Ngành TN&MT

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thúy Nhi 10:46 18/05/2023

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNM về việc tổ chức thực hiện Phong trào trên trong ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường tập trung cao nhất mọi nguồn lực trong việc đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Thông qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí.

Ngoài ra, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tự lực, tự cường khai thác tối đa tiềm năng của Ngành, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giao cho ngành tài nguyên và môi trường.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trong toàn Ngành tập trung thực hiện tốt nội dung như: Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kế hoạch của cũng đề ra các tiêu chí thi đua đối với tập thể và cá nhân và các hình thức khen thưởng.

Để thực hiện tốt Phong trào thi đua, Kế hoạch đề ra giải pháp thực hiện như: Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giao cho ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch; trong đó tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Địa chất và Khoáng sản; tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng quốc gia, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức ổn định hoạt động theo quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ; tinh giản biên chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ 3, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài nguyên; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

Cuối cùng là phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, kỹ sư, công nhân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

6.jpg
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO