sản tươi roi rói… Tam Tiến còn có những người con hết lòng vì biển.
 • Bộ TN&MT đánh giá trữ lượng khoáng sản tại 3 địa phương
  (TN&MT) - Sáng 21/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với các mỏ khoáng sản ở Yên Bái, Phú Thọ và Hải Dương.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mới có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Văn bản số 5893/BTNMT-KSVN ngày 26/7/2023 của Bộ TN&MT về quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Sắp diễn ra Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam 2023
  (TN&MT) - Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam - Viet Nam Water Week 2023 với chủ đề “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững” sẽ được tổ chức từ ngày 28-30/9 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Điện Biên: Cần nâng cao năng lực cho đội ngũ địa chính cấp xã, phường
  (TN&MT) - Qua trao đổi thực tiễn tại cơ sở, nhiều cán bộ địa chính đã thẳng thắn nhìn nhận: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường tương đối khó đối với những cán bộ địa chính trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và môi trường. Nhiều cán bộ địa chính kiến nghị mong muốn được Phòng TN&MT, Sở TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng…tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO